1 Mayıs 2013 Çarşamba

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
1. Milli Edebiyat dönemi roman ve hikayesiyle Servetifünun dönemi roman ve hikâyesini karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (10P)


2. Aşağıda verilen Milli mücadeleyi konu alan eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)
Ateşten Gömlek:
Kuva-yı Milliye Destanı:
Yeşil Gece:
Sodom ve Gomore:
Esir Şehrin İnsanları:

3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
Ø  Milli Edebiyat hareketinin öncü isimlerinden, Türk toplumunun ilk sosyoloğu……….………………..tir.
Ø  Aruz ölçüsünden hece ölçüsüne geçen ilk sanatçı ……………………………………..’dur.
Ø  Ömer Seyfettin ……………….. akımını benimser.
Ø  Şiirlerinde önce aruz ölçüsünü daha sonra hece ölçüsünü kullanan ………..………………………’dir.
Ø  Edebiyatımıza Yunus Emre ve Ahmet Yesevi’yi tanıtan sanatçımız ……………………………..’dür.

4. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)

Eser Adı
Yazar
Türk Sazı


Kızıl Elma


Geçtiğim Yol


Türk Saz Şairleri


Yezidin Kızı


Türk Edebiyatı
Antolojisi

Küçük Paşa


Yayla Türküsü


Yüksek Ökçeler


Nur Baba

5. Milli Edebiyat döneminde tiyatroyu verilen önemin artmasının temel nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. (10P)

6. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat'ta didaktik şiiri örneklemektedir?
A)         Gitti, gitti, gitti, gitti elimden;
            Gitti, gitti, soldu gülüm, ıssız kaldı yuvası;
            Gitti, gitti, soldu gülüm, yas bağladı burası
            Ah! Ben artık şimden sonra nerelere gideyim?
B)          Arapçaya meyletme,
            İran'a da hiç gitme;
            Tecvidi halktan öğren,
            Fasihlerden işitme.
C)         Yalnız mısın, ninem, ocak başında?
            Bu anda ben senden, sen benden uzak.
            Oğlun bir kahraman bu genç yaşında:
            Üzülme, bayramım benim pek parlak.
D)        Zafer, azgın bir küheylân; koşar, şahlanır;
            Sırtındaki şehsuvarı pek çabuk tanır.
E)         Sen uzaktın benden fakat kalbim senindi.
            Ey Türkeli, hasretin tâ ruhuma sindi.

7. Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Divan şiiri geleneğinden çağdaş bir anlayışla yararlanılmaya çalışılmıştır.
B)    'Yeni Lisan" makalesinde ortaya konulan ilkelere uyularak halkın anlayacağı sadelikte bir Türkçe kullanılmıştır.
C)    Konular halkın hayatından, memleket gerçeklerinden, Türk tarih ve kültüründen alınmıştır.
D)    Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinden hareket edilmiştir.
E)    Aruza karşı çıkılmış, hece ölçüsü millî ölçü olarak benimsenmiştir.

8. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)    Konuşma dili
B)    Öz Türkçe sözcükler
C)    Milliyetçi temalar
D)    Ağırlıklı olarak edebî sanatlar
E)    Yalın bir dil


9. Saz şairleri kendilerini türlü bakımlardan klasik şairlerden üstün sayarlar. Evvela herhangi bir mevzu üzerine herhangi bir kafiye ile derhal bir manzume söyleyivermek kudreti, onların başlıca övünme sebepleridir. Hakikaten klasik şairler arasında irticai (doğaçlama) denilen bu kudret çok nadirdir; klasik nazım kaidelerinin bütün inceliklerine riayet şartıyla irticalin gayet müşkil olduğunu gerek İran gerek Türk edebiyat müellifleri daima itiraf etmişler ve her iki edebiyatta da bu kudrete malik olan pek az şair gösterebilmişlerdir. Hâlbuki bu kadar sıkı ve zor kaidelere bağlı olmayan, vezin ve kafiye kusurlarını tabii gören saz şairleri arasında irticai, bir istisna değil,
âdeta bir kaidedir.
Mehmet Fuat Köprülü'nün yazısından alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Dil, göndergesel işlevle kullanılmıştır.
B)    Konu, "saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesidir.
C)    Karşılaştırma ve tanık göstermeden yararlanılmıştır.
D)    Ana düşünce "Saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesinin başıca nedeni doğaçlama yeteneklerinin olmasıdır." cümlesiyle ifade edilebilir.
E)    Terimlere yer verilmiş, açık ve yalın bir anlatıma başvurulmuştur.

10. Yakup Kadri, ilk romanı olan (I)Yaban'da -Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna- bir ailenin üç kuşağını; (II)Hüküm Gecesi, (III)Sodom ve Gomore'de İstanbul’un mütareke yıllarını; (IV)Kiralık Konak'ta Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu ve aydın-halk kopukluğunu; (V)Panorama'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları anlatır.
Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I – II      B) II – III      C) I - IV     D) III – V    E) II – IV

11.       I. Grup                         II. Grup
            I. Ahmet Haşim             Ergenekon
            II. Refik Halit                 Piyale
            III. Reşat Nuri                Yeşil Gece
            IV. Yakup Kadri                        Şehir Mektupları
            V. Ahmet Rasim
Yukarıda I. grupta verilen yazarlardan hangisinin herhangi bir eseri, II. grupta verilmemiştir?
A) I.             B) II.            C) III.         D) IV.           E) V.

12. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'in hikâyelerinden biri değildir?
A)    Olağan İşler
B)    Sönmüş Yıldızlar
C)    Leyla ile Mecnun
D)    Tanrı Misafiri
E)    Balıkesir Muhasebecisi
13. Milli Edebiyat döneminde; ---- düşünceleriyle, ---- ve öykü ve makaleleriyle, ---- makale ve şiirleriyle, ---- edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Ziya Gökalp
B)    Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Fuat Köprülü
C)    Ziya Gökalp – Ali Canip - Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
D)    Ali Canip – Fuat Köprülü - Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
E)    Ömer Seyfettin – Ali Canip - Ziya Gökalp – Fuat Köprülü

14. Fecriati'nin bireysel duyguları öne çıkardığı, buna karşılık Millî Edebiyat şiirinin — değeri ihmal etmeyerek fikrî meselelere ağırlık verdiği bir gerçektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) öz      B) evrensel   C) millî      D) estetik      E) Batılı

15. Ahmet Haşim'in sanatçı kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Şiirlerinde gözlem, çağrışıma; çağrışım ise izlenime dönüşür; doğa, renkli yansımalar hâline gelir.
B)    Şiirlerindeki renk ve ışıklar, ruh hâlini ifade eder.
C)    İnsanların sezgilerine hitap etme arzusuyla yazmaktadır.
D)    Şiirin, sesi ve anlamıyla, niteliği ve sihri kendi içinde bulunan, şiir diliyle var olan bir yapı olduğuna inanmaktadır.
E)    Parnasyenlerden aldığı cesaretle kendi "benini ifade eden fantastik tablolara vücut verir.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları -
 
1. Milli Edebiyat dönemi roman ve hikâyesiyle Servetifünun dönemi roman ve hikâyesini karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (10P)

- Servetifünun döneminde İstanbul dışına çıkılmamıştır, Milli Edebiyat döneminde ise İstanbul dışına çıkılarak Anadolu anlatılmıştır.
- Servetifünun döneminde sanat için sanat, Milli Edebiyat döneminde ise toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
- Servetifünun döneminde dil oldukça ağırdır, Milli Edebiyat döneminde ise sade dille roman ve hikayeler yazılmıştır.

2. Aşağıda verilen Milli mücadeleyi konu alan eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)
Ateşten Gömlek            : Halide Edip Adıvar
Kuva-yı Milliye Destanı  : Nazım Hikmet
Yeşil Gece                   : Reşat Nuri Güntekin
Sodom ve Gomore       : Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Esir Şehrin İnsanları      : Kemal Tahir

3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
Ø  Milli Edebiyat hareketinin öncü isimlerinden, Türk toplumunun ilk sosyoloğu Ziya Gökalp’tır.
Ø  Aruz ölçüsünden hece ölçüsüne geçen ilk sanatçı Mehmet Emin Yurdakul’dur.
Ø  Ömer Seyfettin realizm akımını benimser.
Ø  Şiirlerinde önce aruz ölçüsünü daha sonra hece ölçüsünü kullanan Ali Canip Yöntem’dir.
Ø  Edebiyatımıza Yunus Emre ve Ahmet Yesevi’yi tanıtan sanatçımız Mehmet Fuat Köprülü’dür.

4. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)

Eser Adı
Yazar
Türk Sazı

Mehmet Emin Yurdakul
Kızıl Elma

Ziya Gökalp
Geçtiğim Yol

Ali Canip Yöntem
Türk Saz Şairleri

Mehmet Fuat Köprülü
Yezidin Kızı

Refik Halit Karay
Türk Edebiyatı
Antolojisi
Ali Canip Yöntem
Küçük Paşa

Ebubekir Hazım Tepeyran
Yayla Türküsü

Halide Nusret Zorlutuna
Yüksek Ökçeler

Ömer Seyfettin
Nur Baba

Yakup Kadri Karaosmanoğlu5. Milli Edebiyat döneminde tiyatroyu verilen önemin artmasının temel nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. (10P)

Milli Edebiyat dönemi sanatçıları, tıpkı Tanzimat dönem sanatçıları gibi toplum için sanat anlayışındadırlar. Bu nedenle halkı eğitmeyi bir amaç olarak görmüşler ve tiyatroya verilen önem artmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat'ta didaktik şiiri örneklemektedir?
A)         Gitti, gitti, gitti, gitti elimden;
            Gitti, gitti, soldu gülüm, ıssız kaldı yuvası;
            Gitti, gitti, soldu gülüm, yas bağladı burası
            Ah! Ben artık şimden sonra nerelere gideyim?
B)          Arapçaya meyletme,
            İran'a da hiç gitme;
            Tecvidi halktan öğren,
            Fasihlerden işitme.
C)         Yalnız mısın, ninem, ocak başında?
            Bu anda ben senden, sen benden uzak.
            Oğlun bir kahraman bu genç yaşında:
            Üzülme, bayramım benim pek parlak.
D)        Zafer, azgın bir küheylân; koşar, şahlanır;
            Sırtındaki şehsuvarı pek çabuk tanır.
E)         Sen uzaktın benden fakat kalbim senindi.
            Ey Türkeli, hasretin tâ ruhuma sindi.

7. Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Divan şiiri geleneğinden çağdaş bir anlayışla yararlanılmaya çalışılmıştır.
B)    'Yeni Lisan" makalesinde ortaya konulan ilkelere uyularak halkın anlayacağı sadelikte bir Türkçe kullanılmıştır.
C)    Konular halkın hayatından, memleket gerçeklerinden, Türk tarih ve kültüründen alınmıştır.
D)    Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinden hareket edilmiştir.
E)    Aruza karşı çıkılmış, hece ölçüsü millî ölçü olarak benimsenmiştir.

8. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)    Konuşma dili
B)    Öz Türkçe sözcükler
C)    Milliyetçi temalar
D)    Ağırlıklı olarak edebî sanatlar
E)    Yalın bir dil

9. Saz şairleri kendilerini türlü bakımlardan klasik şairlerden üstün sayarlar. Evvela herhangi bir mevzu üzerine herhangi bir kafiye ile derhal bir manzume söyleyivermek kudreti, onların başlıca övünme sebepleridir. Hakikaten klasik şairler arasında irticai (doğaçlama) denilen bu kudret çok nadirdir; klasik nazım kaidelerinin bütün inceliklerine riayet şartıyla irticalin gayet müşkil olduğunu gerek İran gerek Türk edebiyat müellifleri daima itiraf etmişler ve her iki edebiyatta da bu kudrete malik olan pek az şair gösterebilmişlerdir. Hâlbuki bu kadar sıkı ve zor kaidelere bağlı olmayan, vezin ve kafiye kusurlarını tabii gören saz şairleri arasında irticai, bir istisna değil,
âdeta bir kaidedir.
Mehmet Fuat Köprülü'nün yazısından alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Dil, göndergesel işlevle kullanılmıştır.
B)    Konu, "saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesidir.
C)    Karşılaştırma ve tanık göstermeden yararlanılmıştır.
D)    Ana düşünce "Saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesinin başıca nedeni doğaçlama yeteneklerinin olmasıdır." cümlesiyle ifade edilebilir.
E)    Terimlere yer verilmiş, açık ve yalın bir anlatıma başvurulmuştur.

10. Yakup Kadri, ilk romanı olan (I)Yaban'da -Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna- bir ailenin üç kuşağını; (II)Hüküm Gecesi, (III)Sodom ve Gomore'de İstanbul’un mütareke yıllarını; (IV)Kiralık Konak'ta Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu ve aydın-halk kopukluğunu; (V)Panorama'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları anlatır.
Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I – II      B) II – III      C) I - IV     D) III – V    E) II – IV

11.       I. Grup                         II. Grup
            I. Ahmet Haşim             Ergenekon
            II. Refik Halit                 Piyale
            III. Reşat Nuri                Yeşil Gece
            IV. Yakup Kadri                        Şehir Mektupları
            V. Ahmet Rasim
Yukarıda I. grupta verilen yazarlardan hangisinin herhangi bir eseri, II. grupta verilmemiştir?
A) I.             B) II.            C) III.         D) IV.           E) V.

12. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'in hikâyelerinden biri değildir?
A)    Olağan İşler
B)    Sönmüş Yıldızlar
C)    Leyla ile Mecnun
D)    Tanrı Misafiri
E)    Balıkesir Muhasebecisi
13. Milli Edebiyat döneminde; ---- düşünceleriyle, ---- ve öykü ve makaleleriyle, ---- makale ve şiirleriyle, ---- edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Ziya Gökalp
B)    Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Fuat Köprülü
C)    Ziya Gökalp – Ali Canip - Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
D)    Ali Canip – Fuat Köprülü - Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
E)    Ömer Seyfettin – Ali Canip - Ziya Gökalp – Fuat Köprülü

14. Fecriati'nin bireysel duyguları öne çıkardığı, buna karşılık Millî Edebiyat şiirinin — değeri ihmal etmeyerek fikrî meselelere ağırlık verdiği bir gerçektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) öz      B) evrensel   C) millî      D) estetik      E) Batılı

15. Ahmet Haşim'in sanatçı kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Şiirlerinde gözlem, çağrışıma; çağrışım ise izlenime dönüşür; doğa, renkli yansımalar hâline gelir.
B)    Şiirlerindeki renk ve ışıklar, ruh hâlini ifade eder.
C)    İnsanların sezgilerine hitap etme arzusuyla yazmaktadır.
D)    Şiirin, sesi ve anlamıyla, niteliği ve sihri kendi içinde bulunan, şiir diliyle var olan bir yapı olduğuna inanmaktadır.
E)    Parnasyenlerden aldığı cesaretle kendi "benini ifade eden fantastik tablolara vücut verir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder