25 Mayıs 2013 Cumartesi

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
A-Boşluk doldurma soruları boş alanları uygun kavramı yazarak doldurunuz.

1)Belirli özellikler taşıyan bireyin kullandığı oy ……KISITLI OY…………….…………..olarak adlandırılır.
2)Yurttaşların oy kullanması için ırk, cinsiyet, mezhep gibi özelliklerle sınırlandırılmamasına …………GENEL OY……….….……….……denir.

3)İnsanın diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle en temel hakkı olan………YAŞAM HAKKI……………………….……………………..sahip olması gerekir.
4) Halkın siyasal gücünü doğrudan doğruya kullanması………DOĞRUDAN DEMOKRASİ………………………………………………………….olarak adlandırılır.
5)Devletin toplumsal bir sözleşmeyle oluştuğunu söyleyen düşünürlerden biri de………………………LOCKE HOBBES…….…………………………….tur/tur/tir.
    B-)test soruları:doğru seceneği işaretleyerek cevaplandırınız.


1)Kişinin hak ve özgürlüklerinin gelişmesi ve devletin adil uygulamalar yapabilmesi için hukuk devleti ilkesinin uygulanabilir olması fikrini ilk defa ortaya atan düşünür kimdir?
A)Hobbes                     
B)Locke                                   
C)Kant               
D)Montesquieu                              
E)Sokrates
2) Anayasa’nın 67.maddesine göre seçimler ve halk oylaması belirli şartlar altında yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi anayasanın belirlediği şartlardan biri değildir?
A)Açık Sayım             
B)Gizli Oy           
C)Genel Oy              
D)Tek Dereceli                   
E)Hükümet Denetimi
3)Çıkarılmış bir yasanın iptali için kim nereye başvurabilir?
A)Başbakan  Anayasa Mahkemesine      
 B)Cumhurbaşkanı  Anayasa Mahkemesine      
 C)TBMM Başkanı  Yargıtay’a
D)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesine 
 E)TBMM’nin en az beşte biri Anayasa Mahkemesine

4-)Osmanlı İmparatorluğunda  İnsan Haklarının gelişimi  bakımından  bireylere devlet karşısından bazı haklar verilmesi konusundaki ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tanzimat Fermanı 
B)Sened-i  İttifak 
C)Islahat  Fermanı
D)Kanuniesasi            
E)II.Meşrutiyet
5-)Demokrasinin gelişimi göz önüne alındığında bu gelişim sürecinin kronolojik sıralaması (en eskiden en yeniye doğru)hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Kanuniesasi-Islahat Fermanı-Tanzimat Fermanı-II.Meşrtiyet 
B) Islahat Fermanı-Tanzimat Fermanı-II.Meşrtiyet- Kanuniesasi
C) Tanzimat Fermanı- Islahat Fermanı-  Kanuniesasi- II.Meşrutiyet
D) Kanuniesasi-Sened-i İttifak-Tanzimat Fermanı-II.Meşrtiyet 
E) Tanzimat Fermanı- Kanuniesasi- Islahat Fermanı-   II.Meşrutiyet
 6-)Osmanlı İmparatorluğunda İnsan Hakları belgesi sayılan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuniesasi            
B) Sened-i  İttifak        
C) Islahat Fermanı         
D)1921 anayasası          
E) Tanzimat Fermanı

7-) Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası  hangi seçenekte verilmiştir?
A)Teşkilat-ı Esasiye         
B)Kanuniesasi         
C)Sened-i İttifak           
D)1924 Anayasası           
E)Tanzimat Fermanı

 8-)Yeni kurulmuş olan genç  T.C.’nin önünde ,demokratikleşmesi ve insan haklarının gelişmesi için iki önemli engel bulunmaktaydı, Bu engeller hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Saltanat-Meşrutiyet                         
B)İttihat Terakki-Saltanat                            
C)Kanuniesasi- İttahat  Terakki
D)Hilafet-Saltanat                                
E)Hilafet-Meşrutiyet

9-)”Türkiye Devleti’nin dini  islam’dır.” İfadesi  1928’de yapılan değişiklikle anayasadan çıkarılmıştır.Bu ifadeye hangi anayasada yer verilmiştir?
A)1921 anayasasında     
B)Kanuniesasi de    
C)1924 anayasasında  
D)1961 anayasasında    
E)Tanzimat Fermanında
10-)Cumhuriyetin altı ilkesi hangi tarihte anayasaya girmiştir?
A)   1928        
B)   B) 1937         
C)   C) 1924         
D)   D) 1921            
E)    E) 1961
11-)Hak  ve özgürlüklerin en geniş ve ayrıntılı olarak yer aldığı anayasa hangisidir?
A)1982         
B) Kanuniesasi        
C) 1924        
 D) 1921          
E) 1961
12-) Anayasa mahkemesi ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?
A)1961       
B) Kanuniesasi          
C) 1924        
D) 1921        
E) 1982
13-) Üniversitelerin birer özerk kurumsal yapı haline  geldiği anayasamız hangi seçenekte verilmiştir?
A)1921       
B) Kanuniesasi         
C) 1924         
D) 1961             
E) 1982


14-) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatına Bağlı Kurumlar arasında  aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 A)Çocuk Hakları Komitesi    
B)Konsey      
C)Kıdemli Memurlar Komitesi
 D)Danışma Komitesi                           
E)Hür Seçimler Bürosu
15-)Bireyin üstünlüğü ve toplumun özerkliğini değil , devlete öncelik veren anayasa hangisidir?
A)1982       
B) 1961        
C) 1924        
D) Kanuniesasi            
E) 1921
16-)Türkiye İnsan Hakları sözleşmesini  hangi tarihte imzalamıştır?
A)1982        
B)1954         
C)1961         
D)1924        
E)1993
17-)Hristiyanlara, Müslümanlardan daha fazla hak tanıyarak ve Hristiyanları Müslümanlarla eşit haklara kavuşturan belge hangisidir?
A) Kanuniesasi           
B) Sened-i  İttifak        
C) Islahat Fermanı         
D)1921 anayasası         
E) Tanzimat Fermanı

18-) Bir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması durumunda partiler aralarında anlaşır ve  karma bir hükümet kurulur.
Kurulan bu hükümet hangi kavramla adlandırılır?
A)Çoğunluk Hükümeti     
B)Azınlık Hükümeti     
C)Koalisyon Hükümeti    
D) Temsili Hükümet    
E)Geçici Hükümet
19-)Eğer bir kişi işveren tarafından haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyor ise iş mahkemesine dava açar hakkını arar; iş mahkemesi işçinin bu talebini haklı görmeyip, aleyhine bir karar vermesi durumunda , işçi bu kararın temyizi için ;yani bozulması için nereye başvurabilir?
A)Anayasa Mahkemesi               
B)Sayıştay             
C)Danıştay          
 D)Yargıtay                                    
E)İdare Mahkemesi

20-) Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uygulanan ,halkın seçtiği milletvekillerini parlamentoya  göndererek yönetime katılması, aşağıdaki kavramların hangisiyle adlandırılır?
A)Halk oylaması 
B)Temsili Demokrasi 
C)Doğrudan Demokrasi 
D)Referandum  
E)Seçimi
21-)Ülkemizde Meclis üyesi seçilip yasama gücünün yetkilerini kullanmak için belli bir yaşa gelmek gereklidir. Meclise üye seçilebilme yaşı hangi seçenekte verilmiştir?
A)18                                    
B)30                           
C) 20                             
D)25                                  
E)40
22-)Ebru çok başarılı bir öğrencidir seçimlerde oy kullanıp, yönetimde az da olsa söz sahibi olmak istemektedir; ancak  yaşından dolayı oy kullanamamaktadır. Ebru en fazla kaç yaşındadır?
A)17                                        B)18                                 C)16                                      D)20                                      E)25
23-) Oğuz;21 yaşında askerdedir.
 Münevver 19 yaşında askeri okulda öğrencidir.
Süleyman  20 yaşında cinayet işlediği için cezaevindedir.
Ayşe 22 yaşında üstçavuş rütbesiyle askerlik mesleğini yapmaktadır.
Hatırnaz  19 yaşında öğrencidir.
   Yukarıda ismi verilmiş olanlardan hangileri oy kullanamaz?
A)Oğuz-Süleyman-Münevver  
B) Oğuz- Ayşe-Süleyman-Münevver-Hatırnaz 
C) Oğuz- Ayşe-Süleyman-Hatırnaz 
D) Hatırnaz- Ayşe-Süleyman-Münevver
E) Oğuz- Ayşe-Süleyman-Münevver

24-) Aşağıda meslekleri ve isimleri verilmiş kişiler milletvekili seçimlerinde  aday olup milletvekili olmak istiyorlar,hangileri mesleklerinden istifa etmeden  seçimlere katılıp seçilemez?
Yakup ilkokulu 4.sınıfta terk etmiş bir fırında çalışmaktadır. Cavit 30 yaşında olmasına rağmen hala asker kaçağıdır ve şoförlük yapmaktadır. Rabiatül İngiliz vatandaşıdır ve öğretmenlik yapmaktadır. Ziya T.C. vatandaşıdır, öğretmenlik yapmaktadır. Adem  Kaçakçılıkktan 36 yıl ağır hapis cezası almış ,cezasını çekmektedir.
A)Cavit-Rabiatül-Ziya-Adem               
B) Yakup-Cavit-Rabiatül-Adem                 
C) Yakup-Rabiatül-Adem                    
D) Cavit-Rabiatül-Ziya-Adem-Yakup            
E)  Cavit-Ziya-Adem –Yakup
25-)Siyasi partilere kimlerin üye olabileceği konusunda öğrenciler aralarında tartışmaktadırlar, bu tartışmada kimlerin söylediği doğrudur?
Rabia:Ya  arkadaşlar bizim öğretmenlerden bazıları siyasi partilere üye olmuşlar siz de duydunuz mu? Müjde: Yanlış biliyorsun öğretmenler istese de üye olamazlar. Seval:Evet Müjde  doğru söylüyor, işçiler üye olabilir ama memurlar olamaz.Abdullah :kızlar biz lise öğrencileri de üye olabiliyoruz. Zehra:Benim bildiğim üniversite öğrencileri olabiliyor ama lise öğrencisi olamaz ,Abdullah yanlış biliyor.
A) Rabia- Müjde- Abdullah- Seval- Zehra     
B) Müjde- Abdullah- Seval- Zehra    
C) Müjde- Seval- Zehra  
D) Rabia- Müjde- Seval- Zehra   

E) Rabia- Abdullah

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder