13 Ekim 2013 Pazar

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 23-24-25

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 23-24-25
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler - Değerlendirme SorularıSAYFA 23

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

Türk Memlûk Yaratılış Efsanesi, Destan Dönemi ürünüdür.

Türk edebiyatında, bir yüksek zümre edebiyatı bir de halk edebiyatı ayrımı yaşanmıştır. Bunun nedeni,
farklı kültürlerin edebiyatımızı etkilemiş olmasıdır.
Dinî dönemde, İslam medeniyetin etkisi eserlere yansımıştır.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D“, yanlış ise “Y“ yazınız.

( D) Türk edebiyatı “destan dönemi, dinî dönem ve modern dönem“ diye üç ana bölüme ayrılır.

(D) Toplumsal ve kültürel olaylar, dönemin edebî eserlerine yansımıştır.

( D ) Türk edebiyatının üç ana bölüme ayrılmasına, tarih içinde üç farklı medeniyetle tanışması neden olmuştur.

( Y ) Orhan Veli Kanık, modern dönemde çok az eser veren bir şairimizdir.

3. Aşağıda verilen eser adlarını, ait oldukları dönemle eşleştiriniz.

Eşleştirme şu şekilde olacak:

İstanbul'u Dinliyorum - Modern Dönem
Leyla vü Mecnun - Dini Dönem
Oğuz Kağan Destanı - Destan Dönemi
Ben Sana Mecburum - Modern Dönem

4. (I) Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber
(II) Bakarım, bakarım sılam görünmez

Birincisi Bakî'den İkincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.

B. Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

C. Biri divan, öteki halk şiiriyle ilgilidir.

D. İkisi de bir bekleyişin, özlemin, bir arayışın anlatımıdır.

E. İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.

CEVAP: B (Baki, şiirlerinde aruz ölçüsünü, Karacaoğlan ise hece ölçüsünü kullanmıştır.)


(ÖYS -1982)


5. Divan edebiyatı ile Servetifünun (Edebiyatıcedide) edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

B. Arap ve Fars edebiyatlarından alınan kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

C. Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.

D. Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.

E. Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

(ÖYS -1994)

CEVAP: A

SAYFA 24

I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi uygarlık tarihinin incelendiği kültür alanının bir öğesi değildir?
A. Ekonomi tarihi
B. Siyaset tarihi
C. Edebiyat tarihi
D. Psikolojik gelişim tarihi
E. Askerî tarih

CEVAP: D

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D“, yanlış ise “Y“ yazınız.
( D ) Edebiyat tarihi, şair ve yazarların edebî kişiliklerini, eserlerini, yaşadıkları dönemi, döne­min siyasî ve kültürel olaylarını inceler.
( D ) “Destan, masal, mesnevi, hikâye ve romanın" geçirdiği süreç, edebî eserlerin tarih içeri­sinde yapı ve tema yönünden gelişim gösterdiklerinin bir ifadesidir.
(Y ) Kemal Tahir’in “Devlet Ana” adlı romanı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihî bir eser niteliğini taşımaz.
(D) Modern dönemde yazılan eserlerde aklın ve bireyin ilişkisi ön plana çıkar.
(Y) Divan şiirinde konular gerçek yaşamdan alınmıştır.
(D) Servetifünun edebiyatı, II. Abdülhamit döneminde oluşmuş ve sona ermiştir.
(D) Tanzimat şiirinde, önce toplumsal ve siyasal sorunlar ele alınırken daha sonra bireyin duyguları dile getirilmiştir.
(D) Fecriati sanatçıları sembolizm ve empresyonizm akımının etkisinde kalmışlardır.

 3)E
4)B

5) Yazının kullanılmadığı dönemlerde Türklerin sözlü bir edebiyatı vardır. X
   Sözlü edebiyat dönemi eserleri yabancı etkilerden uzaktır.   X
  Sözlü edebiyat ürünlerinin söyleyeni belli değildir,anonimdir. X

6) Destan >İslamiyet öncesi

   Kaside,mesnevi,gazel >İslami Dönem Türk edebiyatı

  Roman,hikaye>Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı


7. Sanatın yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı, divan yazınında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuşlar, sev­gililer, güzeller yerlidir, Anadoluludur. Çünkü halk ozanı, duyduğu değil gördüğü, tanıdığı kuşu işler şiirinde. Bu şiirlerde, divan şiirindeki doğa dışı varlıkları göremeyiz. Söz gelimi halk şiirinde atmaca tavuğu yer, pilici kapıp götürür. Divan şiirinde güzelin gizleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.
Parçada divan edebiyatı ve halk edebiyatına ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır?
A. Yaşamdan kopukluk - yaşamsallık
B. Somutluk - soyutluk
C. Gerçeğe uygunluk - düşçülük
D. öznellik - nesnellik
E. Yerlilik - yabancılık
(1982-ÖYS)

CEVAP: D 

8. Her nereye gitsem yolum dumandur
 Bizi böyle kılan ahd ü amandur 
Zencir boynum sıkdı hâlim yamandur 
Açılun kapular şâha gidelüm
Pir Sultan Abdal
Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki dörtlük için söylenemez?
A. 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B. Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C. Dinî-tasavvufi halk edebiyatı ürünüdür.
D. Tam kafiye kullanılmıştır.
E. 6 + 5 duraklarıyla söylenmiştir.

CEVAP: D (Şiirde zengin kafiye kullanılmıştır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder