13 Nisan 2013 Cumartesi

9. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


2012- 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9.SINIF SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDIR.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puandır.


1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
a) Başkenti Ankara’dır       c) Dini Islam’dır    b) Dili Türkçedir      d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.
B. Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.
C. Birey, demokrasilerde, vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.
D. Demokrasilerde birey pasif değil, aktif vatandaştır.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. TBMM üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin temsilcileridir.
B.  Yasama yetkisi Türk milleti adına milletindir.
C.  TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır
D.  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

4. Demokrasi kavramını ilk kez kim kullanmıştır?
A. Mustafa Kemal
B. Heredot
C. Voltaire
D. AristoA

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Devletin egemenliği sınırsız ve keyfi bir iktidar değildir.
B. Devlet iktidarının sınırları öncelikle anayasalarda yer alır.
C. Devlet iktidarının kaynağı halktır.
D. çağdaş demokrasilerde egemenlik ilahidir.

6. Laiklik ilkesi, anayasamızda ilk kez hangi yıl yer almıştır?
A. 1937                         B. 1921                         C. 1924                           D. 1961

Aşağıdaki soruları uygun şekilde işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.

7.  Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. (D)  (Y)
8.  Insan hakları, insanların sonradan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. (D)  (Y)
9.  Temel haklar, devletin gücü karşısında bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin anayasa ile en üst düzeyde güvence altına alınmasını ifade eder. (D)  (Y)
10. Sosyal ve ekonomik haklar, kişinin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlayan haklardır.
(D) (Y)
11.  Sınırları çizilmiş toprak parçası, devletin yetki alanını belirler. (D)  (Y)

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Her soru 5 puandır.

12. 20 Ocak 1921 tarihinde, Cumhuriyet döneminde kabul edilen anayasamızın diğer adı da Teşkilat-ı Esasiyedir.
13. Devletin organlarını, organların görev, yetki ve sorumluluklarını ve aralarındaki ilişkiyi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini içeren en üst hukuk kurallarına Anayasa denir.
14. Bugün yürürlükte olan anayasamız 1982 anayasasıdır.
15. TBMM 4 yılda bir yapılan seçimler sonucunda seçilen 550 milletvekilinden oluşur.
16. Devletin üç temel erki (gücü) yasama, yürütme ve yargıdır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puandır.

17. Cumhuriyet öncesinde gerçekleştirilen demokratikleşme hareketlerini sırasıyla yazınız.
Cevap:  Sened-i Ittifak-Tanzimat fermanı-Islahat Fermanı-I. Meşrutiyet-II. Meşrutiyet

18. Demokrasi nedir? Tanımlayınız
Cevap:  Halkın halk tarafından halk için yönetildiği bir yönetim biçimidir.

19. Sened-i Ittifakın Osmanlı Devletinin demokratikleşmesi açısında ne gibi bir önemi vardır açıklayınız.
Cevap: Sened-i Ittifak Osmanlı padişahın mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belgedir. Demokratikleşmenin ilk adımıdır.


 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olanı yazınız.


 20Toplum sözleşmesi kuramını savunan düşünürlerden birisi de …JOHN LOCKE, THOMAS HOBBES VE J.J.ROUSSEAU’dur..

21-İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması düşüncesi tarihte ilk kez DEVLETLERARASI TİCARETLE gündeme gelmiştir.    


22-Hak ve özgürlüklerden yararlanmada tüm bireylerin aynı konumda bulunmasına …EŞİTLİK…denir.

23-3. kuşak insan haklarından ikisi de …SEÇME  SEÇİLME DİLEKÇE V.B HAKLAR…dır.

24-Magna Carta Bildirgesi …1215 YILINDA kabul edilmiştir..

Aşağıdaki bilgilerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduğunu belirtmek için parantez içine “D” veya “Y” yazınız.

25-(Y) Devlet ilk kez göçebe toplumlarda ortaya çıkmıştır.

26-(Y)İnsan haklarının gelişkin olması devlet yönetiminde aksaklıklara yol açar.

27-(D) Kişisel haklar devlete karşı bireyi koruyan haklardır.

28-(Y) Kanun devleti hukuk devleti anlamına gelir.

29-( D)Ekonomik ve siyasal haklar belli bir mücadele sonucunda elde edilen haklardır.

30-(Y) Toplum yaşamını düzenleyen sadece ahlak ve din kurallarıdır.

31-( D)İnsan hakları düşüncesi kavram olarak Yeni Çağda gündeme gelmiştir.

32-(D) Hukuk kuralları toplumun değerler sistemine ne kadar uygunsa uygulaması da o kadar başarılı olur.

33-(D)Teokratik devlet monarşik devlet özelliği gösterir.

34-(D)Demokrasi Antik Yunan Uygarlığı’nda ortaya çıkmıştır.



3 yorum: