19 Mart 2013 Salı

12. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)
 (    )İkinci Yeni şairleri folklor öğelerine yaklaşarak halk kültüründen yararlanmıştır.
 (    ) Garip şiiri Divan edebiyatının nazım biçimlerinden ve anlatımından yararlanmıştır.
 (    ) Garip dışında yeniliğini sürdüren şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden şiirlerini yazmışlardır.
 (    ) Atilla ilhan Maviciler olarak bilinen Toplumsal Gerçekçi akımın sözcüsü ve kurucusudur.
 (    ) İkinci Yeni akımı Garip akımına tepki olarak doğan imge,çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır.
 (    ) Garip şiiri şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)
-Garip akımı şairlerinden olan …………………….............Perçemli Sokak adlı eseriyle İkinci Yeni anlayışına ve imgeci şiire yönelmişti.
-İkinci Dünya Savaşının doğurduğu bunalım üzerinden şekillenen ………………………...ve ……………akımları İkinci Yeni’ye kaynaklık etmiştir.
-Orhan Duru,Ferit Edgü,Atilla İlhan gibi sanatçılar…………………………..dergisi etrafında……………………………akımını oluşturmuşlardır.

çerağân sarayı'ndan büyükdere'ye 
üşümek sonbaharında eski çınarların 
uzadığı yerde gizlice akşamların 
başlayıp adetâ kendini dinlemeye 
kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın 
ansızın giydirilmiş ipek ferâceye 
bir çay yalnızlığı emirgân'dan öteye 
değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın 
nedîm'den yansıması tatyos efendi'ye 
tenhâ bir genç kız sesiyle hicazkâr'ın 
kuytularda çürüdüğü bağdadî yalıların 
yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye 
……………….
Yukarıdaki şiirin konusu, teması  ve dil ve anlatım özelliklerini                          
      göz  önüne aldığımızda şiirin hangi şaire veya hangi 
 edebi  topluluğa ait olduğu söylenebilir?(10p)

4) “Oysa şair ne bir gerçek habercisi, ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan, ne de yasa koyucudur. Şairin dili, “düzyazı” (nesir) gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. “Düzyazı”da biçemin (üslup) oluşması için zorunlu olan öğelerden hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile düzyazı, bu bakımdan birbiriyle yakınlığı ve ilgisi olmayan, ayrı düzenlere bağlı, ayrı alanlarda, ayrı boyutlar ve biçimler üzerinde yükselen, ayrı iki yapıdır. Yukarıdaki görüşler dikkate alındığında bu görüşlerin Cumhuriyet Dönemi’nde hangi edebi toplulukla benzerlik gösterdiği söylenebilir?(10p)

………………………………………
    
5) -“Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam                     Yanda Edip Cansever’in “Şey Şey Şey ve Şeylerden”
            Bir köpek sokak değiştirdi, korkak                        adlı şiirinden bir birim verilmiştir.Bu birimdeki
            İçi süt dolu lokanta ve kapandı                                İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek
            Ben ağzıma geleni söyledim, öyle                              maddeler halinde yazınız.(20p)
             Gene bir ağaç öttü. bu kaçıncı.”


    6)Aşağıdaki eserleri uygun biçimde eşleştiriniz.(15p)
a)Duvar                               Necati Cumalı(……….)
b)Çocuk ve Allah                 Melih Cevdet Anday(……..)
c)Acı Tütün                         Fazıl Hüsnü Dağlarca(……)
d)Destan Gibi                      Atilla İlhan (………)
e)Rahatı Kaçan Ağaç           Orhan Veli Kanık(………)
7)Aşağıdaki boşluklara uygun isimleri yazınız.(12p)
-“Cebbaroğlu Mehemmed”adlı şiiri ile katıldığı bir yarışmada ikincilik ödülünü kazanarak edebiyat dünyasını şaşırtmıştır.Yazdığı şiirlerde sinema,resim,roman,toplumsal bilimler ve daha birçok disiplinin etkisi vardır.İmla kurallarını bütünüyle reddetmiş ve kendisine özgü bir imla tarzı geliştirmiştir………………………………………………….
-Akımın temelinde Freud’un “psikoanaliz”ekolünün etkisi vardır.Akımın ortaya çıkmasında I.ve II.Dünya Savaşları’nın yol açtığı yıkımlar etkili olmuştur.Akımın amacı;insanın bilinçaltını açıklamaktır.Türk edebiyatında I.ve II.Yeni grupları bu akımdan etkilenmişlerdir………………………………………………
-Edebiyat öğretmeni olan şairin,titiz bir dili ve üslubu vardır.Daha çok orta halli insanların sorunlarını ev,aile,aşk ilişkisi içinde anlatmıştır.Radyo oyunları yazmış,çeviriler yapmıştır.”Evler Şairi”olarak tanınır……………………………………………………………….

8)Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özelliklerinden biri değildir? (6p)
A)Konuşma dilini şiire aktardılar.
B)Derin,duygulu ve mecazlı bir anlatımı savundular.
C)Yaşama sevincini,günübirlik yaşantıyı işlediler.
D)Sıradan insanın sorunlarını dile getirdiler.
E)Şiire özgü biçimsel kalıpları tümden yıktılar.

2 yorum: