30 Mart 2013 Cumartesi

10.Sınıf Türk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Testleri


10.Sınıf Türk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Testleri

  1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A Şiir, düzyazıdan daha önde gitmiş ve daha fazla gelişmiştir.

B  “Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.

C  Bütün güzelliği değil parça güzelliği önemlidir.

D Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

E  Dil süslü ve ağır değil, halkın anlayabileceği bir dildir.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 164)


11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir Sayfa 164-169

IV. Ünite: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ

SAYFA 164a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Hazırlık

1. “Vatan sevgisi”yle ilgili duygularınızı belirtiniz.
2. Hece ölçüsünün İslamiyet Öncesi Türk Edebiyat Dönemi ile bağlantısını açıklayınız.
Hece ölçüsü Türk şiirinin milli ölçüsüdür. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde hece ölçüsü kullanılmıştır. İslamiyet’ten sonra İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edildiği ilk döneme baktığımızda hece ile aruzun bir arada kullanıldığını görüyoruz. Sonraki dönemlerde divan edebiyatında Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle aruz ölçüsü kullanılmış. Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmıştır.

28 Mart 2013 Perşembe

YGS Türkçe Deneme Sınavı


1. Son zamanlarda yerli Türk dizileri aldı başını gidiyor. Hangi kanalı açsam mutlaka bunlardan birine yakalanı­yorum. Sayıları o kadar çok ki... Ama gel gör ki birçoğu fotokopiyle çoğaltılmış gibi. Belki de bu yüzden bana bu kadar soğuk ve itici geliyor bu diziler.  Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)özgünlükten çok uzak.       B)yeni bir şey söylemiyor.            C)tornadan çıkmış gibi.           D)birbirinden çok kopuk.           E)âdeta birbirinin benzeri.

27 Mart 2013 Çarşamba

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı


Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla ka­tılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat döneminin devamı niteliğindedir.
Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatının alt yapısını oluştu­ran Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında vatan, ba­ğımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı, onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir.

Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız SanatçılarMilli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar


MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936)
  • İstiklal Marşı’nın şairidir.
  • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir.
  • Toplumcu bir sanattan yanadır.

Milli Edebiyat Döneminin SanatçılarıMilli Edebiyat Döneminin Sanatçıları


ÖMER SEYFETTİN (1884 – 1920)

Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri


Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri şunlardır:
  • Batı taklitçiliğinden kaçınarak, milli konulara yönelme, yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür.

Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları - Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923

     Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
                    Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)


Milli Edebiyat döneminde göstermeye bağlı edebi metinlerin (tiyatro) genel özellikleri şunlardır:

Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)

Milli Edebiyat döneminde anlatmaya bağlı edebi metinlerin (roman, hikaye) genel özellikleri şunlardır:

Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler


11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları - Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923
Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

Manzum hikâye ya da manzume, şiirin kafiye, redif, dize ve ritim gibi yapı unsurlarını kullanarak anlatılan hikâyedir. Öyküyle tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmasıdır. Divan geleneğindeki mesnevi türünün karşılığı olan bu türün edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Akif, Milli Edebiyat döneminde halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan birçok manzume yazmıştır.

Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) ŞiirMilli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir


Millî Edebiyat döneminin etkili olduğu yıllarda Yahya Kemal ve Ahmet Haşim başta olmak üzere saf (öz) şiir anlayışına uygun şiirler yazan sanatçılar vardır. Bunlar dönemin yaygın anla­yışı olan hece vezniyle, yalın bir dille, devrin gerçeklerini, hal­kın sorunlarını dile getiren şiirler yazmak yerine, sanat değeri yüksek saf (öz) şiire yönelmişlerdir.

Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)


Milli Edebiyat akımı, şiiri diğer edebî türlerden ayrı bir yere koymuştur. Genç Kalemler’de şiir “yalnız sanatçıya ait şahsi bir mesele, estetik bir haz vasıtası” olarak ele alınmıştır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Milli Edebiyat, Fecriati’nin bireysel sanat anlayışından pek de farklı bir özellik göstermez. Ancak Yeni Lisan makalesinde ortaya konulan dil anlayışı ve aruz yerine hece ölçüsünü kullanmaları açısından Fecriati’den ayrılırlar.

Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler


Her yeni ve iddialı edebî topluluğun ortaya çıkma ve gelişme dönemleri gibi, Milli Edebiyatın ortaya çıkış ve gelişim dönemleri de polemik ve edebî tenkit bakımından çok hareketli geçmiştir. Genç Kalemler çıktığı dönemde daha çok Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından hemen her sayıda bu tür yazılar yayımlanmıştır. Milli Edebiyat sanatçıları, öğretici metinleri kullanarak hem edebî alanda kendi düşüncelerini açıklamaya çalışmışlar hem de Tanzimat sanatçıları gibi topluma seslenerek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla da daha çok makale, fıkra ve sohbet türünde eserler meydana getirmişlerdir.

Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları


Osmanlı’nın çoğu alanda güç duruma düştüğü 19. yüzyılda devletin eski parlak devirlerine dönmesi için yapılanma çalışmaları sürerken bazı devlet adamları ve aydınlar yurt içinde ve dışında farklı arayışlara girdiler. Bunun sonu­cunda çeşitli düşünce akımları gelişti. Bunların başlıcaları şunlardır: Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük.

Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu


Genç Kalemler dergisinin 1911′de Selanik’te yayımlan­maya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır.
Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler’in ilk sayısında yayım­ladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olur.

Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir


11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları
Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul’un başını çektiği bu şiir anlayışında, Milli Edebiyatı oluşturan düşünceler hâkimdir. Türkçülük düşüncesiyle yola çıkan Milli Edebiyatçılar, o döneme kadar yazılmış olan şiirleri Arap, Fars veya Batı taklidi olarak görmüşler ve kendi öz kimliklerine, Halk edebiyatına, dönerek heceyle şiir yazmışlardır. Mehmet Emin Yurdakul “Biz Nasıl Şiir İsteriz?” adlı şiirinde şiir görüşlerini de açıklamıştır.

26 Mart 2013 Salı

7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. sınıflar matematik dersi yazılısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
7. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları indir

19 Mart 2013 Salı

12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


1)Aşağıdaki paragraftaki ek-fiilleri(ek-eylem) bulunuz.(10p)
Birden nasıl da çıkıverdi karşıma!Oysa en puslu anılarım arasındaydı.Unutmak istemiş,neredeyse başarmıştım ki yeniden giriverdi hayatıma.Bunca zaman sonra nasıl affettirirdim kendimi? Ya ters etki yaparsa  çabalarım?Her şey iyice yıkılmaz mıydı?

12. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)
 (    )İkinci Yeni şairleri folklor öğelerine yaklaşarak halk kültüründen yararlanmıştır.
 (    ) Garip şiiri Divan edebiyatının nazım biçimlerinden ve anlatımından yararlanmıştır.
 (    ) Garip dışında yeniliğini sürdüren şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden şiirlerini yazmışlardır.
 (    ) Atilla ilhan Maviciler olarak bilinen Toplumsal Gerçekçi akımın sözcüsü ve kurucusudur.
 (    ) İkinci Yeni akımı Garip akımına tepki olarak doğan imge,çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır.
 (    ) Garip şiiri şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.

12 Mart 2013 Salı

İngilizce Ortaöğretim A2.3 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 9

İngilizce Ortaöğretim A2.3 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 9

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 45

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 45

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 44

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 44

10 Mart 2013 Pazar

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 42

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 42

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Worbookk (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 41

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Worbookk (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 41

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 40

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Worbookk (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 40

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 39

İngilizce Ortaöğretim A2.2 Yes You Can Workbook (MEB) Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 39

9 Mart 2013 Cumartesi

BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI -YGS, LYS HAZIRLIK- (HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA)


1. Bir deneyde,

I. tüpe 1 mol laktoz çözeltisi
II. tüpe 1 mol nişasta çözeltisi
III. tüpe 1 mol maltoz çözeltisi

konulmuş ve her birine hidroliz enzimleri ilave edilmiştir.

Hidroliz tamamlandığında tüplerde açığa çıkan glikoz miktarı çoktan aza doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I - III - II
B) I - II - III
C) II - III -1
D) II -1 - III
E) III -1 - II

5 Mart 2013 Salı

Röntgenin icadından önceki ve günümüzdeki durum nedir?

Röntgenin icadından önceki durum:
Hastalıkların belirlenmesi zordu. Vücuttaki kırıklar çok geç anlaşılıyordu. Bu da tedaviyi zorlaştırıyordu.

Günümüzdeki durum:
Röntgen filmiyle vücudumuzdaki kemikler ve organlarımız görülebiliyor. Böylece hastalıkların sebepleri öğrenilip hastalıklar tedavi edilebiliyor.

Matbaanın icadından önceki durum ve matbaanın günümüzdeki durumu nasıldır?

Matbaanın icadından önceki durum:
Kitaplar elle yazılıyordu. Uzun sürede tamamlandığı ve az yazılıdığı için pahalıydı. Bu kitaplar çok az kişiye ulaşıyordu.

Matbaanın günümüzdeki durumu:
Matbaalarda kısa sürede birçok kitap basılıp birçok kişiye uygun fiyatla ulaşıyor.

Traktörün icadından önceki durum ve traktörün günümüzdeki durumu?

Traktörün icadından önceki durum:
Tarlalar, büyükbaş hayvanlarla çekilen saban ile sürülüyordu. Tarlayı işlemek zordu, üretim düşüktü.

Traktörün bugünkü durumu:
Traktörle tarlalar, kısa sürede kolay bir şekilde sürülüyor, arkasına römork takılarak yük taşınıyor. Traktörler, mibzer, ekin biçme makinesi, orak makinesi, pulluk gibi araçlara çekicilik yapmaktadır.