10 Temmuz 2013 Çarşamba

11. Sınıf Sosyoloji Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları

HAZİRAN DÖNEMİ 11. SINIF SEÇMELİ SOSYOLOJİ DERSİ
ORTALAMA YÜKSELTME SINAV SORULARIDIR

1-  Sosyolojinin yapınız, sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörlerden ikisini yazınız. ( 10 p )
2-  Toplumsal olgu kavramını açıklayarak toplumsal olguya iki örnek veriniz. ( 10 p )
3-  Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden “Sosyometri” nedir açıklayınız. ( 10 p )
4-  Toplumsal statü ve Toplumsal rol kavramlarını açıklayarak bunlara  birer tane örnek veriniz.. ( 10 p )
5-  Yatay hareketlilik kavramını açıklayınız, bir örnek veriniz. ( 10 p )
6-  Küreselleşme kavramını kısaca açıklayınız. ( 10 p)
7-  Kültürel yozlaşma kavramını açıklayarak, bir tane örnek veriniz.     ( 10 p)
8-  Geniş aile kavramını özellikleriyle birlikte yazınız. ( 10 p )
9-  Enflasyonun tanımını yaparak, türlerini maddeler halinde yazınız. ( 10 p )
10-  Toplumsal kurumlardan beşini yazınız. ( 10 p )

HAZİRAN DÖNEMİ 11. SINIF SEÇMELİ SOSYOLOJİ DERSİ
ORTALAMA YÜKSELTME SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR
1-  Sosyoloji, toplumsal kurumları, grupları kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim süreçlerini bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak inceleyen bir sosyal bilimdir. (6p) Sosyolojinin doğuşuna etki eden olaylardan ikisi; Sanayi devrimi (2p) ve Fransız ihtilalidir. (2p)
2-  Aynı türden olayların sürekliliğinden yola çıkarak elde edilen soyut bir kavramdır (3p). Belli bir yeri, zamanı ve yapanı yoktur. Her zaman ve her yerde olabilecek bir durumu ifade eder.(3p) Örnek olarak Savaş, (2p) devrim vb.  (2p)
3-  Küçük grupların iç yapısını belirleyecek sorular oluşturarak, grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir. (10p)
4-  Her kişi yaşadığı toplumda bir yere sahiptir. Kişilerin toplumda bulundukları bu yer veya mevkie toplumsal statü denir.(3p) Örneğin Öğretmenlik bir statüdür.(2p)
Her kişinin sahip olduğu toplumsal statünün gereklerini yerine getirmesi ise toplumsal rol olarak adlandırılır. (3p)Örneğin Öğretmen olan birinin, sınıfta ders anlatması, toplumsal roldür. (2p)
5-  Bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde önemli bir farklılığa yol açmayan değişmelere yatay hareketlilik denir. (6p) Örneğin Ordu’da öğretmenlik yapan bireyin, Bursa’ya tayininin çıkması ile orda görevine devam etmesi (4p)
6-  Küreselleşme bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ekonomik ve siyasal faktörlerle yakından ilgili bir olgudur. (5p)Küreselleşme, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış ve dünya ölçeğinde insanlar arası ilişkilerin etkileşim hızını ve kapsamını artıran bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tarafından yönlendirilmeyi ifade eder. (5p)
7-  Bir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi, aslından uzaklaşmasıdır. İnsanların kendi kültürlerini hiçe sayarak, başka kültürlerden etkilenmesi durumu olarak ifade edilebilir. (6p)
Örneğin iş yeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi gibi (4p)
8-  Sanayileşmenin henüz tamamlanmadığı toplumlarda görülen bu aile türünde, aile içindeki birey sayısından ziyade, aile içindeki yaşlı ve genç, birden fazla kuşağın bir arada bulunduğu aile türüdür.(6p) Bu birliktelik sadece mekânsal değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik anlamda da tek merkezli birlikteliktir. (2p)Tek merkezli oluş karar alma ile ilgili olup, kararlar ailenin en yaşlı erkek üyesi tarafından alınır ve bütün aile üyeleri alınan bu karara uyarlar. (2p)
9-  Bir ekonomide, fiyatların sürekli artmasına, buna bağlı olarak satın alma gücünün düşmesine enflasyon nedir.(6p)  Enflasyon, talep enflasyonu(2p) ve arz enflasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.(2p)
10-      a- Aile (2p )
            b- Siyaset (2p)
            c- Din  (2p)
           d- Eğitim  (2p)
           e- Ekonomi (2p)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder