12 Nisan 2013 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 169) 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 169)
SAYFA 169
Yorumlama, Güncelleme
· a. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ve diğer edebî ürünlerde millî değerlerin kullanımına dönülme­sini nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.
Milli edebiyatla birlikte halka dönüş başlamış, toplumsal konular işlenmiş, Anadolu insanı ve sorunları eserlerde işlenmiştir. Gerçek edebiyatın halka yönelmekle, halkın sorunlarına eğilmekle, milli değerleri işlemekle ortaya konacağı düşüncesi bu dönemde ortaya çıkmıştır.
1. Günümüz şiirini millî değerler yönünden nasıl değerlendirdiğinizi belirtiniz.
Günümüz şiirinde milli değerlere önemli bir yere sahiptir.
a.                  Milli Edebiyat Dönemine ait kitabınızda okuduğunuz şiirlerin temalarını aşağıya sıralayınız.
Cenge Giderken: Vatan sevgisi
Kelebek: Yalnızlık
Uçun Kuşlar: Memleket özlemi

b.                  Okuduğunuz şiirlerden hareketle Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinin teması hakkın- daki düşüncelerinizi açıklayınız.
Milli Edebiyat Döneminde vatan sevgisi gibi toplumsal konuların yanında yalnızlık gibi bireysel temalar da işlenmiştir.

· Millî Edebiyat Döneminde hece ölçüsü ve sade dille yazılan şiirlerin özelliklerini maddeler hâlin­de defterinize yazınız.
Millî Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiirin Özellikleri
· Millî Edebiyat Döneminde, Mehmet Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp şiirlerini "sade dil ve hece ölçüsü" zihniyetine bağlı olarak kaleme almışlardır.
· Konuşma dilinin şiire yansıması gerektiği benimsenmiş ve halkın kullandığı yalın bir Türkçe ile şiir yazılmıştır.
· Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgeler yalındır.
· Temalar, Servetifünun ve Fecriati şiirlerinde olduğu gibi halktan uzak bireysel, içe dönük değildir; millî coşkuyu artırıcı niteliktedir.
· "Sanat için sanat" anlayışı yerine "toplum için sanat" anlayışı hâkim olmuştur. Bu anlayışa bağlı olarak şiirlerde didaktizm (öğreticilik) ön plana çıkmıştır.
· Şiirlerde milliyetçilik ve Türkçülük düşünceleri sık sık işlenmiştir.
· Konular istanbul'daki yaşamla sınırlı kalmamış; şiirlerde Anadolu, Anadolu insanının yaşamı, çektiği sıkıntılar işlenmiştir.
· Kafiyeler genelde kulak içindir.
· Şiirde ses ve söyleyiş değişmiş, halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanılmıştır. Klasik halk şiiri nazım şekilllerinden farklı nazım biçimleri de kullanılmıştır.
· Üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler ve Batı kaynaklı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

Değerlendirme
1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde köklü değişikliklerin olması
b. Aruz ölçüsü yerine millî ölçümüz olan “hece ölçüsü”nün benimsenmesi
c. Birim olarak halk şiirinde de kullanılan dörtlüklerin seçilmesi
d. Bu dönem şiirinde hece vezninin benimsenmesinde Ziya Gökalp’ın büyük etkisinin olması
e. Millî Edebiyat Döneminde sadece hece ölçüsüyle şiirler yazılması

CEVAP: E

2. “Aruz ölçüsü yerine, şiirimizin geleneksel ve ulusal ölçüsü olan “hece”yi benimsemesi 1897’de yayımladığı “Türkçe Şiirler” adlı kitabıyla ortaya çıkmıştır. Servet-i Fünûn şiirinin yaygın olduğu dönemde yazdığı şiirler ciddiye alınmamışsa da aruzdan heceye geçişin öncülüğünü yapmıştır.”
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair kimdir?
A. Rıza Tevfik Bölükbaşı       B. Ziya Gökalp           C. Mehmet Emin Yurdakul
D. Ahmet Haşim        E. Yahya Kemal

CEVAP: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Rıza Tevfik, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul’un ortak özelliğidir?
A. Millî Edebiyat Döneminin en çok eser veren şairleri olmaları
B. Sade dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmaları
C. Şiirde güzelliğin kapalılıktan doğacağını savunmaları
D. Şiirlerinde divan şiiri imgelerinden yararlanmaları
E. Şiirlerinde dönemin gerçekliğini yansıtmaları

CEVAP: B

4. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Millî Edebiyat Döneminde sadece ses, söyleyiş ve dilde değişiklikler olmuştur.
( D ) Millî Edebiyat Döneminde yeni temalar işlenmiştir.
(Y ) Millî Edebiyat şairleri, divan şiirini örnek almışlardır.

5. Millî Edebiyat Dönemi edebî ürünlerinin, millî değerleri kullanmasında hangi siyasi ve sosyal olayların etkisi olduğunu açıklayınız.
Milli Edebiyat sanatçıları, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı halk üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkilerini gidermek, halka moral aşılamak amacıyla eserlerinde milli değerleri işlemişler, Türk tarihinin şanlı dönemlerini, kahramanlıklarını anlatmışlardır. O dönemde öne çıkan Türkçülük düşüncesi doğrultusunda milli bilincin geliştirilmesi için çalışmışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder