7 Nisan 2013 Pazar

11. Sınıf Coğrafya Çalışmaları (ÜRETİM,DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER)


ÜRETİM,DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1.Toplumların ekonomik yapılarını etkileyen unsurlar nelerdir?
     a)Toplumların ekonomik yapıları teknolojik gelişme ve değişmelerle beraber yaşadıkları coğrafyanın etkileriyle şekillenir.
     b) Fiziki şartlar bakımından benzer özelliklere sahip alanlarda ülkeler arası ortaya çıkan farkları beşeri ve ekonomik farklılıklar ortaya koyar.
 
2. Teknolojik gelişmeler ülkelerin üretimde fiziki şartlara bağlılığını nasıl etkiler?
          Ülkeler geliştikçe fiziki şartlara bağımlılığı azalmaktadır.
          Geri kalmış ülkeler ise hala fiziki şartlarla boğuşmaktadır.
           
3. Beşeri yönden ekonomik etkinlikleri yönlendiren faktörler nelerdir?
 a)Nüfus miktarı b)Nüfus  yoğunluğu c) Yerleşim yerinin özellikleri d)Teknolojik seviyesi e)Halkın ekonomik durumu, f) Halkın alışkanlıkları
 
4. Üretimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 1.Sermaye       2.İş Gücü   3.Tarımsal Faaliyetler
 4.Teknolojik Gelişmeler 5.Sanayinin Etkisi
 6.Hammaddenin Etkisi
 
5.Sermaye nedir?
Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir. Sermaye iktisadi bir varlıktırSermaye ekonomide her türlü mal ve hizmet üretmede kullanılabilecek kaynakların tümüdür
 
8.Sermayeyi oluşturan unsurlar nelerdir?
Makine, bina, hisse senedi, patent, şöhret, itibar vb.
 
9.Sermaye neden gereklidir?
Sermaye,sanayi tesislerinin yapımında gerekli olan araç ve gereçlerin alınmasından , çalışanların ücretlerinin ödenmesine kadar birçok alanda en gerekli şarttır.
 
10. Türkiye’de sanayi konusunda en büyük etken nedir?
 Sermayedir
 
11.Ekonomik anlamda işgücü (Emek) nedir?
Faydalı mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel faaliyettir
 
12.İş gücü ikiye ayrılır.Bunlar nelerdir?
1- Vasıflı İşgücü: Nitelikli, becerikli veya yetişmiş işgücüdür.Yani işinin ustasıdır.
2-Vasıfsız İşgücü: Niteliksiz veya belirli bir beceri gerektirmeyen işgücüdür
 
13.Hangi alanlarda emek daha verimlidir?
Enerji, eğitim, sağlık, yol, su, haberleşme vb alt yapı yatırımları tamamlanmış alanlarda emek daha verimlidir
 
 
14.Tarımda uygulanan yöntemler nelerdir?
1. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu
2. Ekstansif (İlkel-Kaba- Yaygın ) Tarım Metodu
 
15. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu hangi ülkelerde uygulanmaktadır?
Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail
 
16. İki tarım metodu arasındaki en önemli fark nedir?
 Birim alandan elde edilen verimdir.
 
17.Nadas nedir?
Nadas, toprağın  su ve mineral kazanmasını sağlamak amacıyla boş bırakılmasıdır
 
18.Nadas nerelerde uygulanır?
Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır.
 
19.Teknolojik gelişmeler üretimi nasıl etkilemektedir?
   Teknolojik gelişmeler üretimin artırılması, kaliteli ve ucuza mal üretiminin gerçekleşmesinde önemlidir
   Yeni gelişen teknolojilerle daha kaliteli, daha seri ve ucuza üretim gerçekleşmekte daha kaliteli ve nitelikli ürünler üretilebilmektedir.
 
20.Sanayi nedir?
İşlenmemiş (hammadde) ya da yarı işlenmiş maddelerin fabrika ve imalathanelerde makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesidir
 
21.Hammadde nedir?
Sanayide makineler, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeleri işleyerek kullanılabilir ve tüketilebilir hale getirir. Bu şekilde kullanılabilir hale getirilen her türlü işlenmemiş yada yarı işlenmiş maddelere hammadde denir
22.Sanayi ile işlenen hammaddelerin yakınlığı ile ilgili ülkemizden örnekler nelerdir?
             Unlu gıda sanayi İç Anadolu’da,
          Dokuma sanayi Adana,İzmir, Denizli çevresinde,
          Zeytinyağı Sanayi Ege kıyılarında,
          Boya, plastik ve lastik fabrikaları rafineri kenarlarında yaygınlık göstermektedir.
 
23.Ekonomide dağıtım neden önemlidir?
           Üretilen malların tüketicilere ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır.
          Dağıtım yeterince gelişemezse fazlaca üretim yapmanın bir anlamı yoktur.
          Üreticiden tüketiciye ulaşamayan mal ve hizmetlerinde tüketilmesi söz konusu olamaz.
24. Dağıtımı etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
1.Ulaşım
2.Modern Pazarlama Teknikleri
3.İletişim
4.İnsan Kaynakları
Yerleşim Özelliklerinin Etkisi
25. İletişimin dağıtıma sağlayacağı yararlar nelerdir?
          Maliyet avantajı,
          İş Sürekliliği,
          Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişimdir.
          Günümüzde ticari ilişkilerin yürütülmesinde iletişimin çok önemli yeri vardır.
 
26. Tüketimi etileyen faktörler nelerdir?
1.Temel İhtiyaçlar
2.Tanıtım,Reklam Ve Kitle İletişim Araçları
3.Gelir Düzeyi
4.Moda
5.Teknolojik Gelişmeler
 
27. Tüketim Talebini Etkileyen Faktörler nelerdir?
1-Bir malın talebi toplumun istek ve ihtiyacına bağlıdır. Örneğin merdaneli çamaşır makinesini bu gün alan ve satan yoktur. Herkes otomatik makine istemektedir.
2-Bir malın talebi nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Bir ülkede çocuk oranı fazla ise çocuk giysisine talep de fazladır.
3-Bir malın talebi toplumun gelir düzeyi ile doğru orantılıdır. Gelir düzeyi yüksek kişiler temel ihtiyaçlarının dışında da talepte bulunurlar
4-Bir malın talebi o malın fiyatına da bağlıdır. Fiyat düştükçe talep de artar. Balığın fiyatı düşünce ete olan talep azalır.
5-Bir malın talebi başka bir malın fiyatına bağlıdır. Benzin fiyatları arttıkça oto gazla çalışan arabalara doğru bir talep artışı olur.
 
28. Reklâm nedir?
 Mal ve hizmetler hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi ve etkilenmesi için kitle iletişim araçlarında ücret karşılığında söz, yazı, resim, görüntülerle sunulan yayınlardır. 
 
29. Reklâmın amacı nedir?
          Bilgi Verme,
          Hatırlama Ve İkna Etme
          Yoluyla Ürünlerin
          Satışlarını Artırmaktır.
 
30. Reklâm ve tanıtım araçları nelerdir?
Radyo,televizyon, gazeteler, dergiler, internet, broşürler, pankartlar, afişler, duvar ilanları, el ilanları,tabela, kasetler, CD’ler, videokasetleri, sinema, tabela, ışıklı panolar, kataloglar
 
31.Piyasada durgunluk ne zaman başlar?
İşçi, memur, çiftçi vb toplum kesimlerinde yeterli gelir olmadığı zaman piyasa durgunlaşır esnaf iş yapamaz hale gelir
 
32.Moda da hedef kitle kimlerdir?
 Gençler ve bayanlardır.
 
 
 
33. Üretim,dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörler nelerdir?
Sanayi için yer seçimi,Hammadde kaynaklarına yakınlık,Su kaynaklarına yakınlık,İklim şartları ve Yer şekilleri özellikleri oluşturmaktadır.
 
34.Hangi sanayi tesislerinin yer seçiminde su kaynaklarına yakınlık önemlidir?
kağıt,demir-çelik fabrikaları ile nükleer ve termik santrallerin yer seçiminde su kaynaklarının yakını tercih edilir.
 
35. Üretim,dağıtım ve tüketim sektörlerinin etkileşimini örneklendirebilirmisiniz?
Örneğin tarımsal faaliyetlerle elde edilen pamuk,dokuma fabrikalarında işlenip kumaş olduktan sonra ulaşım araçlarıyla konfeksiyon atölyelerine ulaştırılır.Buralarda elbise olduktan sonra ulaşım araçları yoluyla tüketicilere arz edilir.
 
36. Üretim,Tüketim ve Dağıtımın Yeni Sektörlerin Ortaya Çıkmasına Etkisi nasıldır?
İnsanların bir kısmı yiyeceklerini akarsu,göl ve denizlerden balık tutarak temin etmiştir.Zamanla bu ürünlerin fazlasını satmış, yeni bir iş kolu ortaya çıkmıştır.Deniz ürünleri çabuk bozulduğu için başlangıçta yakın pazarlara ulaşılmış,teknolojinin gelişmesiyle balık işleme,ambalajlama,soğutuculu taşıma gibi iş kolları ortaya çıkmıştır.Görüldüğü üzere üretim,dağıtım ve tüketim sektörleri hem birbirlerini etkilemekte hem de yeni iş kollarını oluşturmaktadır.
 
37.Dünya kömür rezervlerinin üçte ikisine sahip ülkeler hangileridir?
A.B.D.,Rusya(Ukrayna,Kazakistan) ve Çin
38.Doğal Kaynak nedir?
Doğada kendiliğinden oluşmuş,insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan,meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün olmadığı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak adlandırılır.
 
39.Doğal kaynaklar nasıl sınıflandırılabilir?
Doğal kaynakların sınıflandırılması tükenebilen ve tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde olmaktadır.
 
40.Tükenebilen doğal kaynaklar nelerdir?
Tükenebilen doğal kaynakların başlıcaları petrol,doğal gaz,kömür ve madenlerdir.
 
41. Tükenmeyen doğal kaynaklar kendi aralarında ikiye ayrılır.nelerdir?
a)Daimi kaynaklar
b)Belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır
 
42.Daimi kaynaklar nelerdir?
Rüzgar,dalga,su ve güneştir
 
43. Belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar nelerdir?
Orman,jeotermal enerji,toprak ve havadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder