7 Nisan 2013 Pazar

2012-2013 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


2012-2013 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 

S1-) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.(18 Puan)
(     ) Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde bilim ve sanat gelişir.
(     ) Aydınlanma Çağında akıl ve bilim önem kazanmıştır.
(     ) Papirüs:Mısırlıların kullandığı bir yazı yazma aracı olan bitkidir.
(     ) Boğazlarımız ülkemizin gelir kaynaklarından değildir.
(     ) Hümanizm:insan ve doğa sevgisini konu alan edebiyat akımıdır.
(     ) Osmanlı’nın ekonomisi tarıma dayanıyordu.* Biruni        *ipek yolu       * astronomi        * İbrahim Müteferrika        * has        *baharat yolu        *Ali Kuşcu


S2-) Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.(15 Puan)
·          İnsanların ilk çağlarda gök cisimlerinin hareketlerini incelemeleri…………..…………….bilimini geliştirmiştir.
·          Çin’den başlayıp İstanbul'a kadar uzanan tarihi yol …………………………………………….…………… .
·          Osmanlıda ilk matbaayı ................................................................................kurmuştur.
·          UNESCO tarafından adına dergide yer verilen astronomi ve matematik bilgini...................................
·          Padişah ve yüksek dereceli memurlara verilen,geliri 100.000 akçeden yüksek topraklara....................... denir.

S3-) Aşağıda Avrupa’da meydana gelen olaylar ile bu olayların ilk olarak gerçekleştiği ülkeler verilmiştir.Verilmeyen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (12 Puan)
·                           Sanayi İnkılabı                                                        ............................
·                           .........................................                                         Portekiz
·                           Reform                                                                    ............................
·                           .........................................                                     İtalya

S4-) Aşağıda İlkçağ’da bilimin gelişmesine imza atmış bilim adamları ve çalışma alanları verilmiştir.Doğru şekilde rakamların yanındaki (  ) işaretli alana yazarak eşleştiriniz.( 15 Puan)
            (     ) 1- Homeros                                                                               a- Tarih
            (     ) 2- Herodot                                                                                b- Matematik
            (     ) 3- Hipokrat                                                                               c- Edebiyat
(     ) 4- Pisagor                                                                                  d- Tıp
(     ) 5- Anaksinemes                                                                        e- Felsefe


  
S6-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dev­leti'nde toprak yönetimiyle ilgili değildir? (5 Puan)
A) Has                        B) Zeamet                                            C) Tımar                                  D) Lonca

S7-) Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)
A)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek
B)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak
C)Üretimin sürekliliğini sağlamak
D)Vergi gelirlerini artırmak

S8-) Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılâbının sonuçları arasında gösterilemez? (5 Puan)
A)  Avrupa'da Rönesans ve reform hareketleri­nin hızlanması
B)  Küçük imalathanelerin yerini büyük fabri­kaların alması
C)  Ham madde ve pazar sorunlarının ortaya çıkması
D)  İşçi sınıfının haklarını korumak için sendi­kaların kurulması

S9-) Orta Çağ'da Avrupa'da
I.   Eğitim kurumlarının kilisenin denetiminde olması
II. Okullarda deney ve gözlemlerinin yasaklanması
III.Bilim ve edebiyat dilinin Latince olması
durumlarından hangilerinin deneysel bilimlerin gelişmesini engellediği savunulamaz? (5 Puan)
A)  Yalnız I                 B) Yalnız III                                       C)  I ve III                              D) II ve III

S10-) Osmanlılar gelirleri hastane, cami medrese gibi kurumların idaresi ve bakımında kullanılmak üzere “vakıf” adı verilen araziler ayırmışlardı.
Bu sistemde, aşağıdakilerden hangisi düşünülmüş olamaz? (5 Puan)
A) Hizmet amacıyla açılan sosyal kurumların sürekliliğini sağlamak.
B) Hizmet veren kurumların devlete olan ekonomik yükünü hafifletmek.
C) Devletin vergi gelirini artırmak.
D) Bayındırlık hizmetleri için gelir sağlamak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder