2 Haziran 2013 Pazar

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı
1. Anadolu’da kurtuluş mücadelesinin yaşandı­ğı bir dönemde …………..adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçerek yeniden kavuş­maları şeklindeki geleneksel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride’nin şahsında bir “çağrı’ya dönüşmüştür.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge­tirilmelidir?
A) Nur Baba B) Kalp Ağrısı C) Çalıkuşu
D) Eski Hastalık E) Tatarcık


2. “Bu romanı ‘köy romanı’ olarak yazmadım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entelektüellerle köylüler arasında­ki uçurumu göstermek istedim. Roman kahramanımın yaşadığı mekânları çok dolaştım. Porsuk Çayı yöresin­deki köyleri iyi bilirim. Romanın kahramanı Ahmet Celal aslında benim. Köylü ise oralarda gördüğüm i tanıdığım köylülerdir.”
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Tatarcık B) Yaban C) Küçük Ağa
D) Kiralık Konak E) Bozkırdaki Çekirdek

3. Türk öykücülüğünün en önemli kişilerinden biri olan sa­natçı, öykü konularını çok değişik alanlardan seçmiştir. Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Kü­tük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lâle’de Balkan Savaşı’nın acılarını; Falaka, Kaşağı ve And öykülerinde ise çocukluk anıla­rını anlatmıştır.
Bu parçada bazı öykülerinin konusu belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Halide Edip Adıvar D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük görüşünü be­nimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Namık Kemal, Şinasi, Ali Canip Yöntem
B) Ziya Gökalp, Recaizade Mahmut Ekrem, Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yusuf Ziya Ortaç
D) Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay
E) Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin

5 ………….Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar ye­tişmiş kuşakların düşünüş ve yaşayış farklarını, ……………. İstanbul’un Mütareke yıllarındaki yaşayışını, …………. Mil­li Mücadele dönemi Anadolu’sunu başarıyla anlatır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla Yakup Kadri’ye ait hangi yapıtların adları getirilmelidir?
A) Nur Baba, Hüküm Gecesi, Erenlerin Bağından
B) Ankara, Yaban, Hüküm Gecesi
C) Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Yaban
D) Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban
E) Sodom ve Gomore, Ankara, Kiralık Konak

6. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’le birlikte “Yeni Lisan” akımını ilk benimseyen sanatçılardan biridir. Edebiyata Fecriâti topluluğunda başlamış; ancak sonradan Milli edebiyat akımını desteklemiştir. “Yeni Lisan” görüşünü benimsedikten sonra sade dille ve hece ölçüsüyle de şiirler yazan sanatçı, şairliğinden çok okul kitapları ve edebiyat tarihimiz üzerindeki araştırmalarıyla tanınmış­tır.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Mehmet Emin Yurdakul B) Süleyman Nafiz
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D) Ali Canip Yöntem E) Fuat Köprülü

7. Beş Hececilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlıca temsilcileri Halit Fahri, Enis Behiç, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya ve Orhan Seyfı’dir.
B) ilk dönemlerinde Divan edebiyatına ait nazım şekil­leriyle de şiir yazmışlardır.
C) Açık, sade ve yalın bir şiir dili kullanmışlardır.
D) Şiirlerde aydın kesimin acılarını ve arayışlarını işle­mişlerdir.
E) Halk edebiyatının biçim özelliklerine yönelmişlerdir.

8. 1908′den sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür Reşat adlı dergilerde şiirler, din ve edebiyatla ilgili makaleler yayım­layarak yazı hayatına başlamıştır. Şiirlerinin çoğunda İslam’ı anlatmaya çalışmış, İslam dininin doğru anlaşıl­ması durumunda toplumun ilerleyebileceğini söylemiş­tir. Öğretici yanı ağır basan din, ahlak, vatan konularını işlediği şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı B) Mehmet Akif Ersoy
C) Yusuf Ziya Ortaç D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Emin Yurdakul

9. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat akımını be­lirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
B) Hece veznini kullanma
C) Halk edebiyatından yararlanma
D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye gitme

10. Yakup Kadri’nin aşağıda verilen eserlerinden hangi­si edebiyat türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Zoraki Diplomat B) Panorama
C) Yaban D) Bir Sürgün
E) Sodom ve Gomore

11. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun …………..   adlı ese­riyle Halide Edip Adıvar’ın ………… adlı eserinde Kurtuluş Savaşı yılları anlatılmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
A) Panorama-Handan
B) Kiralık Konak-Vurun Kahpeye
C) Sodom ve Gomore-Ateşten Gömlek
D) Yaban-Ateşten Gömlek
E) Yaban-Sinekli Bakkal

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısın­daki yazara ait değildir?
A) Yeşil Gece – Ziya Gökalp
B) Erenlerin Bağından – Yakup Kadri
C) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip
D) Ordunun Destanı – Mehmet Emin Yurdakul
E) Şık – Hüseyin Rahmi Gürpınar

13. Edebi hayata çeşitli gazetelerdeki yazıları ve fıkralarıyla başlayan sanatçı Fecriâti edebiyatından sonra Milli ede­biyat akımı içinde yer almıştır, İlk yazılarında günlük ha­yatı dile getirmiş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize etmiştir. Sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatmıştır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ahmet Rasim
C) Refik Halit Karay D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Osman Saba

14. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemi tiyat­ro eserlerinden biri değildir?
A) Köprülüler B) Canavar C) Mavi Sakal
D) Sahra E) Baykuş
15. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Avrupai anlamda ilk roman yazarıdır.
B) Eserlerinde klasisizmin tesiri vardır.
C) Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır; fakat dili başarıyla kullanır.
D) Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır.
E) Romanlarında olaylar yalnız İstanbul’da geçerken, hikâyelerinde Anadolu’ya da rastlanır.

16. Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.
Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery ile aynı anlayıştadır?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal D) Ahmet Haşim
E) Yakup Kadri

17. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in sanat an­layışıyla bağdaşmaz?
A) Tabiatın kendisinde bıraktığı izlenimleri hayal gü­cüyle yansıtma
B) Şiirin yanı sıra fıkra türünde de yazma
C) Fecriâti topluluğundan sonra, Milli Edebiyat akımına bağlı kalma
D) Sembolizm akımının etkisinde kalma
E) Şiiri düzyazıya çevrilemeyen nazım olarak niteleme

18. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcile­rinden biri değildir?
A) Fuat Köprülü B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Akif D) Ali Canip
E) Ömer Seyfettin

19. Refik Halit Karay, aşağıdaki edebi türlerden han­gisinde eser yazmamıştır?
A) Deneme B) Fıkra C) Hikâye
D) Roman E) Şiir

20. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından ka­çınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımın­dan bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.

CEVAP ANAHTARI
1.C6.E11.D16.D
2.B7.D12.A17.C
3.A8.B13.C18.C
4.E9.A14.D19.E
5.D10.A15.B20.B

11. sınıf Türk Edebiyatı dersi 2. dönem 3. yazılı sorularını word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder