22 Eylül 2014 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 5-6

                                11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Sayfa 5-6

1.       Yükselme Döneminin sonun kadar, Osmanlı İmparatorluğunu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini açıklayınız.
Devlet otoritesinin Güçlü, adaletli ve ileri görüşlü olması, esnaf loncalarının başarılı faaliyetleri, vergi sisteminin iyi işlenmesidir.
2.       XVII. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı, hangi sebepten dolayı yozlaşmaya yüz tutmuş ve XVII. Yüzyıldan sonra işlevini kaybetmiştir?

-          Devletin yavaş yavaş toprak kaybetmesi,
-          Batılı ülkelerin Rönesans sonrası coğrafi keşifleri başlayıp ekonomik yönden güçlenmeleri,
-          Ekonomisi ve askeri sistemi bozulmasıdır.

3.       Skolastik zihniyetin baskısı, Osmanlı toplumunda gelişme heyecanı ve dinamiğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız
Batı’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de gelişmenin önündeki en büyük engel yönetim tarzına eski geleneklere ve eski inanışlara olan aşırı bağlılıktı. batının bilim ve tekniğini dine aykırı bulan ve Osmanlı için önemi karar mercilerine bulunan din adamları, Osmanlının batılılaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlayamamasına neden olmuşlardır. Din adamları toplumu bilinçlendirmek İslam dininin bilime verdiği önemi anlatmak yerine devletin yapmış olduğu yenilikler tümden reddederek halkın hafızasına batılılaşmayı “dinden Çıkma algısıyla yerleştirmişlerdir.
4.       III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir?
-          Türklerin geleneksel devlet anlayışının geçerliliğini kaybettiğini
-          Modern yönetim, modern ordu ve Tanzimat’a doğru modern bir toplum anlayışının hakim olacağını göstermiştir.
5.       Osmanlı ordusunun girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri arasında bir ilişki var mı dır? Niçin?
6.       XVII. Yüzyılın ortalarından itibaren padişah da dâhil olmak üzere devleti yöneten aydınların yönetim, eğitim hayatı ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin nedenlerini belirleyiniz.
-          Eski gücüne kavuşmak istemeleridir
7.       Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı İmparator lığında yapılan yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
-          Ordu ve endüstridir.
8.       Osmanlı İmparator’lığında hem devlet yöneticililerinden hem halktan gelen yenileşme talepleriyle Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
-          Osmanlı Devleti, yönetimdeki yeniden büyümü arzusuyla Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. Halk ise ekonominin canlanması isteği ve hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ümidiyle Fermana destek olmuştur

9.       Tanzimat Fermanı’nın ilanını gerekli kılan sebeplerle günümüz Türkiye’sinin Avrupa Birliğine girme çabasının ortak dayanarak noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız.

1.       Osmanlı’nın Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesinin ardındaki Sebepler:
-          Devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak.
-          Azınlıklara bazı sosyal haklar vererek onların isyan etmelerine engel olmak.
-          Askeri ve ekonomik gücü yeniden elde etmek.
-          Modern çağa ayak uydurmak.
-          Batılı devletlerin desteğini kazanmak.
2.Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme yolunda yaptığı yenililiklerin sebepleri:
- Avrupa standartlarında bir ekonomik güce ulaşmak
- Avrupa’nın dünya siyasetindeki yetkilerine ortak olmak
- Avrupa’nın desteğini kazanmak
- Dünya siyasetinde söz sahibi olmak

10.   Tanzimat Dönemi edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını söyleyiniz.
-1860 Yıldında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlamıştır. Nedeni: Devletin başlattığı yenileşme hareketini ve yeni yaşam biçimini topluma tanıtmaktır.
                                                   ÖLÇME VE DEĞENLENDİRME
-          Osmanlı toplumunda toplumu temsil eden piramitte padişahtan sonra Askerler Gelmekteydi
-          Kübera Konakları seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasını sağlıyordu


DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI
1.       Y
2.       Y
3.       Y
TEST CEVAPLARI:
1.       E
2.       E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder