15 Ağustos 2016 Pazartesi

SMMM Muhasebe Denetimi Soruları 180 Soru

SMMM MUHASEBE DENETİMİ 

1. Finansal kararlar aşağıdakilerden hangisine dayanılarak alınır?

A) Çalışma kağıtlarına
B) Denetim raporuna 
C) Finansal tablolara
D) İç kontrol sistemine 
E) Üst yönetimin kararlarına 


2. Mali tablolar aşağıdakilerden hangisinin beyanıdır?

A) İç denetçinin B) Satıcı ve Alıcıların
C) Vergi Dairesinin D) İşletme ortaklarının
E) İşletme yönetiminin

3. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde yer almaz?

A) Finansal faaliyetlerle ilgili verileri kaydetmek
B) Finansal faaliyetlerle ilgili verileri sınıflandırmak
C) Finansal faaliyetlerle ilgili verileri özetlemek
D) Finansal faaliyetlerle ilgili verileri tasdik etmek
E) Muhasebe verilerinin analiz ve yorumlanma

4. Bağımsız denetimde finansal tablolarda yer alan muhasebe bilgileri değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi temel ölçüt olarak göz önünde bulundurulur?

A) İlgili bağıt ve sözleşmeler
B) Genel kabul görmüş denetim standartları
C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
D) Bütçeler
E) Yönetim politikaları

5. Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan temek ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel kabul görmüş denetim standartları
B) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
C) Tekdüzen hesap planı
D) Bütçeler
E) Yönetim politikaları

6. Finansal tablolardaki bilgilerin güvenilirliğini sağlamak kimin görevidir?

A) Muhasebe B) Ortaklar
C) İç denetçi D) Yönetim
E) Bağımsız denetçi7. Sunulan bilgi ile kabul edilen ölçütler arasındaki uygunluk derecesinin belirlenmesi ve raporlanması için bilgi hakkında kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili kullanıcılara iletilmesi sürecine ne denir?

A) İç denetim B) Denetim
C) Kamusal denetim D) Faaliyet denetimi
E) Özel amaçlı denetim

8. Aşağıdakilerden hangisi denetim tanımı içerisinde yer alan kavramlardan biri değildir?

A) Denetçinin bağımsızlığı B) Ölçüt
C) Muhasebe bilgi sistemi D) Kanıt
E) Denetim raporu

9. Bilgi kullanıcılarının kendilerine sunulan bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden emin olmalarının yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi kullanıcısının bizzat kendisinin denetim yapması
B) Denetimin iç denetçiler tarafından yapılması
C) Denetimin bağımsız denetçiler tarafından yapılması
D) Denetimin kamu denetçileri tarafından yapılması
E) Denetimin işletme yönetimi tarafından yapılması

10. Denetimde kanıt toplanması ve değerlendirilmesinin amacı nedir?

A) Finansal tabloların analizi
B) Finansal kararlarda yararlanmak
C) Mahkemeye delil sunmak
D) Denetçinin bağımsız davrandığını kanıtlamak
E) Denetlenmekte olan bilginin kabul edilen ölçütlere uygunluğunu belirlemek

11. Bir işletmede şirket ana sözleşmesi hükümlerine, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun davranılıp davranılmadığının araştırılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Uygunluk denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Kamu denetimi
D) Dış denetim
E) Finansal tablo denetimi

12. Aşağıdakilerden hangisi denetim tanımının unsurları arasında yer alamaz?

A) Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar
B) Oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak
C) Bağımsız bir uzman tarafından nesnel olarak kanıt toplanması
D) Sonuçların bilgi kullanıcılarına iletilmesi
E) İşletmelerin yasalara ve kamu yararına bağlılık derecesi13. İç denetçilerin birinci derece sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

A) Devlet B) Yönetim C) Ortaklar
D) Dış denetçi E) Kredi verenler

14. Kamu ve özel işletmelerin yasalara ve yönetmeliklere bağlılık derecesini izleyen ve denetleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç denetçi B) Dış denetçi
C) Kamu denetçisi D) S.M.M.M.
E) Yeminli mali müşavir

15. Muhasebe ve denetim ilişkisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi denetim faaliyetleri kapsamında yer almaz?

A) G.K.G.M.İ. açısından bildirimlerin dürüstlüğünün saptanması
B) G.K.G.M.İ. ışığında finansal tabloların hazırlanması
C) Finansal tablolardaki bilgilerle ilgili kanıtların toplanması ve bunların değerlendirilmesi
D) Bulgularla ilgili bir denetim raporunun hazırlanması
E) Denetim raporunun müşteriye takdim edilmesi

16. İşletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunup korunmadığının, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğinin araştırılması faaliyetleri kimin adına yapılır?

A) İç denetçi B) Yönetim C) Ortaklar
D) Dış denetçi E) Kredi verenler

17. Amacı yetkili bir üst makam tarafından sağlanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılması olan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhasebe denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Uygunluk denetimi
D) İç denetim
E) Finansal tablolar denetimi

18. Aşağıdakilerden hangisi işletme dışındaki bilgi kullanıcılarından biri değildir?

A) Ortaklar B) Sendikalar C) Yatırımcı
D) Satıcılar E) Kredi kurumları


19. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin özelliklerinden biri değildir?

A) Mesleki bilgiye sahip olması
B) Tarafsız olması
C) Uzman olması
D) Dürüst olması
E) Üst yönetimin direktiflerine uyması

20. Bağlı bulundukları işletmede, faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu soruşturmak, varlıkların korunmakta olduğunun ve yönetimin açıkladığı her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmakla yükümlü kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış denetçi B) İç denetçi C) S.M.M.M.
D) Yöneticiler E) Kamu denetçisi

21. Denetimin yapılabilmesi için önceden saptanmış kriterlere ne ad verilir?

A) Ölçüt B) Amaç C) Sonuç
D) Yorum E) Uygunluk derecesi

22. Bir finansal bilginin “güvenilir” olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

A) Faaliyet raporu ile yayınlanmış olması
B) Mali tablolarda yer alması
C) İşletme yönetiminin beyanı olması
D) Zamanında açıklanmış olması
E) G.K.G.M.İ.’ne uygun olması

23.
I. Denetçinin aynı işletmeyi gelecek yılda denetleyebilmek için daha düşük ücretle anlaşma yapması
II. Denetçinin işletme yönetimi ile sık sık görüşerek uygulamalar hakkında bilgi alması
III. Denetçinin denetlenen işletme ile ilgili bazı tereddütlerinin olmasına rağmen raporunda mali tabloların bütünü ile ilgili şartlı görüş belirtmesi

Yukarıdaki ifadelerden hangisi denetçinin bağımsız davranmadığını gösteriri?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

24. Denetçinin kanıtları nesnel biçimde elde etmesinin tek yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsız davranabilmesi
B) Mesleki eğitim ve deneyim
C) Müşteri işletmenin direktiflerine uygun davranması
D) Mesleki özeni göstermesi
E) Tutarlılık kavramına uyması

25. Aşağıdakilerden hangisi uygunluk denetiminin ölçütü olarak kullanılmaz?

A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Şirket ana sözleşmesi hükümleri
D) Üst yönetimin belirlediği politikalar
E) G.K.G.D.S.26. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisinin amacı işletmenin politikalarının, herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesidir?

A) Faaliyet denetimi B) İç denetim
C) Uygunluk denetimi D) Muhasebe denetimi
E) Finansal tablolar denetimi

27. Bağımsız denetçi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini yerine getirir?

A) İç denetim B) Faaliyet denetimi
C) Dış denetim D) Kamu denetimi
E) Finansal nitelikte olmayan denetim

28. Aşağıdakilerden hangisinin amacı karar vericilerin kararlarında kullanmaları için mali nitelikteki olayları kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemektir?

A) İç denetçi B) Muhasebe C) Dış denetçi
D) Kamu denetçisi E) Yönetim kurulu

29. Denetçinin hazırlayacağı denetim raporunun türü ve içeriği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Denetimin niteliği B) Denetimin amacı
C) Denetçi sayısı D) Denetçinin bulguları
E) Kullanıcıların bulguları

30. İşletme politikası ve belirlenmiş stratejiler doğrultusunda amaçlara ne derece ulaşılmış olduğunun, yöneticilerin kişisel başarılarının derecesinin ve faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konunun araştırılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Uygunluk denetimi B) Faaliyet denetimi
C) İç denetim D) İç kontrol
E) Finansal tabloların denetimi

31. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin esas sorumluluğudur?

A) İşletmenin raporlama sisteminin performansını değerlendirmek
B) Kasdi olamayan hataları ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak
C) Yönetimin yasadışı davranışlarını ortaya çıkarmak
D) Finansal tablolardaki savlar ile ölçütleri karşılaştırarak finansal tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığı konusunda görüş oluşturmak
E) Denetlenen işletmenin finansal yapısının ve gelecekteki kazançlarının güvencesi olması için rapor hazırlamak

32. Bağımsız denetçilerin birinci derece sorumluluğu kime karşıdır?

A) Ortaklar B) Yönetim C) Devlet
D) Kamuoyu E) Kredi verenler

33. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin faaliyetlerinden biri değildir?

A) Uygunluk, muhasebe ve faaliyet denetimi yaparlar
B) İşletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunmakta olduğunu araştırmak
C) Faaliyetle ilgili iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye etmek
D) Finansal tabloların analizini yapmak
E) Birinci derecede sorumlulukları ortaklara ait olup işletmenin kadrolu elemanıdır

34. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin sorumluluğuna ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Denetçi mesleki standartlara uygun incelene yapar ve bulguları raporlar
B) Denetimin amacı finansal tabloların G.K.G.M.İ. ışığında dürüst biçimde bilgileri yansıtmakta olduğu konusunda yargıya ulaşmaktadır
C) Denetçinin işlevi finansal tabloların güvenilirliğini pekiştirip açıklamaktır
D) Finansal tablo denetimi yoluyla yönetimin yasal olmayan davranışlarını ortaya çıkarmaktır
E) Tarafsızca kanıt toplama ve değerleme işlevidir

35. Bağımsız denetçinin uygunluk denetimini yaparken temel aldığı ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) G.K.G.M.İ. B) G.K.G.D.S.
C) Bütçeler D) Performans ölçütleri E) İlgili bağıt ve sözleşmeler

36. Aşağıdakilerden hangisi uygunluk denetimine ilişkin doğru bir ifadedir?

A) Amacı, yetkili bir üst makam tarafından saptanan kurallara uyulduğunu araştırmaktır
B) Mali nitelikteki faaliyetleri ölçer
C) Kontrollerin etkinliğini ölçer ve kontrolleri değerler
D) Finansal tabloların G.K.G.M.İ.’ne uygunluğunu araştırır
E) Yöneticilerin kişisel başarılarını ölçer

37. Finansal tablo denetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetimin performansını değerlendirmek
B) İşletmenin finansal performansı hakkında görüş oluşturmak
C) İşletmenin raporlama sisteminin performansını değerlendirmek
D) Finansal tablolarda beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında görüş oluşturmak
E) İşletmede tutulan kayıtların ve düzenlenen finansal tabloların kurallara ve yönetmeliklere uygunluğunu değerlendirmek

38. 3568 sayılı yasaya göre Yeminli Mali Müşavirler hangi işi yapamazlar?

A) Uygunluk denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Defter tutmak
D) Mali tablo denetimi
E) Mali konularda danışmanlık

39. Aşağıdakilerden hangisi, mesleki sorumluluğunu yerine getirmede denetçiye yardımcı olur ve denetimin kalitesini belirler?

A) Denetim sözleşmesi
B) Genel kabul görmüş denetim standartları
C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
D) Tek düzen hesap planı
E) Denetim raporu


40. “Denetim bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip kişilerce yapılmalıdır” görüşü aşağıdaki G.K.G.D.S.’ndan hangisinin gereğidir?

A) İç kontrol sisteminin
B) Mesleki örgütlenmenin
C) Denetimin genel standartlarının
D) İşletme politikalarının
E) Finansal bilginin doğruluk ve güvenilirliğinin

41. Muhasebe ve denetim uygulamalarında belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi kavramı aşağıdaki hangi muhasebe temel kavramında ifade edilmektedir?

A) Dönemsellik B) Para ile ölçme
C) Maliyet kavramı D) Sosyal sorumluluk
E) Özün önceliği


42. Aşağıdaki durumlardan hangisinde denetçi çalışmalarının kapsamını dar tutar?

A) Kanıt sayısı çoksa
B) Bağımsızlığı tamsa
C) İç kontrol sistemin etkinliği varsa
D) Denetçi yardımcıları çoksa
E) Yönetim direktifleri varsa

43. Dış denetçinin denetlenen işletme ile bilgi kullanıcıları arasında çıkar birliğini koruması neyle mümkün olur?

A) Denetim raporuyla
B) Bağımsız davranmakla
C) Finansal tablolar hakkında görüş bildirmekle
D) Eksiksiz hazırlanmış mali tablolarla
E) Yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamakla


44. Aşağıdaki standartlardan hangisi dış denetçinin mesleki kişiliği ile ilgilidir?

A) Çalışma alanı standardı
B) G.K.G.M.İ.’ne uygunluk standardı
C) Görüş bildirme standardı
D) Denetimin planlanması ve yardımcıların izlenmesi standardı
E) Bağımsızlık standardı


45. Denetçinin görevini sürdürürken ve raporunu düzenlerken gereken titizliği gösterme zorunluluğu hangi standardın gereğidir?

A) Gözetim B) Mesleki özen
C) Deneyim D) Mesleki eğitim
E) Bağımsız davranma

46. Denetim faaliyetinin düzgün bir biçimde planlanması, yeterli sayıda kanıt toplanıp incelenmesi, temiz ve düzgün çalışma kağıtlarının hazırlanması, finansal tablolar hakkında dürüst bir yargıya ulaşıp bunun titizlikle düzenlenecek denetim raporunda açıklanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Mesleki eğitim ve yeterlilik
B) Mesleki özen
C) Bağımsız davranma
D) G.K.G.M.İ.’ne uygunluk
E) İç kontrol sisteminin incelenmesi

47. Çalışma standartlarından hangisi, denetim çalışmasının iyi bir şekilde planlanmasını varsa denetçi yardımcılarına en iyi şekilde nezaret etmesini öngörmektedir?

A) Planlama ve gözetim
B) Tarafsızlık
C) Kanıt toplama
D) Mesleki özen
E) İç kontrol yapısını inceleme

48. Denetim işinin iyi bir biçimde planlanması ve denetçi yardımcılarının kontrol edilmesi hangi standartlar içinde yer alır?

A) Genel standartlar
B) Raporlama standartları
C) Bağımsızlık standardı
D) Çalışma alanı standardı
E) Mesleki dikkat ve özen standardı49. Denetlenen işletmenin etkin bir iç kontrol yapısına sahip olması, aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

A) Denetim işlemlerini kolaylaştırır
B) Finansal tablolardaki bilginin güvenirliliğini arttırır
C) Dış denetime gerek kalmaz
D) Denetim kapsamını daraltır
E) Denetim riskini düşürür


50. Aşağıdakilerden hangisi dış denetçinin iç kontrol sistemini gözden geçirmesinin amacıdır?

A) İç denetimi değerlendirmek
B) Denetim riskini belirlemek
C) Yönetim adına çalışan iç denetçilerin bağımsızlığını araştırmak
D) Sistemin güvenilirliğini araştırmak
E) Muhasebe kontrollerini incelemek


51. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartlarından biri değildir?

A) Planlama B) Kanıt toplama
C) Gözetim D) Yeterli açıklama
E) İç kontrolün incelenmesi


52. Ülkemizde mesleki eğitim ile ilgili düzenlemeye göre SMMM olabilmek için kaç yıl staj zorunluluğu bulunmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6


53. Ülkemizde mesleki eğitim ile ilgili düzenlemeye göre YMM olabilmek için gerekli zorunluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 yıl SMMM olarak çalışmak
B) 5 yıl SMMM olarak çalışmak
C) 2 yıl staj yapmak
D) 25 yıl devlet memuru olmak
E) 15 yıl serbest muhasebeci olarak çalışmak


54. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin ileriyi görebilmesi, denetim standartlarına uygun davranılmasının bir gereği olarak, denetim uygulamaları için güvenli bir yol haritasıdır?

A) Denetim standardı B) Denetim programı
C) Denetim görüşü D) Denetim planı
E) Denetim yol haritası

55. Denetim faaliyeti sonucunda oluşan denetçi yargısının ilgili taraflara ne şekilde açıklayacağını belirleyen standartlara ne ad verilir?

A) Raporlama standardı
B) Mesleki özen standardı
C) Çalışma alanı standartları
D) Kişisel standartlar
E) Genel standartlar

56. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?

A) Tutarlılık B) Uygunluk
C) Bağımsızlık D) Görüş bildirme
E) Yeterli açıklama

57. Denetçi için kanıt toplama standardı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Denetim işlemlerinin uygulanışı
B) Kanıtların toplanış biçimleri
C) Mali tablolarda yer alacak tabloları
D) Kanıtların miktarını
E) Yeterli sayıda ve geçerli kanıt toplamayı

58. Muhasebe bilgisinin değerlendirilmesinde dönemler itibariyle elde edilen bilginin karşılaştırılabilmesi için aşağıdaki standartlardan hangisi gerekir?

A) Görüş bildirme B) Yeterli açıklama
C) Uygunluk D) Gözetim
E) Tutarlılık

59. Bağımsız denetçi finansal tabloların çok sayıda kişiye hitap edecek şekilde düzenlenip düzenlenmediğini denetimin hangi aşamasında incelenir?

A) Planlama
B) Kanıt toplama
C) Müşteri seçimi
D) İç kontrol sistemini gözden geçirme
E) Raporlama

60. Ülkemizde sermaye piyasasında faaliyet gösteren A.Ş.’lerin bağımsız denetimi ile ilgili düzenlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) Ticaret Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı D) SPK
E) BDDK

61. Denetçinin denetim hakkındaki görüşü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) Faaliyet raporunda
B) Çalışma kağıtlarında
C) Denetim raporunda
D) Denetim programında
E) Denetim sözleşmesinde

62. Denetçinin denetim uygulamaları sırasında kanıt niteliğindeki bilgileri toplarken başvuracağı yollara ne denir?

A) Denetim raporu
B) Deneti programı
C) Denetim planı
D) Denetim teknikleri
E) Denetim işlemleri

63. Finansal bilginin güvenilirliğini, faaliyetlerin etkinliğini, yasalara ve kurallara uygunluğu sağlamaya ne ad verilir?

A) İç kontrol
B) İç Denetim
C) Denetim planı
D) Kanıt toplama
E) G.K.G.M.İ.’ne uygunluk
64. Yeterli sayıda ve geçerli kanıt toplama aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
B) Denetçi bağımsızlığının
C) Denetim çalışma standartlarının
D) İç kontrol sisteminin
E) Denetim sözleşmesinin

65. Aşağıdaki standartlardan hangisine göre denetçi raporunda muhasebe ilkelerinin bu dönemde de aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış bulunduklarını açıkça belirtmelidir?

A) Uygunluk
B) Tutarlılık
C) Yeterli açıklama
D) Görüş bildirme
E) Kanıt toplama

66. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe temel kavramlarından biri değildir?

A) Sosyal sorumluluk
B) Kişilik
C) Dönemsellik
D) Bilanço ilkesi
E) Para ölçüsü

67. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin düzenleyeceği denetim raporunda vereceği görüş türlerinden biri değildir?

A) Olumlu B) Şartlı
C) Kısmi D) Olumsuz
E) Görüş bildirmekten kaçınma

68. Bağımsız denetimde, denetçiye yol gösterecek olan ve aynı zamanda tamamlanmış bir denetimin kalitesini ölçmeye yarayan evrensel ölçütlere ne ad verilir?

A) G.K.G.D.S.
B) Tek düzen hesap planı
C) G.K.G.M.İ.
D) Mesleki ahlak kuralları
E) Uluslararası muhasebe standartları

69. SPK’ya göre bağımsız denetimde en az kaç kişilik denetçi grubu olmalıdır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 10 E) 12

70. G.K.G.D.S. içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Denetim sürecinde yapılacak işlemlerin genel çerçevesi
B) Denetlenen işletme ile denetçi arasındaki ilişkinin düzeyi
C) Denetçinin taşıması gerekli mesleki özellikler
D) Her bir denetimde uygulanacak denetim işlemleri
E) Denetçinin denetim görüşünü ne şekilde açıklayacağı

71. Denetçinin denetim raporunda olumlu, olumsuz yada şartlı bir görüş açıklamasını gerektirmeyen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali tabloların G.K.G.M.İ.’ne uygun olarak hazırlanmış olması
B) Mali tabloların yeterli açıklama standardı ile uyum içinde olması
C) Mali tabloların G.K.G.M.İ.’ne uygun olmayan şekilde açıklanmış olması
D) Mali tabloların bütünü ile ilgili bir görüş oluşturulamaması
E) Mali tabloların bütünü ile ilgili bir görüş elde edilmiş olması

72. Aşağıdakilerden hangisi denetçi yardımcılarının sorumlu denetçi tarafından izlenmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?

A) Denetçi yardımcısının yetiştirilmesi
B) Denetçi yardımcısının mesleki bilgi ve deneyiminin ölçülmesi
C) Denetçi yardımcısına verilecek ücretin belirlenmesi
D) Denetçi yardımcısının denetim standartlarına uygun davranmasının sağlanması
E) Denetim kanıtları ile ilgili değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi


73. Aşağıdakilerin hangisinde denetlenecek işletmenin iç kontrol sisteminin incelenmesinden elde edilen bulgular etkili olmaz?

A) Toplanacak kanıt miktarının belirlenmesinde
B) Uygulanacak denetim işlemlerinin kararlaştırılmasında
C) Denetim planının hazırlanmasında
D) Denetim riskinin belirlenmesinde
E) Denetim raporunun kapsamının belirlenmesinde


74. Türkiye’de bağımsız dış denetimi kimler yapar?

A) Maliye Bakanlığı Müfettişleri
B) Yeminli Mali Müşavirler
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Bağımsız Yargı Organları
E) Bağımsız denetim şirketleri

75. Bir hesap veya bir olgunun finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine ne denir?

A) Uygunluk B) Maliyet C) Nitelik
D) Risk E) Önemlilik76. Önemliliğe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Denetçiler her denetimde önemlilik yargısında bulunmak zorundadır
B) Önemlilik rakamlarla ifade edilebilirse denetimin kapsamı daha iyi planlanabilir
C) Denetim standartları denetçinin önemlilik yargısını rakamla ifade etmesini ve belgelemesini zorunlu kılar
D) Önemlilik rakamlarla ifade edilebilirse denetim sonuçları daha iyi değerlendirilebilir
E) Önemlilik yargısı nicel ve nitel faktörlerin değerlendirilmesini gerektirdiğinden güç bir iştir

77. Denetçinin finansal tablolarda yanlış beyan edilebileceğine ve yine de kullanıcıların mantıksal kararlarını etkilemeyeceğine inandığı maksimum tutara ne denir?

A) Doğal risk B) Denetim risk
C) Olası yanlışlık D) Önemlilik seviyesi
E) Kabul edilebilir yanlışlık


78. Aşağıdakilerden hangisi denetimde “önemlilik” için doğru olan ifadedir?

A) Göreli bir kavram değildir
B) Nesneldir ve yargıya yer vermez
C) Karar alıcıların beklentilerini göz önüne almaz
D) Yargıya dayalıdır ve görelidir
E) İşletmeden işletmeye değişiklik göstermeyen bir kavramdır

79. Aşağıdakilerden hangisinde göreli risk daha yüksektir ?

A) Kasa B) Binalar C) Demirbaşlar
D) Öz sermaye E) Peşin ödenen giderler

80. Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarındaki hataların ve yolsuzlukların iç kontrol sistemi tarafından önlenememesi ve bulunamaması olasılığı ne olarak tanımlanır?

A) Asıl risk B) Denetim riski C) Bulgu riski
D) Önemlilik E) Kontrol riski

81. Denetim riskini oluşturan öğeler bileşimini gösteren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısal risk + Kontrol riski + Bulgu riski
B) Yapısal risk x Kontrol riski x Bulgu riski
C) Asıl risk x Kontrol riski x Bulgu riski x Bilgi riski
D) İşletme riski + Kontrol riski + İş riski
E) Yapısal Risk x Kontrol riski x İş riski

82. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin üzerinde kontrol sağlayabileceği risk türüdür?

A) Bilgi riski B) Göreli risk C) Bulgu riski
D) Asıl risk E) Kontrol riski

83. Denetçinin Finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme olasılığına ve denetim performansı için kavramsal “Kalite Kriteridir” diye ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asıl risk B) Bilgi riski
C) Bulgu riski D) Toplam risk
E) Denetim riski


84. Denetçi, denetim görüşüne temel oluşturan sonuçlara neye dayanarak ulaşmaktadır?

A) Çalışma kağıtları
B) Finansal tablolar
C) Denetim kanıtları
D) Denetim raporu
E) Önceki denetim sonuçları

85. Aşağıdakilerden hangisi kanıtın sayısını belirleyen unsurlardan değildir?

A) Önemlilik
B) Nitelik
C) Risk
D) Uygunluk
E) Maliyet

86. Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe verilerden biri değildir?

A) Çalışma tabloları
B) Büyük defter
C) Maliyet dağıtımları
D) Faturalar
E) Yevmiye defteri

87. Kanıtın güvenirliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Denetim kanıtı belge biçimindeyse daha güvenilirdir
B) Orijinal belgelerden sağlanan kanıt daha güvenilirdir
C) Denetçinin doğrudan elde ettiği kanıt daha güvenilirdir
D) İç kontrol sistemi etkin değilse içsel kanıt daha güvenilirdir
E) Dışsal kaynaklardan elde edilen kanıt daha güvenilirdir

88. Aşağıdakilerden hangisi kanıt toplamak için kullanılan denetim yordamlarından biri değildir?

A) Doğrulama
B) Gözlem
C) Soruşturma
D) Çalışma mizanı
E) Yeniden hesaplama

89. Kanıtın güvenilirliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Kanıtın kağıt olmasına
B) Denetim amacıyla ilgili olmasına
C) Sayıca çok olmasına
D) İç kontrolün etkin olmasına
E) İçsel kaynaktan elde edilmesine

90. Belirli bir tarihte işletmenin varlıkları ve borçlarının mevcut olup olmaması ve kaydedilmiş işlemlerin belirli bir dönemde meydana gelip gelmediğine ilişkin savlara ne denir?

A) Tamlık
B) Haklar ve yükümlülükler
C) Dağıtım
D) Değerleme
E) Var olma ve meydana gelme

91. Aşağıdakilerden hangisi kanıtın kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Geçerlilik B) Nesnellik C) İlgililik
D) Çokluk E) Zamanlılık

92. İşletmede hesaplanan amortisman tutarının doğruluğu aşağıdaki kanıt toplama yordamlarından hangisi ile sağlanır?

A) Gözlem B) Yeniden hesaplama
C) Soruşturma D) Yeniden yapma
E) Belge kontrolü

93. Aşağıdakilerden hangisi Finansal tablolarda sunulması gereken tüm işlem ve hesapların Finansal tablolarda yer aldığına ilişkin savdır?

A) Değerleme B) Var olma
C) Tamlık D) Meydana gelme
E) Haklar ve yükümlülükler

94. Geçerliliğin test edilmesinde bir hesaptan bir Finansal bilgi kaleminin seçilmesi ve denetçinin yevmiye ve büyük defterden, muhasebe ve kontrol sistemi boyunca kaynak belgeye doğru (geriye doğtu) inceleme yaptığı denetim yordamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayıtların kontrolü B) Gözlem
C) Belgelerin kontrolü D) Doğrulama
E) Yeniden hesaplama

95. Denetçinin yaptığı çalışma ve denetim hakkında ulaştığı sonuçlarla ilgili olarak tuttuğu kayıtlara ne ad verilir?

A) Denetim kanıtı
B) Çalışma kağıtları
C) Denetim raporu
D) Çalışma programı
E) Denetim programı


96. Aşağıdakilerden hangisi cari yıda yapılan işlemlerle ilgili veri ve bilgilerin yer aldığı dosyalara verilen addır?

A) Cari dosya B) Sürekli dosya
C) Çalışma kağıdı D) Denetim planı
E) Denetim mizanı


97. Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer almaz?

A) Şirket sözleşmesinin kopyası
B) Tahvil, kira ve telif sözleşmesi
C) Müşterinin organizasyon şeması
D) Şirket ürünlerine ilişkin bilgiler
E) Genel kurul toplantı tutanaklarının kopyaları


98. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Astların çalışmalarının gözden geçirilmelerine hizmet eder
B) Denetim raporuna en önemli desteği sağlar
C) Denetim işinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar
D) Çalışma kağıtlarının hazırlanması, işletme yönetiminin talimatıyla gerçekleştirilir
E) Finansal tabloların G.K.G.M.İ.’ne uygun olduğu bilgisi yer alır

99. Bağımsız denetçinin izlediği denetim yollarını, denetim işlemlerini, testleri, topladığı bilgileri ve ulaştığı sonuçları gösteren yazılı materyale ne denir?

A) Denetim teknikleri B) Çalışma kağıtları
C) Denetim raporu D) Çalışma programı
E) Akış şeması

100. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının sağladığı yararlardan biri değildir?

A) G.K.G.D.S.’na uyumu belirlemek
B) Uygulanan denetim işlemlerini ve varılan sonuçları belgelemek
C) Denetim raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak
D) Aynı işletmenin gelecek dönemlerdeki denetimlerinde yol gösterici olmak
E) Analiz tekniklerinin Finansal tablolara uygulanma şeklini belirlemek

101. Sorgulanması durumunda dış denetçi aşağıdakilerden hangisini savunma aracı olarak kullanır?

A) Çalışma kağıtlarını
B) Yeminli mali müşavirlik ruhsatını
C) Asliye Ticaret Mahkemesi’nden aldığı yemin tutanağını
D) Topladığı kanıtları
E) Denetim standartlarını
102. Çalışma kağıtlarının korunmasından ve gizliliğinden kim sorumludur?

A) Müşteri işletme
B) Üst düzey yönetici
C) Ortaklar
D) Bağımsız denetçi
E) Muhasebe servisi

103. Aşağıdakilerden hangisi kanıtın güvenilirliğine etki eden faktörlerden değildir?

A) Önemlilik B) Nesnellik
C) Zamanlılık D) Kanıtın kaynağı
E) Kanıtın ilgili olması

104. Aşağıdakilerden hangisi risk yaratıcı unsurlardan biri değildir?

A) Yeni personel
B) Yeni teknolojiler
C) Kayda alınmış taşınmaz
D) Çabuk büyüme
E) İşletmenin yeniden yapılandırılması

105. Denetimde kanıtlar ne işe yarar?

A) Denetim programının hazırlanmasına
B) Denetim planının hazırlanmasına
C) Belge ve kayıtları incelemeye
D) Finansal tablolar hakkında görüş elde etmeye
E) Denetimin uygulanmasına

106. Kanıt toplama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanıtın türü, kanıtın güvenilirliğini ve sayısını etkilemez
B) Riskli olma olasılığı arttıkça, denetçinin toplayacağı kanıtın miktarı da artar
C) Pahalı olduğu için elde edilmesi zorunlu bir kanıttan vazgeçilmemelidir
D) Ana kütle homojen değilse daha fazla kanıt toplanmalıdır
E) Önemli kalemler için toplanacak kanıt miktarı da fazla olmalıdır

107. Aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisi hesap bakiyelerinin ve işlemlerinin maddi doğruluğunun araştırılmasında yaygın olarak kullanılır?

A) Fiziki inceleme B) Soruşturma
C) Doğrulama D) Göz atma
E) Analitik inceleme

108. Hakkında özel olarak bilgi sorulmuş finansal konularda, bilgi sahibi üçüncü kişilerin denetçiye doğrudan doğruya verdikleri yazılı cevaplara ne ad verilir?

A) Belgelenmiş kanıtlar
B) Fiziksel kanıtlar
C) Matematiksel kanıtlar
D) Doğrulamalar
E) Analitik kanıtlar

109. Müşteri işletmenin yapmış olduğu aritmetik hesaplamaların, denetçi tarafından doğrulanmasına ne ad verilir?

A) Yeniden hesaplama B) Soruşturma
C) Fiziki inceleme D) Doğrulama
E) Analitik inceleme

110. Örneklemeler yoluyla kaynak belgeler seçerek, bu belgelerden hareketle muhasebe kayıt ortamında, o olayla ilgili muhasebe kayıtlarının doğruluğunun araştırılması işlemine ne ad verilir?

A) Belge incelemesi
B) Kayıtların kontrolü
C) Analitik inceleme
D) Yeniden hesaplama
E) Belgelerin kontrolü

111. Aşağıdakilerden hangisi kanıt elde etmek için uygulanan denetim yordamlarından biri değildir?

A) Doğrulama
B) Yeniden hesaplama
C) Soruşturma
D) Denetçi yardımcılarını belirlenmesi
E) Kayıtların veya belgelerin kontrolü

112. Aşağıdakilerden hangisi dış denetçilerin iç kontrolle ilgilenmesinin nedeni değildir?
A) Finansal tabloların güvenilirliğinin iç kontrolle direkt ilgisi olduğu için
B) Finansal tabloların işletmenin iç kontrol sisteminin bir ürünü olduğu için
C) Denetçilerin denetim faaliyetlerini planlayabilmeleri için
D) Denetçilerin Finansal tablolar hakkında görüş bildirebilmesi için
E) Denetçilerin işletmenin tüm işlemlerini ve faaliyetlerini denetlemelerine gerek olmadığı için
113. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özelliklerinden biri değildir?

A) İç kontrol, bir süreçtir
B) İç kontrol, işletme amaçlarına ulaşmada makul bir güven sağlar
C) İç kontrol, muhasebe verilerinin doğruluğunu sağlamaya çalışır
D) İç kontrol, işletmede hata ve hilelerin olmayacağı konusunda garanti verir
E) İç kontrol, işletmenin her kademesindeki insanlarla ilgilidir
114. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün unsurları arasında yer almaz?

A) Kontrol eylemleri
B) Bilgi ve iletişim ağı
C) Muhasebe sistemi
D) Risk değerleme
E) Kontrol çevresi

115. Aşağıdakilerden hangisi kontrol riskinin tanımıdır?

A) Finansal tablolardaki bir hesap kalanının veya bir işlem grubunun iç kontrol politika ve prosedürleriyle ilgisi olmayan bir hataya karşı hassasiyeti
B) Finansal tablolardaki bir hesap kalanında veya işlem grubunda bir hatanın meydana gelmemesinin maksimum ihtimali
C) Denetçinin bir hesap kalanı yada işlem grubundaki önemli bir hatayı, uyguladığı tüm testlere rağmen bulamaması
D) Finansal tablolardaki bir hesap kalanında veya işlem grubunda iç kontrol politika ve prosedürleri tarafından, zamanında bulunamaması veya önlenememesi sonucu bir hatanın meydana gelebilmesi
E) Finansal tablolardaki bir hesap kalanında veya işlem grubundaki hatanın denetçi tarafından bulunamaması

116. Bir işletmenin iç kontrollerinin mümkün olan tüm yönlerine ilişkin soruları içeren listeye ne ad verilir?

A) Akış şeması B) Maddi doğruluk testi
C) Not defteri C) Uygunluk testi
E) İç kontrol soru kağıdı

117. İç kontrol sisteminde bir bölüm veya işlem grubu ile ilgili olarak veri ve yetki akışını gösteren semboller diyagramına ne ad verilir?

A) Akış şeması
B) Maddi doğruluk testi
C) Not defteri
C) Uygunluk testi
E) Anket formu

118. Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bir bileşeni olan kontrol riskine ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Kontrol riski Finansal tablolardaki bir hesap kalanında veya işlem grubunda iç kontrol politika ve prosedürleri tarafından zamanında bulunamaması veya önlenememesi sonucu bir hatanın meydana gelebilmesi riskidir
B) Kontrol riski hiçbir zaman sıfır olamaz
C) Etkin iç kontroller bir hesaptaki veya işlem grubundaki kontrol riskini azaltır
D) Denetçi uyguladığı denetim yordamları sayesinde kontrol riskini düşürebilir
E) Denetçi iç kontrolün tamamen etkisiz olduğuna karar verirse kontrol riski %100 demektir

119. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolle ilgili uygunluk testlerinin düzenleniş amaçlarından biridir?

A) İç kontrollerin işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi
B) Finansal tablolardaki bilginin güvenilir olduğunun açıklanması
C) Faaliyetlerin etkin ve verimli yerine getirilmesinin sağlanması
D) Mali nitelikteki işlemlerin doğruluğunun araştırılması
E) Kanıtların değerlendirilerek bir yargıya ulaşılması

120. Aşağıdakilerden hangisi denetim programında yer almaz?

A) Maddi doğruluk testlerinin boyutu
B) Maddi doğruluk testlerinin zamanı
C) Müşteri işletme hakkında bilgi toplanması
D) Uygunluk testlerinin zamanı
E) Uygunluk testlerinin boyutu

121. Denetçi uygunluk testleri yaptıktan sonra, kontrol riskini yüksek bulursa ne yapar?

A) Asıl riski de ölçer
B) Denetim yapmaktan vazgeçer
C) Denetimin maliyetini yükseltir
D) Denetim programında maddi doğruluk testlerinin kapsamını genişletir
E) İşletme yönetimine nedenlerini sorar

122. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanlar tarafından gerçekleştirilir
B) Bir süreçtir
C) Bağımsız denetçinin kontrolündedir
D) Kabul edilebilir bir güven vermesi beklenir
E) Birden fazla ve birbirleriyle ilintili amaçları vardır

123. Bir işletmede iç kontrol sistemini kurulup gerektiği biçimde yürütülmesinden kim sorumludur?

A) Bağımsız dış denetçi
B) İç denetim bölümü
C) İşletme yönetimi
D) Muhasebe bölümü yöneticisi
E) Bağlı bulunulan meslek örgütü

124. Satın alma, teslim alma, üretim, satış, muhasebe ve finans gibi fonksiyonların birbirinden bağımsız kişi veya bölümler tarafından yapılmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?A) İyi bir muhasebe yönetmeliğinin olması
B) Bağımsız denetim sistemine sahip olunması
C) Uygun bir çalışma sistemine sahip olunması
D) Etkili bir iç kontrol sistemini varlığı
E) Yeterli sayıda ve kalitede personelin istihdam edilmesi

125. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız dış denetimin aşamalarından biri değildir?

A) Denetçinin işletme yönetimince atanması
B) Kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi
C) Denetim programının yürütülmesi
D) Denetim raporunun düzenlenmesi
E) Denetim faaliyetlerinin planlanması

126. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A) Müşteri seçimi ve işin alınması
B) Müşteri işletmeyi tanımak amacıyla faaliyetlerle ilgili bilgi toplama
C) Analiz sonuçlarını yorumlama
D) İşgücü ve zaman planlaması
E) İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi

127. Denetçinin, müşterinin denetim talebini kabul ettiği ve yapılacak işin mali tabloların denetimi olduğu, denetimin kapsamı, başlama ve bitiş tarihi, denetim raporunun teslim tarihi ve ücret gibi konular aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) Denetim planı B) Denetim programı
C) Denetim teknikleri E) Sürekli dosya
E) Denetim sözleşmesi

128. Denetim konusunu denetim sahalarına ayırmak, denetçileri denetim sahaları arasında dağıtarak görevlendirmek, her bir denetim sahasında uygulanması öngörülen denetim yöntem ve işlemleri belirlemek ve denetim faaliyetini zamanlamak işlemleri, denetim sürecinin hangi aşamasında yapılır?

A) Müşterinin seçimi ve işin kabulü
B) Denetim planlaması
C) Denetim programının hazırlanması
D) Denetim programının yürütülmesi
E) Bulguların raporlanması


129. Denetçi, denetim riski açısından işletmenin Finansal durumunu ve yöneticilerin dürüstlüğünü denetimin hangi aşamasında göz önünde bulundurmak zorundadır?

A) Denetim işinin kabulü
B) İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi
C) Denetim çalışmasının planlanması
D) Denetim tekniklerinin uygulanması
E) Denetim sonuçlarının raporlanması

130. Denetçinin denetim anlaşması yaptığı bir işletmenin daha önceki denetim raporunda olumsuz görüş bildirildiğini gördüğünde aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Denetim faaliyetlerini planlar
B) Denetim programını oluşturur
C) İşletmenin iç kontrol yapısını inceler
D) Kanıtları toplar, değerler ve görüşünü denetim raporuyla bildirir
E) Önceki denetim raporuna dayanarak olumsuz görüş bildirir

131. Denetim anlaşma mektubunun(sözleşmesinin) yazılması denetim sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

A) Denetim programının hazırlanması
B) Denetim programının yürütülmesi
C) Bulguların raporlanması
D) Denetim işinin kabulü
E) Toplam kalite kontrolü

132. Aşağıdakilerden hangisi denetim işinin kabulü aşamasında yer alan işlemlerden biri değildir?

A) Denetim anlaşma mektubunun hazırlanması
B) Denetim teklifinin denetim firmasına götürülmesi
C) Denetim firmasının makul bir risk düzeyiyle işletmeyi denetleyip denetleyemeyeceğini araştırması
D) Denetim programının yapılması
E) Ön değerlendirmede işletmenin üst yönetimi ve kilit noktalarındaki yöneticilerle görüşmeler yapılması

133. Denetim sürecinin hangi aşamasında işgücü planlaması yapılır?

A) Denetim sözleşmesi imzalanması
B) Denetimi tamamlama çalışmaları
C) Denetimin belgelendirilmesi
D) Denetimin planlanması
E) Denetimin yürütülmesi

134. Denetçinin bir örneklem seçerek bu örneklemin unsurlarının incelenmesi ile elde ettiği sonucu mal etmek istediği alana ne ad verilir?

A) Rassal örneklem B) Ana kütle(evren)
C) Örnekleme D) Muhasebe alanı
E) Denetim prosedürü

135. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olma olasılığına ne denir?

A) Bilgi riski B) Bulgu riski
C) Doğal risk D) Denetim riski
E) Örnekleme riski

136. Örneklem birimlerinin seçiminde denetçinin tamamen öznel davranmasıyla gerçekleştirilen örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niteliksel örnekleme
B) İradi örnekleme
C) Parasal birim örneklemesi
D) Değişkenler örneklemesi
E) Buluş örneklemesi

137. Bir işletmenin varlıkları ve kaynakları birlikte neyi ifade eder?

A) Gelir tablosu B) Faaliyet sonuçlarını
C) Mali durumu D) Fon akım tablosu
E) Nakit akım tablosu

138. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim alanını belirlerken en çok baz aldığı kriterdir?

A) Yardımcı denetçilerin önerileri
B) İşletmenin faaliyet kolu
C) İşletmenin büyüklüğü
D) Faaliyet döngüleri
E) Bilanço ve gelir tablosu kalemleri

139. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sistemine yönelik olarak yapılan denetim testidir?

A) Uygunluk denetimi B) Maddi doğruluk testi
C) Uygunluk(sistem) testi
D) Analitik prosedürler
E) Hesap kalanı testleri


140. Aşağıdaki hangi tablo kaleminin yolsuzluk ve hile olasılığı diğerlerinden daha yüksektir?

A) Binalar B) Kasa C) Stok
D) Özkaynaklar E) Yabancı kaynaklar141. Genelde yıl sonunda yapılan ve müşterinin mali tablolarındaki tutar doğruluklarını araştırmak için kullanılan testlere ne denir?

A) Analitik prosedürler
B) İşlem testleri
C) Maddi doğruluk testleri
D) Kontrol testleri
E) Uygunluk testleri


142. Aşağıdakilerden hangisi hazır değerlerin denetiminde kullanılan belgelerden biri değildir?

A) Tahsil fişi B) Konşimentolar
C) Tediye fişi D) Banka hesap özeti
E) Banka hesap cüzdanı


143. “Kasada, bilançoda görünen tutar kadar para var mı? Yok mu?” ifadesi, denetimin kasa kalemiyle ilgili hangi özel amacını ifade eder?

A) Varolma B) Tamlık C) Sunum
D) Açıklama E) Değerleme


144. Kasada yabancı paranın olup olmadığı ve bilanço tarihinde değerlemeye tabi tutulup tutulmadığı kasa kalemi ile ilgili maddi doğruluk testinin hangi özel amacını ifade eder?

A) Sunum B) Tamlık C) Açıklama
D) Değerleme E) Varolma

145. Denetçi, işletmenin alacaklarının denetiminde aşağıdaki denetim yordamlarından hangisini yoğun olarak kullanmaktadır?

A) Gözlem B) Soruşturma
C) Doğrulama D) Fiziki inceleme
E) Yeniden hesaplama

146. Alacaklar hesabında kayıt dışı kalmış bir işlemin varlığının araştırılması maddi doğruluk testlerinin hangi özel amacını ifade eder?

A) Sunum B) Değerleme C) Haklar
D) Tamlık E) Gerçekleştirme


147. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin satın alınan stoklar için uygulayacağı maddilik testlerindeki özel denetim amaçlarından biri değildir?

A) Dönem sonunda işletmede sayımı yapılmış stoklara ilişkin değerleme işlemlerinin yapıldığının araştırılması
B) Bilançoda stoklar grubunda görünen tutar kadar stok olup olmadığının incelenmesi
C) Tüm satışlara ait işlemlerin eksiksiz olarak kayıtlara geçirildiğinin araştırılması
D) Stokların mali tablolarda ilgili ana grubunda ve içerik olarak doğru sunulduğunun araştırılması
E) Stoklarla ilgili önemli bilgilerin dipnotlarda açıklandığının incelenmesi


148. “Tüm satışlara ait işlemler eksiksiz olarak kayıtlara geçirilmiş ve kayıt dışı hiçbir işlemin kalmamış olması gerekir.” İfadesi, stoklarla ilgili maddi doğruluk testlerinin hangi özel amacına ifade eder?

A) Sunum B) Tamlık C) Değerleme
D) Açıklama E) Değerleme149. Denetçi, borçlardan doğmuş faiz giderlerinin ilgili döneme ait olduğunu ve işletmenin senetli borçlarının dönem sonu itibariyle tasarruf değeriyle değerlemeye tabi tutulup tutulmadığını incelemekle, denetimin hangi özel amacını yerine getirmiş olur?

A) Varolma B) Dağıtım C) Sunum
D) Tamlık E) Değerleme

150. Denetim esnasında banka kredileri hesabı, hangi hesapla ilişkilendirilerek karşılaştırılır?

A) Stoklar B) Dönem karı
C) Faiz gelirleri D) Satış iadeleri
E) Finansman giderleri

151. Denetçi, görünüşü bildireceği denetim raporunun oluştururken GKGDS’dan hangisini temel alır?

A) Kanıt toplama standardı
B) Mesleki özen standardı
C) Çalışma alanı standardı
D) Raporlama standardı
E) Genel standartlar

152. Denetçi denetime ilişkin görüşünü aşağıdakilerden hangisiyle bildirir?

A) Denetim programı
B) Denetim raporu
C) Denetim planı
D) Denetim Anlaşma Mektubu
E) Çalışma kağıdı

153. Denetim raporunu aşağıdakilerden hangisi imzalar?

A) Tepe yöneticisi
B) Serbest muhasebeci
C) SMMM veya YMM ünvanına sahip baş denetçi
D) Denetçi yardımcısı
E) Hesap uzmanları

154. Doğrudan doğruya işletme ve işletmeyle ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylara ne ad verilir?

A) Bilanço sonrası olaylar
B) İşlemlere dayalı olaylar
C) Gelir tablosu olayları
D) Olağanüstü olaylar
E) Şarta bağlı zararlar ve borçlar

155. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunu bölümleri arasında yer almaz?

A) Kapsam B) Tarih C) Açıklama
D) İmza E) Denetim ücreti

156. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin son evresidir?

A) Müşterinin kabulü
B) Denetimin planlanması
C) Denetim programının hazırlanması
D) Denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması
E) Denetim raporunun yazılması

157. Denetim raporunun kapsam paragrafı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Denetimin şartları
B) Denetçinin görüşü
C) Neden denetim yapıldığı
D) Hangi mali tabloların denetime tabi tutulduğu
E) Analiz ve açıklayıcı bilgiler

158. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin çalışmasının tamamlanması aşamalarından biri değildir?

A) Şarta bağlı borçların incelenmesi
B) Şarta bağlı zararların incelenmesi
C) Bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi
D) Müşteri işletmeden teyit mektubunun istenmesi
E) İşletme ortaklarıyla görüşme

159. Kaç tür denetim görüşü bulunmaktadır?

A) Şartlı ve olumsuz
B) Olumlu ve şartlı
C) Şartlı, olumlu, olumsuz
D) Görüş bildirmeme, şartlı
E) Şartlı, olumlu, olumsuz, görüş bildirmeme

160. Şarta bağlı borçların ve zararların incelenmesinde, dikkatle gözden geçirme tekniğine göre denetçinin yapacağı işlemlerden biri değildir?

A) Dava tazminat ve vergi konularındaki dokümanların incelenmesi
B) Kurul toplantı tutanaklarının incelenmesi
C) Vergi dairelerine inceleme için talimat vermek
D) Aktiflerin, kredi ve kira sözleşmelerinin incelenmesi
E) Banka doğrulama mektuplarının incelenmesi

161. Bilanço tarihinden itibaren, denetim çalışmasının sonlandırıldığı tarihe kadar ki zamanda gerçekleşen olaylar hangi süreci ifade eder?

A) Denetim anlaşma mektubu
B) Denetim raporu tarihi
C) Bilanço sonrası olaylar
D) Denetçinin işi kabulü
E) Denetim süreci
162. Aşağıdakilerden hangisi beyan(teyit) mektubu almanın amaçlarından değildir?

A) Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak
B) İşletmenin avukatından mektup almak
C) Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olduğunu vurgulamak
D) Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek
E) Yönetimin beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak

163. Olası gider ve zararların şarta bağlı borç yaratma ihtimali yüksekse, müşteri işletmenin ne yapması gerekir?

A) Çalışma mizanında düzeltilmelidir
B) Dipnotlarda açıklanmalıdır
C) Bilanço ve gelir tablosunda gösterilmelidir
D) Denetçi raporunda olumsuz görüş bildirir
E) Mali tabloların güvenilirliğini etkilemez

164. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın tamamlanması aşamasındaki işlemlerden biri değildir?

A) Şarta bağlı borçların incelenmesi
B) Kanıtların yeterliliğinin değerlendirilmesi
C) Şarta bağlı zararların incelenmesi
D) Bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi
E) Müşteri işletmeden beyan mektubunun istenmesi

165. Denetimin tamamlanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Çalışma kağıtları son kez gözden geçirilir
B) Şarta bağlı zararlar ve borçlar incelenir
C) Bilanço sonrası olaylar incelenir
D) Yönetimden beyan mektubu alınır
E) Müşterinin kurumlar vergisi beyannamesi incelenir

166. Müşteri işletmenin hangi tarihli hangi mali tabloların incelenmeye alındığı denetim raporunun bölümlerinin hangisinde yer alır?

A) Sonuç paragrafı
B) Kapsam paragrafı
C) Açıklama paragrafı
D) Giriş paragrafı
E) Başlık

167. Denetçi aşağıdaki durumların hangisinde olumlu görüş bildirir?

A) Finansal tabloların düzenlenmesinde G.K.G.M.İ.’ne uygun davranılması
B) Finansal tabloların mali durumu dürüstçe yansıtmaması
C) Tam açıklama kuralına uyulmaması
D) Açıklayıcı bilgilere yer verilmemesi
E) Önemli belirsizliklerin bulunması
168. Aşağıdaki durumların hangisinde olumlu denetim raporu düzenlenemez?

A) Denetçinin finansal tabloların dürüstçe hazırlanıp açıklanmış olduğu konusunda yeterince kanıt toplaması
B) Yayımlanan finansal tabloların bir önceki döneme ait muhasebe politika ve uygulamaları temel alınarak G.K.G.M.İ.’ne uyumlu bir biçimde hazırlanması
C) Finansal tablolarda dipnot ve başka bir şekilde gerekli ve uygun açıklamalara tam olarak yer verilmesi
D) Gelecekte ilgili ve bugünden çözümü olanaksız gözüken olağan dışı durumların meydana gelmesinin beklenmemesi
E) Muhasebe ilke ve politikalarının uygulanmasında devamlılık ilkesine uygun davranılmaması

169. Aşağıdakilerden hangisi olumlu denetim görüşünden sapmaya neden olan kapsamla ilgili sınırlamalardan biridir?

A) Tam açıklama kuralına uyulmaması
B) Yeterince kanıt toplanamaması
C) Devamlılık ilkesine uygun davranılmaması
D) G.K.G.M.İ.’ne uygun davranılmaması
E) Dipnotlara yer verilmemesi

170. Muhasebe ile ilgili aksaklığın önemli olması, finansal tabloların artık bir bütün olarak güvenilir olmaktan uzaklaşması halinde denetçi nasıl bir görüş bildirir?
A) Şartlı B) Şartsız C) Olumlu
D) Olumsuz E) Görüş bildirmekten kaçınma


171. Denetçi, denetlenen işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıtmadığına inanırsa denetim raporunda görüşünü nasıl bildirir?

A) Olumlu B) Olumsuz C) Şartlı
D) Şartsız E) Görüş bildirmekten kaçınma


172. Denetçi finansal tablolarda bazı kalemlerin doğruluğu konusunda tatmin edici bir inceleme olanağı bulamadığı halde, bütün hakkında olumlu bir görüşe sahipse raporunda nasıl bir görüş açıklar?

A) Olumlu B) Olumsuz C) Şartlı
D) Şartsız E) Görüş bildirmekten kaçınma


173. Müşteri işletme anlaşmazlık nedeniyle davalı durumdadır ve dava sonucu henüz belirsizdir.

Bu durumda denetçi nasıl bir görüş açıklar?

A) Olumlu B) Olumsuz C) Şartlı
D) Şartsız E) Görüş bildirmekten kaçınma

174. İşletme yönetimin, denetçi beyan mektubu imzalayarak vermek istememesi durumunda denetçi nasıl bir görüş açıklar?

A) Olumlu B) Olumsuz
C) Şartlı D) Şartsız
E) Görüş bildirmekten kaçınma

175. İşletme cari dönemde stok değerleme yöntemi olarak LİFO yerine FİFO’yu tercih etmiştir. Ancak bu durum bir bütün olarak güvenilirliği etkilememektedir.

Bu durumda denetçi nasıl bir görüş açıklar?

A) Olumlu B) Olumsuz
C) Şartlı D) Şartsız
E) Görüş bildirmekten kaçınma

176. Bir işletmeyi denetleyen denetçi, işletmeye bağlı bir şubede kasanın sayımını yapamamıştır. Ancak kapsamdaki sınırlama önemsizdir.

Bu durumda denetçi nasıl bir görüş açıklar?

A) Olumlu B) Olumsuz C) Şartlı
D) Şartsız E) Görüş bildirmekten kaçınma

177. Bir işletmenin mali tablolarını düzenlerken maliyet esası yerine ikame maliyetlerinin kullanılması durumunda, denetçi ne tür görüş bildirir?

A) Olumlu B) Olumsuz C) Şartlı
D) Şartsız E) Görüş bildirmekten kaçınma

178. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kullanıcısı açısından, mali tablolara güveni sağlayan dayanaktır?

A) Çalışma mizanı
B) Çalışma kağıtları
C) Denetim raporu
D) Müşteri beyan mektubu
E) Denetim anlaşma mektubu

179. Mali tabloların müşteri işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıttığına inanılıyorsa denetçi ne tür bir görüş bildirir?

A) Olumsuz B) Olumlu
C) Şartlı D) Kısmı
E) Görüş bildirmekten kaçınma

180. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun bölümlerinden biri değildir?

A) Tarih B) Kapsam C) Açıklama
D) Sonuç ve görüş bildirme
E) Müşterinin imzası
181. Mali tabloların hazırlanmasında GKGMİ’nden bazılarına uyulmamasına rağmen bu durumun tabloların bütününü doğruluğunun bozmadığına inanılıyorsa denetçi ne tür görüş bildirir?

A) Şartsız B) Kısmı C) Olumlu
D) Olumsuz E) Şartlı

182. Denetçinin görüşünü ortaklara ve diğer bilgi kullanıcılarına iletmesini ve onların müşteri işletmenin mali tabloların güven duymalarını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim mizanı
B) Denetim programı
C) Denetim planı
D) Denetim raporu
E) Denetim anlaşma makbuzu

183. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bildireceği görüş türlerinden biri değildir?

A) Kısmi görüş
B) Olumlu görüş
C) Şartlı görüş
D) Olumsuz görüş
E) Görüş bildirmekten kaçınma

184. Bilanço tarihinden itibaren denetim raporunun yazıldığı ana kadarki zamanda gerçekleşecek olaylara ne denir?

A) Olağanüstü gider ve zararlar
B) Olağan gider ve zararlar
C) Şarta bağlı zararlar
D) Bilanço sonrası olaylar
E) Şarta bağlı borçlar

185. Müşteri beyan mektubuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Beyan mektubu, yönetimin beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığı azaltır.
B) Beyan mektubunun istenmesi sebebi denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamaktır
C) Denetçinin denetim sürecine yönelttiği sorulara yönetimin verdiği yanıtları içerir
D) Müşteri beyan mektubu almak denetimin bir gereğidir.
E) Beyan mektubu mali tabloların usulüne uygun hazırlandığının bir kanıtıdır

186. Denetçi işletme yönetiminden şarta bağlı giderler ve zararların neler olduğu ve bunların yol açacağı kayıplar konusunda bilgi edinirken aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini kullanır?

A) Yeniden hesaplama
B) Fiziki inceleme
C) Doğrulama
D) Gözden geçirme
E) Soruşturma
cevaplar

1 C
2 E
3 D
4 C
5 B
6 D
7 B
8 C
9 C
10 E
11 A
12 E
13 C
14 C
15 B
16 C
17 C
18 A
19 E
20 B
21 A
22 E
23 A
24 A
25 E
26 A
27 C
28 B
29 E
30 B
31 D
32 D
33 D
34 D
35 E
36 A
37 D
38 C
39 B
40 C
41 D
42 C
43 B
44 E
45 B
46 B
47 A
48 D
49 C
50 B
51 D
52 C
53 A
54 D
55 A
56 C
57 E
58 E
59 E
60 D
61 C
62 D
63 A
64 C
65 B
66 D
67 C
68 A
69 A
70 B
71 D
72 C
73 E
74 E
75 E
76 C
77 D
78 D
79 A
80 E
81 B
82 C
83 E
84 C
85 D
86 A
87 D
88 D
89 B
90 E
91 D
92 B
93 C


94 A
95 B
96 A
97 E
98 D
99 B
100 E
101 A
102 D
103 A
104 C
105 D
106 A
107 A
108 D
109 A
110 B
111 D
112 E
113 D
114 D
115 D
116 E
117 A
118 D
119 A
120 C
121 D
122 C
123 C
124 D
125 A
126 C
127 E
128 B
129 C
130 E
131 D
132 D
133 D
134 B
135 E
136 B
137 C
138 E
139 C
140 B
141 C
142 B
143 A
144 D
145 C
146 D
147 E
148 B
149 E
150 E
151 D
152 B
153 C
154 E
155 E
156 E
157 D
158 E
159 E
160 C
161 C
162 B
163 B
164 B
165 E
166 B
167 A
168 E
169 B
170 D
171 B
172 C
173 E
174 C
175 C
176 C
177 B
178 C
179 B
180 E
181 E
182 D
183 A
184 D
185 E
186 E 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder