22 Ağustos 2013 Perşembe

2013-2014 Biyoloji Dersi Sene Başı Zümresi

2013-2014 Biyoloji Dersi Sene Başı Zümresi

2013-2014 öğretim yılına ait biyoloji dersi 1. dönem 1. zümresini sayfanın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Örnek olması açısından biyoloji zümresi gündem maddeleri ve alınan kararların bir kısmı aşağıya eklenmiştir.
GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama.
2) Zümre başkanının seçimi.
3) Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.
4) Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Programlarının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
5) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,10,36 ve 79. maddeleri ile Ortaöğretim Kurumları
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15,17, 18, 19,20,21 ve 45. maddelerinin okunması.
6) Bir önceki yıl(2012-2013) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
7) 2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirlmesi
8) Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması,
9) Okul ve çevredeki kaynak araç-gerecin belirlenmesi,
10) Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağının belirlenmesi,
11) Yazılı ve ortak sınav sayının belirlenmesi,
12) Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
13) Sözlü notlarının verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
14) Ödev konuları üzerinde görüşmelerin yapılması,
15) Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.
16) Okul öğrencilerinin YGS ve LYS(Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
17)Haftalık Ders programında Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin yeri ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
18)Düzenlenecek gezilerin tespiti.
19) Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
20) Dilek ve temenniler.

YAPILAN GÖRÜŞME ve ALINAN KARARLAR:

1)Açılış ve yoklama
Yapılan yoklama neticesinde okulda görevli Biyoloji öğretmenlerinin tamamının toplantıda hazır olduğu görüldü.

2) Zümre başkanının seçimi
Zümre başkanı seçimine geçildi...................................... zümre başkanı olarak seçildi.
3) Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması
Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimi’nin Amaçları ve Temel İlkeleri, zümre başkanının isteği üzerine, öğretmen .......................................................... tarafından okundu.
1739 sayılı milli eğitim temel kanunu
A-)MADDE1- Bu kanun Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesislerin, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
B-)Türk Milli Eğitiminin Amaçları(Madde2, Madde3)okundu.
I.Genel Amaçlar
Madde2-Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk Milletinin bütün fertlerini,1.(değişik: 16.06.1983/2842/k/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin millî ahlâkî, insanî manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laîk ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;2.Beden, zihin ahlâk,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetiştirmek;
3.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
II.Özel Amaçlar
Madde3- Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
C-)Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri (Madde-4,Madde-5,...,Madde-17) okundu.

4) Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Programlarının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
........................................................ tarafından Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersi programları okunarak biyoloji eğitiminin genel amaçları üzerinde duruldu. Biyoloji ve onun teknolojik uygulamaları; insanların günlük hayatını, toplum ve çevreyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bireyler, her geçen gün biyolojinin, yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıları fark etmektedir. Bu bağlamda;
Biyoloji zümresi olarak amacımız;
Biyolojiyi herkesin severek, zevk alarak öğrenebileceği ve biyolojide herkesin başarılı olabileceğini varsayan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu biyoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir.
Tüm bireylerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesi için;
• Bilimin doğasını anlayan, karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığının kazandırılması
• Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştiren,
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanan.
• Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümseyen,
..........................................; Bu amaçları öğrencilerimize kazandırmayı başarmak için öğrencilerimize yerinde övgü yapılmalı, öğrencinin gereksinimleri ve önerileri dikkate alınmalı, onlara güven verilmeli, sevecen eğitim benimsenmeli, iki yönlü iletişim kurulmalı, öğrencilerle birlikte karar verilmesi gerektiğini belirtti.

5)Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,10,36 ve 79. maddeleri ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15,17, 18, 19,20,21 ve 45. maddelerinin okunması.
............................................ tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.Maddesi (Ortaöğretimde Genel İlkeler),10. Maddesi (Ortaöğretimin Amaçları) 36. Maddesi(Zümre öğretmenler Kurulu), 79. Maddesi (Öğretmenlerin Görevleri ve Sorumlulukları) okunarak tekrar hatırlatmalar yapıldı.
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15.(Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları),17.(Ölçme Değerlendirme)18.(Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar), 19.(Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi), 20.(Ortak Sınavlar), 21(Sözlü Sınavlar ) ve 45.(Sınav Komisyonları) maddeleri okunarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

6) Bir önceki yıl(2012-2013) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
........................................................... tarafından 2012-2013 öğretim yılında yapılan 3 (Üç) adet zümre toplantısına ait toplantı tutanakları teker teker okundu. Bu toplantılarda alınan kararlar incelendi. Karar alınıp ta uygulanamayan hususların olmadığı görüldü.

7)2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirlmesi
................................................;2012-2013 öğretim yılında konuların planlara uygun olarak bitirildiğini söyledi. Planların uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları 2012-2013 öğretim yılının planları hazırlanırken dikkate alınacağını söyledi.
Zümre Başkanı ................................................ söz alarak; yıllık ve ders planı yapılırken 2003/2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “ Eğitim - Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge”nin esas alınmasını istedi.

Biyoloji öğretmenleri zümresi olarak yıllık planlar hazırlanırken;

9. Sınıflarda: Biyoloji 9 derslerinin yıllık planları yapılırken; 2602 sayılı Talim Terbiye Kurulu başkanlığı kararı ile kabul edilen ortaöğretim 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programının esas alınmasına,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder