8 Mayıs 2013 Çarşamba

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir madde örneğidir?
a) Sis kümesi
b) Kar tanesi
c) Buz parçası
d) Yağmur damlası
e) Çiğ tanesi
2. I. Arı madde
II. Karışım
III. Çözelti
Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden(birimden oluşmuştur?
a) Yalnız I   b)Yalnız II   c)Yalnız III   d) II ve III   e) I,II ve III
3.Suya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa, suda kimyasal değişme olur?
a) Elektroliz etmek
b) Kaynatmak
c) Dondurmak
d) Alkol katmak
e) Şeker katmak
4. Hidroliz tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Moleküller su ile parçalanırlar.
b) Oluşan moleküller, reaksiyona giren molekülden daha küçüktür.
c) Kondenzasyon tepkimelerinin tersi olarak düşünülebilinir.
d) Kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir.
e) Tepkime sonucunda H2O, NH3 vb küçük moleküller oluşur.
5. I.Zeytinyağından sabun elde edilmesi
II. Mumun erimesi
III. Şekerin suda çözünmesi
Olaylarından hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olmuştur?
a) Yalnız I   b) Yalnız II   c) Yalnız III  d) I ve II  e) II ve III
6. Hangi gruptaki elementler kolaylıkla tepkime vermezler?
a) Alkali Metaller (IA)
b) Toprak alkali metaller (IIA)
c) Halojenler (7A)
d) IIIA grubu elementleri
e) Soy gazlar (A)
7. Çift bağ içeren moleküllerde çift bağın açılarak moleküllerin birbirine bağlanması ile oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polimer
b) Monomer
c) Nötralleşme
d) Yakıt pili
e) Hidroliz
8. Aşağıdaki tepkimelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Asit baz tepkimelerine Nötralleşme denir.
b)Çözeltilerde oluşan katı maddeye çökelti denir.
c) Nötrleşme tepkimelerinde elektron alışverişi vardır.
d) Sentez tepkimeleri birleşme tepkimeleri olarakta isimlendirilir.
e) Yanma tepkimeleri genelde ısı verir.
9.      C10H8  +  O2            CO2 +  H2O
Tepkimesini en küçük tam sayılar ile dekleştirdiğimiz zaman, her bir maddenin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) 4.10.12.1
b) 1.12.10.4
c) 1.4.10.12
d) 12.10.4.1
e) 1.10.10.4
10.Aşağıdakilerden hangisi ikili veya üçlü kovalent bağ içermeyen hidrokarbonlara verilen addır?
a) Alkan
b) Alken
c) Alkin
d) Karboksilli Asit
e) Karbonhidrat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder