26 Eylül 2014 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 26

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 26

3. Metinde birimlerin hangi tema etrafında birleştiğini söyleyiniz. İlk beyitle diğer beyitler arasında tema açısından bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.
Tema "zamandan şikayet"tir.Beyitler arasında tema açısından bir ilişki söz konusudur.

4. Metnin yapı unsurlarını belirleyiniz.
Metin 5 beytin bir tema etrafında birleşmesinden oluşan yapıya sahiptir.

5. Metinde “kâşâne, vîrâne, dârüşşifâ” imgeleri kullanılarak neler anlatılmak istenmiştir? Bu imgeler oluşturulurken hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır?
Batı ülkelerinin gelişmişliğini, İslam ülkelerinin geri kalmışlığını anlatmak istemiştir. Bu imgeler oluşturulurken istiare sanatı yapılmış.

6. Ziya Paşa’nın hükûmeti “sâl-hâne”ye benzetmesinin sebebi nedir?


İnsanları topluca katlettiği için Osmanlının o dönem hükümetini "salhane"ye (mezbaha, hayvan kesim yeri) benzetmiştir.

7. Şiirde geçen “divâne”, “hûzur-ı kûşe-i meyhâne”, “işret-hâne”, “meyhâne-i dehr” gibi söz ve söz öbeklerinin tasavvuftaki anlamlarıyla bu şiirdeki anlamlarını karşılaştırarak bu kavramların dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamı ile ilişkisini belirtiniz.


8. Metnin son beyti nasıl bir ruh hâlini yansıtmaktadır?
Yaşadığı zamandan, olaylardan,durumlar yakınmaktadır, şikayet etmektedir.

9. Metinde sezgiler mi yoksa gözlemler mi daha ağır basmaktadır? Metinden örneklerle açıklayınız.
Gözlemler daha ağır basmaktadır.İlk beyitte "Gördüm, dolaşdım” eylemlerinde birinci tekil şahıs eki kullanılmıştır. Şiirde “bulundum görmedim gitdi, yolum düşdü, çok durmadım” gibi sözcüklerde de birinci tekil kişi eki kullanılmıştır.Ziya Paşa, birinci tekil kişi eki kullanarak olumsuz duruma bizzat şahit olduğunu ifade etmiş.
Şair, şiirde belirtilen olumsuz durumu kendisi görmüş. Buradan şu sonuç da çıkabilir: Şair bir aydın olarak olumsuz tabloyu görüyor, aydınlar adına dile getiriyor; ama yöneticiler, bu yanlışlıkları ya fark etmiyor ya da görmezden geliyor.


10. Metinde dile getirilen gerçeklerle dönemin gerçekliği arasında ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Vardır. Şiirde Osmanlının çağın gerisinde kalması konusu işlendiği için dönemin siyasi ve sosyal yapısı yansıtılmıştır.

11. Metinde eleştirilen hususlar günümüzde geçerliğini korumakta mıdır? Niçin?
Korumaktadır, şiirde eleştirilen durumlar bugün de görülmektedir
 İslam ülkelerinin Batılı ülkeler karşısındaki durumu buna örnek gösterilebilir.
1
2. Beyitlerin metin içindeki işlevini belirleyiniz.
Beyitler ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelen şiir birimleridir.Bunlar temayı vermek için belli bir düzen içinde oluşturulmuştur.

13. Metnin teması Ziya Paşa hakkında size nasıl bir fikir veriyor? Açıklayınız.
Ziya Paşa yaşadığı dönemdeki olumsuzlukları,devlet idaresindeki aksayan yönleri şiirlerine yansıtmıştır.Bu şiirde de bunu görüyoruz...

14. Ziya Paşa’nın Batı’ya, İslam coğrafyasına ve dönemin hükûmetine bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?Açıklayınız.
Gerçekçi ve eleştirel bir bakış açısı
15. Okuduğunuz metin Ziya Paşa’yla ilgili edindiğiniz bilgilerle örtüşmekte midir? Açıklayınız.


Metin, Ziya Paşayı yansıtıyor.
16. Ziya Paşa hangi edebî akımdan etkilenmiştir? Niçin?
Romantizm akımından etkilenmiştir. Çünkü Romantizmde sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Sanatlarını toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar, “toplum için sanat” anlayışına bağlı kalmışlardır.

3. Etkinlik: Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle Namık Kemal’e neden vatan şairi denildiğini söyleyiniz.
Namık Kemal, vatan için savaşan, didinen, içi vatan sevgisiyle dolu bir şairdir. Vatan ve hürriyet şairidir. Onu böyle düşünmemizde, onun hürriyete ve vatana oları âşık kişiliği ve yazdığı eserlerde sürekli bu iki kavramı en üstte tutması, sürekli bu kavram­ların değerini insanlara anlatması etkili olmuştur.
4. Etkinlik: Metnin son paragrafında Namık Kemal’le ilgili söylenenlerden hareketle onun “aydınlanma” ile ilişkisini açıklayınız.
5. Etkinlik: Bireyin hürriyeti ile vatanın ve ulusun bağımsızlığı arasındaki ilişkiyi tartışarak elde ettiğiniz bulguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder