4 Ekim 2013 Cuma

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 30...35,36,37,38,39)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 31,35,36,37,38,39)
Sunum - Tartışma - Panel Konusu
HAZIRLIK (sayfa 30)
1. İzlediğiniz bir panel varsa panelin konusunu ve panelle ilgili izlenimlerinizi anlatınız.

2. Topluluk önünde yapılan bir tartışmanın bir başkan tarafından yönetilmesine sizce ihtiyaç var mıdır? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Topluluk önünde yapılan bir tartışmanın bir başkan tarafından yönetilmesi gerekir. Çünkü başkan konuşmacıların konu dışına çıkmasını önleyerek her konuşmacıya eşit süre vererek tartışmanın düzenli ve adaletli olmasını sağlar. Tartışmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için başkana ihtiyaç vardır.

3. Demokratik olmayan bir ortamda düşünceler özgürce dile getirilebilir mi? Niçin?
Demokratik olmayan ortamlarda düşünceler özgürce dile getirilemez. Bu ortamlarda haklılar, hakkını savunamaz, güçlülerin dediği olur. Kanunlar da  güçlülere göre düzenlenmiştir.

SAYFA 35
2. Etkinlik:
"Kısa Öykü Üzerine" adlı panelin konusu roman ve öykü yazmanın zorlukları ya da kolaylıkları, dilin bu türlerle ilgili kullanımıdır. Bu konu toplumun genelini değil belirli bir kesimini ilgilendiren bir konudur.

3. Etkinlik:  Kısa Öykü Üzerine adlı metinde konunun hangi yönü üzerinde durulmuştur?
Bu panelde roman ve hikâye oluştururken dilin nasıl kullanılması gerektiği üzerinde daha fazla durulmuştur.

4. etkinlik: “Kısa Öykü Üzerine” adlı metinde dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiş midir? Yaptığınız araştırmadan da hareketle panellerde dinleyici görüşlerine yer verilip verilmediğini söyleyiniz. Panel ve forum arasındaki farkı açıklayınız.

Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmemiştir. Panellerde konuşmacılar sözlerini tamamladıktan sonra dinleyicilerin konuyla ilgili soru sormalarına izin verilebilir, dinleyiciler konuyla ilgili düşüncelerini kısaca dile getirebilirler. Forumda ise dinleyiciler tartışmaya aktif olarak katılırlar. Yani forumda dinleyiciler tartışmanın bir parçasıdır. Panelde ise konuşmacılar bir konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdikten sonra dinleyicilere soru sormak ve düşüncelerini dile getirmeleri için söz hakkı tanınır, dinleyiciler tartışmanın içinde yer almazlar.

5. etkinlik: “Yaptığınız araştırmadan hareketle panellerin nasıl bir ortamda yapıldığını, panel konuşmalarının dil ve anlatım özelliklerinin açık oturum ve sempozyum konuşmalarından farkını belirtiniz.

Paneller dinleyicilerin önünde, genellikle geniş bir mekanda yapılır. Panellerde daha samimi bir ortam vardır. Paneller sohbet havasında gerçekleşir. Bu nedenle açık oturum ve sempozyuma göre daha küçük salonlar tercih edilir. Sempozyumlar bilimsel, akademik toplantılardır. Sempozyumlarda bilimsel bir dil kullanılır.

6. Etkinlik: Panellere konuyla ilgilenen kişiler gönüllük esasına göre katıldığı için  diğer türlere göre katılım sayısı daha az olmaktadır.

7. Panel başkanı, tartışılacak konuyu tanıtır. Konuşmacıları tanıtır. Konuyu yönlendirip sınırlandırarak konuşmacılara söz hakkı verir. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını önler. Konuşmaların sonunda dinleyicilere söz hakkı verebilir. Tartışmanın düzen içinde yürümesini sağlar.

8. Etkinlik: Panellerde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır.  Panellerde amaç, bir sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlere yer vermektir. Dilin göndergesel işlevde kullanılması panelin amacıyla doğru orantılıdır.

ANLAMA - YORUMLAMA (sayfa 36)

1. Panelin açık oturumdan farkı nedir?
- Açık oturum ile panel birçok yönden birbirine benzer tartışmalardır. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Panel, açık oturuma göre sohbet havası içinde geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.


2. Kısa Öykü Üzerine adlı panelde amaç konuyu farklı yönlerden aydınlatmaktır.


3. Bu panelde konuşmacı sayısı başkanla birlikte beştir. Panellerde en az üç, en fazla altı konuşmacı bulunur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (sayfa 37)


Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•  Açık oturumların konusu sadece bilim çevrelerini ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. ( Y  )
Panel sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltebilir.    ( D )
Paneller, topluluk önünde ve sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalardır. ( D )
Panellerde dinleyicilerin de görüş bildirmelerine imkân tanınır.  (D )
Panellerde konuşmacıların alanlarında uzman olması gerekir.             ( D )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.  Panel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanIıştır?
A)   Panellerde az sayıda dinleyici bulunur.
B)  Panelde bir yönetici ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
C)  Panellerde herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
D)    Konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri ve toplantıyla bütünleş­meleri gerekir.
E)    Konu farklı düşünceye sahip kişiler tarafından tartışılarak konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmak amaçlanır.

CEVAP: E

2.  Aşağıdaki I erden hangisi dinleyicilerin de tartışmaya katılabildiği bir türdür?
A) Konferans B) Sempozyum C) Panel   D) Forum   E) Münazara

CEVAP: D

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
B)  Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
C)  Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
D)  Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.
     ÖSS 2006

CEVAP: E

4.  Aşağıdaki I erden hangisi haber cümlesi değildir?
A)  Bu konuda onun da fikrini almak istedik.
B) Bu havada dışarı çıkarsan hastalanırsın.
C)  Binanın alt katında bir garaj varmış.
D) Yarınki oyuna biz de gelelim.
E) Televizyondaki filmi beğenerek izledik.

CEVAP: D

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
A)  Olayı senden başka herkes biliyor.
B)  Bu soruyu tam anlayamadım.
C)  Sen bugün teyzenlere gitmeyecek miydin?
D)  Edebiyata ilgi duyanlar çoğunluktaydı.
E)  Bu bölümü bitirince iyi bir işe sahip olabilirsin.

CEVAP: E


C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.    Bir tartışmanın kamuoyuna açık yapılıp yapılmamasında hangi etkenlerin rol oynadığını açık­layınız.
Kamu yararı öne çıkar. Toplum aydınlatılmak isteniyorsa tartışma kamuya açık yapılır.

2.  Açık oturum ile panel arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?
- Açık oturum ile panel birçok yönden birbirine benzer tartışmalardır. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Panel, açık oturuma göre sohbet havası içinde geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

A)   Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•   Sunumlarda süre sınırlı olduğundan dinleyicilerin soru sormasına izin verilmez. (Y)
•   Tartışmada başkan gerektiğinde konuşmacılara müdahale edebilir. (D)
•      Tartışmada esas olan gerçeği arama çabası içinde olmaktır. (D)
• Bir konuda edinilen peşin hükümler ve önceden alınmış kesin kararlar tartışmaya katkı sağlar. (Y)
•   Paneller, sadece bilim çevresini ilgilendiren akademik konularda yapılır. (Y)
•      Panelde herhangi bir sorun, çeşitli yönleriyle aydınlatılarak farklı görüşler ortaya konur. (D)

B)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
•  Sunumlarda bilgisayar, tepegöz, slayt, projeksiyon, internet gibi teknolojik araçlardan yararlanılabilir.
•  Sunum öncesinde hazırlık ve prova yapmak sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
•   Tartışmalarda dil göndergesel işlevde kullanılır.
•  Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorar ve tartışmaya katılırlarsa panel foruma dönüşür.

C)   Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.   Aşağıdakilerden hangisi sunum öncesi yapılacak hazırlıklar arasında yer almaz?
A)   Kullanılacak malzemenin kontrolünü yapmak
B)   Bol ve değişik kaynaktan yararlanmak
C)   Sunum yapılacak dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak
D)  Ses ve kelimelerin doğru telaffuzuna dikkat etmek
E)  Sunum yerini önceden görmek

CEVAP: D

2.   Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevleri arasında yer almaz?
A)   Konuşmacıların birbirini suçlamaya yönelik konuşmalarına izin vermemek
B)  Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
C)   Konuyu ortaya koyup sınırlamak
D)   Konuşmacılara hiçbir şekilde müdahale etmemek
E)  Tartışmanın sonuca ulaştırılmasını ve rapor hâline getirilmesini sağlamak

CEVAP: D

3.   Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden değildir?
A)   Sunum                                                     B) Açık oturum                                           C) Panel
D)  Sempozyum                                          E) Forum

CEVAP: A

4.   Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçlarından değildir?
A)   Bir konu hakkında lehte ve aleyhte düşünceleri ortaya koymak
B)   Problemlere cevap ve çözüm bulmak
C)   Gerçeği, iyiyi, doğruyu ve güzeli aramak
D)  Çelişkili konularda uzman görüşünden yararlanmak
E)  İnsanlara estetik zevk kazandırmak

CEVAP: E

(sayfa 38)
5. Panelde amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlat­mak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere gelmesi gereken tartışma türü hangisidir?
A) Açık oturum                                             B) Panel                                                      C) Sempozyum
D)   Forum                                                     E) Münazara

cevap: B

6.    Aşağıdakilerden hangisi sunumun amaçlarından değildir?
A) Bilgileri yenilemek                                                     B) Bir çalışma sonucunu açıklamak
C)    Laboratuvar araştırmalarını sunmak
D) Anket sonuçlarını değerlendirmek
E)   Bilinen gerçekleri yinelemek

CEVAP:E

7.    Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de­ğildir?
A)   Güncel ve dikkat çekici bir konunun seçilmesi
B)    Konuyla ilgili farklı kaynaklardan yararlanılması
C)   Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi
D)   Görsel, işitsel unsurlardan yararlanılması
E)   Hedef kitlesinin belirlenmesi

CEVAP: c

8.    Aşağıdaki konuşma türlerinin hangisinde bir başkan bulunmaz?
A) Forum                   B) Münazara C) Panel                               D) Konferans                  E) Açık oturum

cevap: d

9.    Tartışma türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Bazı tartışmaların yalnızca sonuçlarının basın aracılığıyla duyurulduğu, bazılarının ise basına ve halka açık olduğu
B)     Topluma açık tartışmalarda konuşmacıların tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü, dü­şünce ve kanaatlerini halka ilettiği; onları bilgilendirmeyi amaçladığı
C)     Topluma açık tartışmalarda kamuoyu yaratma endişesinin konuşmacı-dinleyici ilişkisini be­lirleyen önemli faktör olduğu
D)     Tartışma amacının, bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma, problemlere çözüm bulma; gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama olduğu
E)     Tartışmalarda bir konuda edinilmiş peşin hükümlerin, bilineni farklı cümlelerle devamlı tekrar etmenin tartışmaya yarar sağlayacağı


CEVAP: E


10. Sunumu konferanstan ayıran özellik sunumda konuşmanın görsel, işitsel araçI ar ve teknolojik donanım ile desteklenmesidir. Kapsamlı bilgiyi tablo ve şemalarla, başlıklar altında, öz hâlinde ekran­da açıklamak etkin bir anlatımdır. Slayt kullanımı bu amaç için çok uygun olsa da anlatımla paralel git­mesi ve çok fazla bilgi içermemesi koşuluyla etkindir. Ses veya müzik seçiminin de gürültü niteliğin­den uzak ancak konuyla bağlantısı hâlinde kullanımı gerekir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)    Sunumun konferanstan ayrı bir tür olduğu
B)    Sunumda çeşitli teknolojik donanımların kullanıldığı
C)   Sunularla anlatımın paralellik göstermesi
D)   Sunumların konferanslardan daha etkili olduğu
E)   Sunuların kısa, öz bilgi içermesi gerektiği

CEVAP: D

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Slaytlarda bulunması gereken özellikler nelerdir?
Sunumda Kullanılacak Slaytlar Nasıl Hazırlanmalı?

Etkili bir sunum yapmak için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bununla ilgili aşağıdaki bağlantıya bakabilirsiniz.
Bir sunumun etkili olabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir?42 yorum:

 1. müthiş harika bence

  YanıtlaSil
 2. adamın kralısınız hll olsun

  YanıtlaSil
 3. süpeeerr. çok teşekkürler...

  YanıtlaSil
 4. teşekkürler çok yardımcı oldu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen dimi kank :D DERSTEN YIRRTTIK DAHA NE YAPAK PAMPAA.HOHOO HOCAM SİZ UYUYUN BİZ DE ELEKTRİKLER KESİLDİ ONDAN İNTERNETTEN YAZMAK ZORUNDA KALDIM :D

   Sil
  2. espriyi kess adamsın :D (HÜSEYİNBECEREN)

   Sil
 5. teşekkürler

  YanıtlaSil
 6. beni büyük bir dertten kurtardın.çok teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. helal beee adamım "haydar rıfkı" hocama selamlarr hocamm kralsınn...

   Sil
 7. LAAAN OLUUUMM BENİM MATEMATİK ÖDEVİNİDE YAPSANA.:D
  herkes adını yazıo bende yazıyım dedim:) "turgut hilal." :D
  (ayvalık ticaret meslek lisesi.)

  YanıtlaSil
 8. (zonguldak lisesi) "hasan ali öztürk" arkadaşlar çok teşekkürler.zaten hoca bana takmıştı.yaptığım iyi olcak.ayıptır söylemesi.okulun en şımarık öğrencisiyim.OKULU ELİMDE OYNATIOM DESEM YERİDİR.ne o sizin gibi pısırık mı olaydım.oluum kalk azcık okulu yak :D ben denedim.lise 1 de.manyağım ben yaa diom size. :D XD hoca kesn 100 verdi.

  YanıtlaSil
 9. azıcık yorum yazın bee heyyy.yorumlar ücretsiz.6 ekimde yazılan tüm yorumları ben yazdım.DJ ....
  adımı vermem sonra bulursunuz beni mazallah. :D ESPRİLERİM GÜZEL DİMİ AMA.İLERDE OYUNCU OLACAM ZATEN.oz aman açıklarım medyaya.lan ne diom lan ben :D KAFA GİTTİİ.. OSMANKÖYE..:D XD espriyi anlamadın olsun bu da geçer.lan çok konuştum yeter.bnle irtibat için barbi_sindi@hotmail.com bekliorum mesajlarınızı.

  YanıtlaSil
 10. çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz

  YanıtlaSil
 11. Allah razı olsun reis. Çok teşekürler. Ne biçim lazımdı valla.

  YanıtlaSil
 12. Yani cidden harikasınız ya sağolun

  YanıtlaSil
 13. oluum nekadar sıkıcısınnız yaa sade ce teşkür edilirmi insan komik şeyler yazar.ıyy siz ergen olamazsınız.kimse sizi sewmez böyle haa.. :/ bak DJ ne güzel yazmış bissürü :/

  YanıtlaSil
 14. çoook tşkrlerde diğer sayfalarıda yapsanazı hemen ne olurr :9

  YanıtlaSil
 15. harka olmuş süper :D her yerde bunları arıyordumm yaa

  YanıtlaSil
 16. ya aci 10.sınıf dil ve anlatım kitabı sayfa 50 51 cevapalrı bide 56 daki etkinliğin cevabınnı yollarmısınız yada linkini çok acilll

  YanıtlaSil
 17. aq biz bu konuları işledikten sonra niye koyuyorsunuz ben höyle kaderin aq :/

  YanıtlaSil
 18. gerckten cok iyi oldu :D

  YanıtlaSil
 19. ow harika bir şey bende bukadar ......... olsaydım :) sen 9 sınıfta okulu elinde oynatıyon ben okulu yerinden oynatıyom kimse nin gıkı çıkmıyor emir büyük yerden hesabı hani anlarsınya :d

  YanıtlaSil
 20. ödevin altına yapan die not atmayı unutmuşum:D

  YanıtlaSil
 21. süpersin allah razı olsun hakkım helal olsun kardeşim

  YanıtlaSil
 22. Gerçekten çok işime yaradı ellerinize sağlık teşekkür ederim. :)))

  YanıtlaSil
 23. LAN ÖDEVDEN YIRTIM LAN BİDE KURBAN BAYRAMINDA ÖDEVMİ YAPACAM LANNNN ! HELAL SİZE HELAL BE ÇOK SAĞOLUN BEEEEEEE !

  YanıtlaSil
 24. sayfa 49 yapabilirmisiniz şimdiden teşekkürler elinize sağlık..

  YanıtlaSil
 25. süperrrrrrrrrrrrrrrrrr bnce

  YanıtlaSil
 26. Çok tskkrlr espiri yapin diyen arkadaş muhabbet ve espiri için baska sayfa y :-):-)

  YanıtlaSil
 27. Çok tskkrlr espiri yapin diyen arkadaş muhabbet ve espiri için baska sayfa y :-):-)

  YanıtlaSil
 28. süpersiniz - harikasınız nasıl desem beni bir uçurumdan kurtardınız yapmasaydım tüm sınıfa damak alacaktım :D Tekrardan Teşekkürlerrr !!! diğer sayfalarıda yayınlayın süper olur

  YanıtlaSil
 29. EA:SDSA:dWQE:asd:A Çok iyisin oğlum AS:DASD:

  YanıtlaSil
 30. Eml den selamlar :SAD:aD:asd

  YanıtlaSil
 31. devamını da isteriz yoksa bırakmayız

  YanıtlaSil
 32. Emeyi geçen herkese teşekkürler sınav sorularıydı cevapları buldum çalışıyorum saolun....

  YanıtlaSil
 33. Çok teşekkürrrrr ederim, çok yardımcı oldunuz:-) :-)

  YanıtlaSil