8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 5

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 5

Anlama ve Yorumlama
1.   Yükselme Döneminin sonuna (XVII. yüzyılın ikinci yarısı) kadar, Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini 10. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesinde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız.
2.   XVII. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı, hangi sebeplerden dolayı yozlaşmaya yüz tutmuş ve XVII. yüzyıldan sonra işlevini kaybetmiştir?
3.   Skolastik zihniyetin baskısı, Osmanlı toplumunda gelişme heyecanı ve dinamiğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
4.   III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir?
5.   Osmanlı ordusunun girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yenileşme hareketleri arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
6.   XVII. yüzyılın ortalarından itibaren padişah da dâhil olmak üzere devleti yöneten aydınların yönetim, eğitim hayatı ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin nedenlerini belirleyiniz.
7.   Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
8.   Osmanlı İmparatorluğu'nda hem devlet yöneticilerinden hem halktan gelen yenileşme talepleriyle Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
9.   Tanzimat Fermanı'nın ilanını gerekli kılan sebeplerle günümüz Türkiye'sinin Avrupa Birliğine girme çabasının ortak dayanak noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız.
Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
•  Osmanlı toplumunda toplumu temsil eden piramitte padişahtan sonra................. gelmekteydi.
•.................................... seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasını sağlıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına "D", yanlış ise "Y" yazınız.
•   Osmanlı toplumunda halk tabakası toplumu temsil eden piramidin tepesinde yer alırdı. (   )
•   Osmanlı İmparatorluğu'nda ordu düzeninin bozulması, devlet yapısındaki çözülüşün bir sonucudur. (   )
•   Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme önce edebî, sonra siyasi, daha sonra askerî alanda gerçekleşmiştir. (   )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder