30 Ekim 2013 Çarşamba

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


BUCAK ANADOLU LİSESİ ………………. ÖĞRETİM YILI 9/…… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR
Adı Soyadı
No:


1.        Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise  (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Sanatçı, bilim adamından farklı olarak nesnel gerçekliklere ulaşmayı hedef olarak seçmemiştir.         (    )
İnsanın olduğu her yerde güzel sanat etkinliği de vardır. (    )

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir edebi metin tarih biliminden yararlanır. (    )
Aruz ölçüsünde imale, uzun bir heceyi kısaltmaya denir.(    )
Aynı dili konuşan insanlar ortak kültürel değerlere sahiptir.  (    )

2.        Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
Dizelerde aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge ………………………. denir.
Zanaatkâr, maddeyi, yararlı olması için;……………. ise güzel ve farklı olması için işler.
İslamiyet öncesi Türklerde ………..denilen av törenlerinde söylenen aşk, doğa, sevgi, yiğitlik konularını işleyen şiirlere ………..denir.
Metinler cümlelerden oluşan anlamlı birimlerdir. Bu bir örgüdür, bir sistemdir. Metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisine ………………….. denir.
Kır ve doğa güzelliklerinin çoban hayatının anlatıldığı şiirlere ………………… denir. Bu şiirler monolog biçimindeyse …….., diyalog biçimindeyse …………, adını alır.

3.        Bir boyacı ustası ile bir ressamın ortaya koydukları ürünler arasında ne fark vardır?


                                                                                                             
4.        Aşağıdaki numaralı  parçalardan hangisi edebî metindir? Nedenleriyle birlikte yazınız. (10)
 I Konya ili, Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde,şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. Topraklarının büyük bir bölümü,İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar.Güney ve güneybatı kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir. Konya, coğrafi olarak 36º 41' ve 39º 16' kuzey enlemleri ile 31º 14' ve 34º 26' doğu boylamları arasında yer alır.Yüzölçümü 38257 km2 (göller hariç)'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir.
II Konya bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu,bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bir rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk Sultanlarının şehrinde bulursunuz.Aç kardelen aç,
Dağın olayım suyun olayım,
Göğün olayım aç
                                               SEZEN AKSU
5.        Bu dizelerde âhenk hangi unsurlarla ve nasıl sağlanmıştır?
6.         
a) Plastik sanatlara üç örnek yazınız?


b) Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan en önemli kültür unsuru nedir?


c) Milletlerin hayatını derinden etkileyen olayların anlatıldığı, anonim (söyleyeni belli olmayan) manzum anlatılara ne denir?


d) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütününe …………. denir?
A) dil       B)edebi eser            C) metin  D) şiir      E) tema

e) Şair-dil arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?
A)Yönetmen-film
B)Mimar-kent
C)Ressam-boya
D)Aktör-seyirci
E)Ses sanatçısı-sahne

7.        Bir köşeye büzülüp
Böyle susmazdım ama
Kapılardan süzülüp
Gece doldu odama

Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz.


8.        Cihan-ârâ cihan içindedir ârâyı bilmezler

Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Beytini “mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün” aruz kalıbına göre işaretleyiniz. Bu kalıba göre hangi hecede bir aruz kusuru vardır? Bu aruz kusuruna ne ad verilir? Yazınız.  1.  
         I.        Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
    Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A)      Didaktik
B)       Epik
C)       Lirik
D)      Pastoral
E)       Satirik

       II.    Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik, birlikte verildiği kavramla ilgili değildir?
A)      Duygu ve coşkuya önem verme (lirik)
B)       Kahramanlık, yiğitlik konularını işleme (epik)
C)       Bilgi verme, öğretme (didaktik)
D)      Tiyatroya özgü olma (satirik)
E)       Çoban ve kır hayatını anlatma (pastoral)

     III.    Aşkı, yağmuru,
Tramvay sesini,
Otelciyi…
Ve bir mısra mırıldanıyorum
Sıcak bir yemek lezzetinde

Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A)      Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B)       Serbest ölçüyle yazılmıştır.
C)       Yarım uyak kullanılmıştır.
D)      Redif kullanılmıştır.
E)       Biçim özelliklerine önem verilmiştir.

     IV.    Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tunç uyak vardır?
A)      Âşıka ta’n etmek olmaz mübtelâdur neylesin
Âdeme mihr ü mahabbet bir beladur neylesün
B)       Ey fitnesi çok kavli yalan yandum elünden
Bir nâz ile bin gönül alan yandum elünden
C)       Subh-dem her gice ağyâr ile ol yâr oturur
Dest-bâzî kılub ağyar ile oynar oturur
D)      Oldu eşküm gül-şen-âra-yı heves cûlar gibi
Akdı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi
E)       Gencînen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin

       V.    Dize içinde fazladan yapılan ve dize sonlarındaki uyakla uyumlu olan ses benzerliklerine ……….denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)      redif
B)       vurgu
C)       tonlama
D)      uyak
E)       seci

     VI.    Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin ayıcı özelliğidir?
A)      Noktalama kurallarına uyularak yazılmaları
B)       Kurmaca olmaları
C)       Belli şekilsel özelliklere sahip olmaları
D)      Nesnellikleri
E)       İnsan temalı olmaları

   VII.    Şiirde açıkça dile getirilmemiş ifadeler, şiirin …………….sağlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getilirilmelidir?
A)      nesnel olmasını
B)       ahenkli olmasını
C)       yorumlanabilmesini
D)      çelişkili olmasını
E)       anlaşılır olmasını

 VIII.    Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir?
A)      Oğuz Kağan
B)       Ergenekon
C)       Şu
D)      Alp Er Tunga
E)       Manas

     IX.    (1 ) Tiyatroda kullanılan şiir türüne dramatik şiir denir. (2) Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki vardı. (3) Trajedide hayatın acıklı yönleri işleniyor, konular tarihten ve mitolojiden alınıyordu. (4) Komedide soylu veya olağan üstü kişiler yer alıyordu(5)
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1 B) 2         C) 3         D)4          E) 5
10.     Güzel sanat eserlerinin biriciklik niteliğini taşıması ne demektir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder