19 Nisan 2013 Cuma

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ YAZILI SORULARI

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU I.PUAN; BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ
(   )1-İnsan hakları ,vatandaşına insanca yaşayabilmeleri için devlet tarafından verilir.
(   )2-Özgür birey yaptığı davranışlardan sorumludur.

(   ) 3-En değerli varlık insandır görüşünü vurgulayan hümanizmdir.
(    )4-Ülkemizde uygulanan seçim sistemi çoğunluk sistemidir..
(    )5-Askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili seçildikten sonra da askerliğini yapabilir.
1.       Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. (D)  (Y)
6.       İnsan hakları, insanların sonradan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. (D)  (Y)
7.       Temel haklar, devletin gücü karşısında bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin  anayasa ile en üst düzeyde güvence altına alınmasını ifade eder. (D)  (Y)
8.       Sosyal ve ekonomik haklar, kişinin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlayan haklardır. (D)  (Y)
9.       Sınırları çizilmiş toprak parçası, devletin yetki alanını belirler. (D)  (Y)
10.       Demokrasi insan haklarına dayanan, insan haklarını gerçekleştiren yönetim biçimidir. (D)  (Y)
11.       Hukuk devletinde bireyler yasa önünde eşit haklara sahip değildirler. (D)  (Y)
12.       Yasama yetkisi, Türk Milleti adına T.B.M.M’nin dir(D)  (Y)
13.      Yargı, devlet kurallarını oluşturma yetkisini üstlenmiştir. (D)  (Y)
14.    Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (D)  (Y)
15.    Anayasa, yönetenlerle yönetilenler arasında yazılı olarak karalaştırılan ilkelerden oluşur. (D)  (Y)
16.    İnsan hakları bazı yerlerde, bazı insanlar  için geçerli olan haklardır. (D)  (Y)
17.    İnsan hakları ilkelerin iç sorunudur. (D)  (Y)
18.    İnsan haklarını devlet kendi vatandaşlarına vermektedir. (D)  (Y)
19.    Yargı, devlette kanunları oluşturma görevini üstlenmiştir. (D)  (Y)
20. Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Dönemi’nde  oluşturulan önemli devlet meselelerinin  tartışıldığı ------ ------- ‘dür.
Cevap: Divan – ı Hümayun
B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU I. PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ
1-devlet gücünün merkezle yerel devletler arasında dağıtılması ……………….. olarak adlandırılır.
2-Temsilcileri aracılığıyla gerçekleşen demokrasi…………………………adını alır.
3-Demokrasinin yoksullarla zenginlerin savaşı sonunda ortaya çıktığını savunan düşünür…………………. tir/dur.
4-Demokrasinin ilk olarak ortaya çıkıp uygulandığı uygarlık………………………..uygarlığıdır.
5- Toplumun güçsüz kesimlerini ,güçlü kesimlerine karşı toplumsal ve ekonomik  tedbirler alarak koruyan devlet türü……………..……devlettir.
6.Haklının hakkını alması, haksızın cezalandırılmasına …………………………………. denir.
7.        İnsanlar arası ilişkilere düzen getiren, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını, sahip olduğu özellikleri değerlendirmesini sağlayan kurallar bütününe ……………………….denir.
8.        Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu en büyük örgütlenmeye  ………………………. denir.
9.        Kişinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesine ………………………..denir.
10.        İnsan topluluğunun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ……………………………. denir.
11.        Bir eylemde bulunma  veya başkalarından belirli tarzda davranmasını isteme, hukuk düzeninin bireye tanımış olduğu yetiye ………………………….. denir.
12.        Kişinin insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hakları kullanabilme serbestliği ve bunların hukuk düzenince de benimsenmesine ………………………. denir.
13.        Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı yapılmaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına …………………………. Denir.
14.     Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilmez ve vazgeçilmez haklarına ……………………………………… denir.
15.Kanun tasarısını …………………………………..sunar.
 16.........................................Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
 17.Anayasamızın 1. Maddesine göre devletin yönetim şekli………………………………… ‘tir.
18.Demokrasilerde yönetenler ………………………………………………………..belirlenir.
19.Yasaların dine değil, akla ve bilime dayanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ……………………………….. devlet olduğunu gösterir.
20.Türkiye Devleti …………………………………………………….. bir cumhuriyettir.  
 
C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ
1-Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?
A) Okullar
B) Fabrikalar
C) Sendikalar
D) Devlet kurumları
E)Partiler
2-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan düşünür Aşağdakilerden hangisidir?
A) K.Marx  
B) Hobbes 
C)A. Smith  
D)J. Locke 
E)Montesquieu
3- Türkiye’de kaç tane vali vardır?
A) 57           
B) 80            
C) 81               
D) 82                 
E)67
4- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri olamaz?
A) Çoğulculuk   
B) Kişi egemenliği      
C) Eşitlik           
D) Özgürlük
E)Tarafsızlık
5-Hangi seçenekte verilen birinci kuşak hak ve özgürlükler arasında yer almaz?
A) Kişi dokunulmazlığı
B)Sağlık hakkı  
C) Dilekçe Hakkı 
D)Sendika hakkı
E) Din ve vicdan özgürlüğü
6-Anayasanın 67. maddesine göre ülkemizde secimler aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip değildir?
A)Serbest 
B)Eşit
C)Gizli sayım 
D)Tek dereceli 
E)Gizli
7-Ülkemizde Aşağıdakilerden hangileri milletvekili seçilemezler?
I-İlkokul mezunu olmayanlar  
II-Kamu hizmetinden yasaklı olanlar
 III-Ağır hapis cezası olanlar
IV-Devletin sırlarını açığa vurmuş olanlar
V-18 yaşını doldurmuş olanlar
A) I-II-V 
B)II-III-IV 
C)II-IV-V 
D) I-III-IV-V 
E)I-II-III-IV-V
8- Aşağıdakilerden hangisi, demokratik devletin özelliklerinden biri değildir?
A) Devleti idare edenlerin topluma karşı sorumlu olması
B) Bireylerin, kendi fikirlerine yakın partilere girebilmesi
C) Bireylerin, vazgeçilmez ve devredilemez bir takım haklarının olması
D) Devlet adamlarının onayladığı bir anayasanın geçerli olması
E) Bireylere, örgütlenme hakkı tanınması
 
9-Seçimlerin işlevleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
A)Demokrasilerin kriz anlarında çözüm getirir.
B)Siyasi mücadelenin sonucunu değerlendirir.
C)Siyasi otoritelerin dayandığı halk desteğini ölçer.
D)İktidarın elindeki en büyük ölçüm aracıdır.
E)İnsanların siyasi konularda eğitimlerini sağlar.
10-Devletin toplumsal bir sözleşme ile ortaya çıktığını savunan düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Platon-Aristo-Hobbes 
B)Locke-Hobbes  
C)Montesquieu- Hobbes 
D)Sokrates-Locke
E) Aristo-Sokrates
11-partilerin aralarında anlaşarak karma bir hükümet kurmaları halinde ,hükümet aşağıdaki isimlerin hangisiyle nitelendirilir?
A)Koalisyon  Hükümeti 
B)Azınlık Hükümeti 
C)Çoklu Hükümet 
D)Nispi Hükümet
E)Katılımcı Hükümet
 12-İnsan haklarına saygıyı temel ilke edinen bir  kişiden, aşağıdaki davranış şekillerinden hangisini göstermesibeklenemez?
A) Sahip olduğu hakların çiğnenmesine izin vermemesi.
B) Ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının üstünde tutması.
C) Toplumsal hakların korunmasına özen göstermesi
D) Devlet otoritesinin gerekliliğine inanmaması
E) Azınlık haklarına riayet etmesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder