26 Aralık 2015 Cumartesi

9. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı ……….  Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Dersi  1. Dönem 2.Yazılı Soruları

1-)  G  S  T  A  C      Yanda yer alan DNA zincirinde boş olan yerlere gelebilecek uygun nükleotidler            
      ı---ı---ı---ı---ı       aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
         a) GCAAS               b) SGTTA          c) SCATG             
d) SGATG       e) SGATC


2-) Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde sentezlenmez?
      a) Temel yağ asidi      b) Doymuş yağ     c) Steroit        
d) Kolesterol       e) Glikojen

3-) 
I.Gliserol içerme       
II.Karbon atomları arasında çift bağ bulundurma
III.Oda sıcaklığında katı olma    
IV.Genelde bitki hücresinde sentezlenme
      Yukarıda doymuş ve doymamış yağlarla ilgili verilen bilgiler    
      Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
 
Doymuş yağ
Doymamış yağ
a)
II                          
I,III ve IV
b)
I ve II
III ve IV
c)
I ve III
I,II ve IV
d)
I ve II
III ve IV
e)
II,III ve IV
I


4-) Eşit sayıda aminoasitten oluşan protein molekülleri için aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?
     a) Ağırlıkları eşittir                   b) Eşit sayıda peptit bağı taşırlar             
c)  Aynı hücrede sentezlenirler
     d)  Biyolojik etkileri aynıdır     e) Aynı çeşit aminoasitlerden oluşurlar

5-) Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin doğrudur?
      a) Yalnız hücre içinde etkilidirler      b) Yalnız hücre içinde üretilirler        
c) Aktivasyon enerjisini arttırırlar   
      d) İnorganik madde içerirler              e) Koenzim içerirler

6-) Bir protein molekülünün sentezi sırasında açığa çıkan su miktarı biliniyor ise;
      I.Protein molekülündeki amino asit                         
II. Protein molekülündeki peptit bağı    
III. Protein molekülündeki amino asitlerin çeşitlerinin   
Sayılarından hangisi/hangileri bulunabilir?
      a) Yalnız I        b) Yalnız II        c) I ve II         
d) II ve III         e) I, II ve III

7-) I. Enzimlerin yapısına katılma II.Organik yapıda olma III. DNA’nın yapısında bulunma
     Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vitaminlerin özelliğidir?
      a) Yalnız I        b) Yalnız II        c) Yalnız III        d) I ve II         e) II ve III

8-) Nötral yağların sentezi sırasında 99 molekül su açığa çıkmış ise; harcanan gliserol sayısı kaçtır?
      a) 33        b) 66       c) 98        d) 99           e) 100

 
X
Y
Z
a)
I
II
III
b)
II
III
I
c)
III
I
II
d)
II
I
III
e)
III
II
I
9-) 
I.Maltoz       II.protein     III.Nötral yağ
Yukarıda verilen moleküllerde bulunan bağlar;
       X) ester      Y) glikozit      Z) peptit
yandakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


10-) Bir DNA molekülünde 270 timin, 390 üçlü hidrojen bağı bulunmaktadır. Bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı   
        kaçtır?     a) 660        b) 930    c) 1000     d) 1280   e) 1320

11-) I.DNA        II.RNA         III.Yağ          IV.ATP
  Yukarıdaki moleküllerin hangisi/hangilerinin hidrolizi ile pentoz açığa çıkar?
        a) Yalnız I        b) Yalnız III        c) II ve IV         
d)I,II ve IV         e) I,II,III ve IV

12-)Aşağıda verilen moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede bulunmaz?
       a) galaktoz-maltoz    b) glikoz-galaktoz     c) enzim DNA            
d) protein-nişasta       e) fruktoz-glikoz

13-)  ( D ) ( Y ) Sakkaroz fruktozun monomeridir.
14-)  ( D ) ( Y ) Hücre zarında fosfolipit tabakanın suyu sevmeyen uçları iç bölgede bulunur.
15-)  ( D ) ( Y ) Galaktoz bir disakkarit moleküldür.
16-)  ( D ) ( Y ) Pürin bazları tek halkalı küçük moleküllerdir.
17-) Glikoz ile fruktoz birleşirse…Sakkaroz…oluşur.
18-) Dr. Wilmut..1997 yılında ilk kuzu klonu Dolly’yi klonlamıştır.
19-) Tüm polisakkaritlerin yapı taşı…Glikoz...dur.
20-) Pürin bazları…Adenin…ve…Guanin.…dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder