23 Mayıs 2013 Perşembe

Tanzimat, Servet-i Fünun Edebiyatları, Milli Edebiyat - Soru-Cevap


Tanzimat, Servet-i Fünun Edebiyatları, Milli Edebiyat - Soru-Cevap

1. Makber şiirinin nazım biçimi nedir?                  
Serbest müstezat.

2. Batılı anlamda ilk hikâye kitabının adını yazınız.
- Küçük Şeyler.

3. İlk köy romanımızın adını yazınız.
- Karabibik.

4. Abdülhak Hamit Tarhan'ın eşinin ölümü üzerine yazdığı şiirin adı nedir?
- Makber.

5. Ahmet Vefik Paşa'nın tarih ve dil çalışmasının adını yazınız.
- Lehçe-i Osmanî

6. Hece ölçüsüyle yazılan dörtlüklerin yer aldığı Tanzimat edebiyatındaki tiyatronun adı nedir?
- Nesteren.

7. Tanzimat Edebiyatı'nda ilk hikâyenin adı nedir?
- Kıssadan Hisse.

8. Samipaşazade Sezai'nin kölelik kurumunu eleştirdiği romanın adını yazınız.
- Sergüzeşt.

9. İlk realist(gerçekçi) romanımızın adını yazınız.
- Araba Sevdası

10. İlk mizah dergisinin adı nedir?
- Diyojen.

11. İlk tarihi romanımızın adını yazınız.
- Cezmi.

12. Servet-i Fünun hangi devir edebiyatıdır?
- İstibdat (Baskı) Devri.

13. Tanzimat döneminde eski-yeni çatışması kimler arasında gerçekleşmiştir?
- Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında gerçekleşmiştir.

14. Eski-yeni çatışması ve tartışması hangi olay üzerine alevlenir?
- Abes - muktebes sözcüklerinin uyak olarak kullanılması üzerine alevlenmiştir.

15. Fransız İhtilalinden söz eden hangi makale Servet-i Fünun'un kapanmasına neden olmuştur?
- Edebiyat ve Hukuk Makalesi.

16. Gözlem ve betimlemelere önem veren hangi şair Servet-i Fünun şairlerine model olmuştur?
- Samipaşazade Sezai.


17. Servet-i Fünuncular düzyazıda (nesir'de) hangi akımların etkisinde kalmışlardır?
- Realizm ve Natüralizm.

18. Servet-i Fünuncular şiirde(nazımda) hangi akımların etkisinde kalmıştır?
- Parnasizm, Sembolizm.

19. Türk romanını teknik açıdan Batı romanı düzeyine ulaştıran yazarımız kimdir?
- Halit Ziya Uşaklıgil.

20. Ahmet Mithat hangi yazısıyla yenilikçileri anlamadığını söyleyerek onları dili berbat etmekle suçlamıştır?
- Dekadanlar.

21. Hüseyin Cahit Yalçın hangi makalesiyle Ahmet Mithat'ın eleştirilerine yanıt verir?
- Biraz Daha Hakikat.

22. Türk Edebiyat'ında düzyazı (nesir) ile şiirin (nazmın) ayrı üsluplar olması gerektiğini ilk söyleyen ve uygulayan sanatçı kimdir?
- Cenap Şahabettin.

23. Cenap Şahabettin'in memuriyete gönderildiği Hicaz bölgesindeki izlenimlerini anlattığı mektuplarını içeren yazılarının genel adı nedir?
- Hac Yolunda.

24. Halit Ziya Uşaklıgil'in anı kitaplarının adları nedir?
- Kırk Yıl, Saray ve Ötesi.

25. Şairlerin özel yaşamlarıyla ilgili şiirler yazmaya başlamaları hangi dönemde başlar?
- Servet-i Fünun.

26. Servet-i Fünun şiirinde hangi anlayış egemendir?
- Sanat için sanat anlayışı.

27. Servet-i Fünun Edebiyat'ında nesir türlerinde etkili olan edebi akımın adını yazınız.
- Natüralizm 

28. Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünun topluluğunu simgeleyen romanının adı nedir?
- Mai ve Siyah.

29. Cenap Şahabettin’in kış mevsimini betimlediği şiirinin adını yazınız.
- Elhan-ı Şita (Kış Nağmeleri)

30. Edebiyatımızda mensur şiir türündeki ilk eserin adı nedir?
- Mensur Şiir.
31. Ahmet Haşim'in fıkralarının toplandığı eseri yazınız.
- Bize Göre.

32. Ahmet Rasim'in anı (hatıra) kitabının adını yazınız.
- Falaka.

33. Cenap Şahabettin’in tiyatro eserinin adı nedir?
- Körebe.

34. Tevfik Fikret'in hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiirlerinin toplandığı eserin adı nedir?
- Şermin.

35. Servet-i Fünun edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimini yazınız.
- Sone (Sonnet)

36. Servet-i Fünun topluluğu dışında kalan;  fıkra ve anılarıyla tanınan yazar kimdir?
- Ahmet Rasim.

37. Ahmet Haşim'in gezi yazılarının toplandığı eserinin adını yazınız.
- Frankfurt Seyahatnamesi.

38. Tevfik Fikret'in etkilendiği edebi akımı yazınız.
- Parnasizm.

39. Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun şiir anlayışıyla yazdığı şiirlerin toplandığı eseri yazınız.
- Rubab-ı Şikeste.

40. Hüseyin Cahit Yalçın'ın eleştiri türündeki eserinin adını yazınız.
- Kavgalarım.

41. Ahmet Haşim'in şiir kitabının adını yazınız.
- Piyale.

42. Mehmet Rauf'un mensur şiirlerinin toplandığı eserin adını yazınız.
- Siyah İnciler.

43. Cenap Şahabettin’in özdeyişlerinin toplandığı eserinin adı nedir?
- Tiryaki Sözleri.

44. Türk edebiyatında nesir(düzyazı) ile şiir yazılabileceğini ilk söyleyen kimdir?
- Recaizade Mahmut Ekrem.

45. Divan edebiyatı nazım biçimlerini yıkarak kuralsız nazım (şiir) biçimlerini getiren şair kimdir?
- Abdülhak Hamit Tarhan.
46. Servet-i Fünuncular eserlerinde hangi konuları işlemeyi tercih etmişlerdir?
- Doğa, hayal kırıklıkları, karamsar duygular gibi bireysel konular

47. Servet-i Fünuncular hangi kafiye(uyak) anlayışını benimsemişlerdir?
- Kulak için kafiye(uyak)

48. Servet-i Fünuncuların Batıdan aldıkları nazım biçimlerinin adlarını yazınız.
- Sone, Terza-rima, Serbest Müstezat.

49. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yaşından sonraki dönemini içeren anı kitabının adı nedir?
- Saray ve Ötesi.

50. Eserlerinde konuşma dilini ve üslubunu yakalamayı başarmış yazar kimdir?
- Ahmet Rasim.

51. Tevfik Fikret hangi şiirinde umudunu bağladığı gençlere seslenmiştir?
- Promete.

52. “Mai ve Siyah” adlı romanın başkahramanının adı nedir?
- Ahmet Cemil.

53. Tevfik Fikret hangi şiirinde İstanbul'a karşı olan nefretini dile getirmiştir?
- Sis.

54. Tevfik Fikret'in 1908 Meşrutiyet'inden sonra yeniden umutlandığı şiirinin adını yazınız.
- Haluk'un Defteri.

55. Tevfik Fikret hangi şiirinde vatanın gençlere emanet olduğunu vurgulamıştır?
- Ferda.

56. Servet-i Fünun yazarları hangi Batılı sanatçılardan etkilenmişlerdir?
- Flaubert(Flober), Balzac(Balzak) ve Goncourt Kardeşler(Konkur Kardeşler)

57. Türk Edebiyatında hikâye türünün ilk kurucusu kimdir?
- Halit Ziya Uşaklıgil.

58. Halit Ziya öykülerini yazarken, Batılı realist yazarlardan hangi hikâye tarzını örnek almıştır?
- Maupassant Tarzı (Klasik öykü )

59. Halit Ziya'nın, hikâyelerinde dili nasıldır?
- Romanlarına göre daha sadedir.

60. Halit Ziya romanlarında hangi çevreyi yansıtmıştır?
- Aydın Çevreyi.

61. Halit Ziya öykülerinde nelere yer vermiştir?
- Sıradan kişilerin dramlarına, yalnızlıklarına yer vermiştir.

62. Halit Ziya Uşaklıgil hangi yapıtında; çalışmadan yaşayan, alafrangalık düşkünü, aşktan başka düşüncesi olmayan bir kesimin yaşamını anlatmıştır?
- Aşk-ı Memnu.

63. Servet-i Fünun romanda dil anlayışı nasıldır?
- Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dil kullanmışlardır.

64. Başkahramanları Suat ve Necip olan romanımızın adı nedir?
- Eylül

65. Türkçeyi aruz veznine beceriyle uygulayan şair kimdir?
- Tevfik Fikret

66. Tevfik Fikret’in çocukları için yazdığı şiir kitabının adı nedir?
- Şermin

67. Hayat-ı Muhayyel adlı kitabın yazarı kimdir?
- Hüseyin Cahit Yalçın

68. Realist-natüralist anlayışa bağlı olan ve popüler töre romanları yazan edebiyatçımız kimdir?
- Hüseyin Rahmi Gürpınar

69. Alafrangalık delisi Şöhret’in düştüğü durumları konu alan Hüseyin Rahmi Gürpınar romanının adını yazınız.
- Şık

70. Bazı kötü niyetli kişilerin, insanların batıl inançlarını kullanarak çıkar sağlamaya çalıştıklarını anlatan, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın hangi romanıdır?
- Gulyabani

71. Edebiyatımızda bir bildiri yayımlayarak ortaya çıkan ilk topluluğun adı nedir?
- Fecr-i Ati

72. Sanat anlayışını “Sanat kişisel ve saygı değerdir.” sözüyle açıklayan edebi topluluğun adını yazınız.
- Fecr-i Ati
73. Fecr-i Ati şairleri hangi akımların etkisinde kalmışlardır?
- Parnasizm, Sembolizm ve Empresyonizm

74. İslamcılık akımının en güçlü temsilcisi kimdir?
- Mehmet Akif Ersoy

75. Osmanlıcılık akımını destekleyen yazarlar kimlerdir?
- Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan

76. Batıcılık akımını en çok savunan şair kimdir?
- Tevfik Fikret

77. Sade dille yazma hareketi Ömer Seyfettin’in hangi makalesiyle başlar?
- Yeni Lisan

78. “Genç Kalemler” dergisini çıkaranlar kimlerdir?
- Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem

79. Yeni Lisan makalesi hangi dergide ve nerede yayımlanmıştır?
- Genç Kalemler, Selanik

80. Milli Edebiyat hareketine hangi Servet-i Fünun sanatçısı karşı çıkmıştır?
- Cenap Şahabettin

81. Milli Edebiyat döneminde hangi gazete ve dergiler Kuvayi Milliye karşıtıdır?
- Peyam-ı Sabah, Alemdar, Aydede

82. Milli Edebiyat döneminde hangi gazeteler Kuvayı Milliye hareketini desteklemiştir?
- Vakit, Tasvir-i Efkâr, Yeni Gün, Hâkimiyet-i Milliye

83. Milli Edebiyat döneminde günümüz Türkçesinin temellerini hangi yazar, nerede, hangi makaleyle atmıştır?

- Ömer Seyfettin - Genç, Kalemler Dergisi Yeni  Lisan Makalesi

84. Türkçülük akımının başlamasında etken olan dergi ve gazeteleri yazınız.

- Servet-i Fünun, Mecmua-yı Edebiyye, Muktebes, Çocuk Bahçesi

85. Fransız zırhlılarının Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra İstanbul’a yönelmesini kim, hangi gazetede, hangi başlıkla duyurmuştur?

- Süleyman Nazif – Hadisat gazetesi,
Kara Bir Gün
86. Milli Edebiyat döneminde Anadolu’da hareketlenen Kuvayı Milliye hareketini destekleyen gazeteleri yazınız?
- Vakit, Tasvir-i Efkâr, Yeni Gün,
Hâkimiyet-i Milliye

87. Milli Edebiyat döneminde Anadolu’da gelişen Kuvayı Milliye hareketine karşıt olan gazeteleri yazınız.
- Peyam-i  Sabah, Alemdar, Aydede

88. Milli Edebiyat sanatçıları hangi Türkçeyi kullanmayı başarmışlardır?  
- Sade İstanbul Türkçesi

89. Türkçülük üzerine yazdığı yazılarıyla tanınmış olan, Milli Edebiyat sanatçıları içinde daha çok düşünce yazılarıyla öne çıkan yazar kimdir?
- Ziya Gökalp

90. Milli Edebiyat döneminde Türk edebiyatını Batılı görüşlere uygun bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk edebiyat tarihçimiz kimdir?
- Mehmet Fuat Köprülü

91.” İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatı Tarihi” gibi kitapların yazarı kimdir?
- Mehmet Fuat Köprülü

92. Türkçeyi her düşünceyi anlatmaya elverişli, kıvrak bir dil haline getiren yazarımız kimdir?
- Falih Rıfkı Atay

93. Fatih Rıfkı Atay çok yakından izlediği çöl savaşıyla ilgili anılarını hangi kitaplarında toplamıştır?
- Ateş ve Güneş, Zeytindağı

94. Fatih Rıfkı Atay Cumhuriyet devri ile ilgili anılarını hangi kitabında dile getirmiştir?
- Çankaya

95. Fatih Rıfkı Atay gezi yazılarını hangi kitaplarında toplamıştır?

- Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri
96. Milli Edebiyat döneminde sade dille hece ölçüsüyle şiir yazma geleneğini başlatan şairin adı nedir?
- Mehmet Emin Yurdakul

97. Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan ve Genç Kalemler'in devamı gibi olan edebi akımın adı nedir?
- Beş Hececiler

98. Şiirlerinin özellikleri dolayısıyla " Milli Şair " unvanını kazanan şairimiz kimdir?
- Mehmet Emin Yurdakul

99. Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı adlı eserlerin şairi kimdir?
- Mehmet Emin Yurdakul

100. "Yeni Hayat" adlı şiir kitabının önsözünde kendini şair saymayıp “bilinçli düşüncelerini ölçülü ve uyaklı biçimde ve halkı yükseltmek amacıyla yazan bir düşünür” olarak tanıtan şair kimdir?
- Ziya Gökalp

101. Ziya Gökalp hangi Fransız sosyologdan etkilenmiştir?
- Emile Durkheim (Emil Durkhaym)

102. Faruk Nafiz Çamlıbel hangi şiirinde o döneme kadar moda olan Batılı tarzdaki şiire karşı tepkisini dile getirir?
- Sanat

103.  Anadolu'yu anlatan en güzel şiirlerden biri olan, Faruk Nazif Çamlıbel'in Kayseri'ye yaylı arabayla gidişindeki izlenimlerini dile getiren şiirinin adı nedir?
- Han Duvarları

104. " On Yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
         Baba ocağından, yâr kucağından
         Bir çiçek dermeden sevgi bağından
         Huduttan Hududa atılmışım ben "  
dörtlüğü hangi şiirden alınmıştır?
- Han Duvarları

105. " Ne şair yaş döker ne şair ağlar
         Tarihe karıştı eski sevdalar
         Beyhude seslenir, beyhude çağlar
         Bir sola, bir sağa ...........
Dizelerdeki boşluğu tamamlayınız.
- Çoban Çeşmesi

106. Faruk Nafiz Çamlıbel'in hangi oyunu köy yaşamını işleyen ilk oyunlarımızdandır?
- Canavar

107. Faruk Nafiz'in hangi oyunu hece ölçüsüyle yazılmış ilk manzum oyunlarımızdandır?
- Canavar

108. Milli Edebiyat döneminde dönem anlayışının aksine toplumdan uzak, karamsar, hayalci şiirler yazan şair kimdir?
- Ahmet Haşim

109. Milli Edebiyat döneminde Batılı hayalleri, düşünceleri, doğa manzaralarını, mecazları hatta resme yakın görünüşleri yansıtan şair kimdir?
- Yahya Kemal Beyatlı

110. " Piyale " hangi şairimizin şiir kitabıdır?
- Ahmet Haşim

111. Ağır ağır çıkacaksın bir merdivenden
       Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
       Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Bu dizelerin adı nedir ve şairi kimdir?
- Merdiven / Ahmet Haşim

112. Ahmet Haşim'in artistlik nesir yazılarını içeren kitabının adı nedir?
- Gurabahane-i Laklakan

113. Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yâr
       Çıktım sürekli gurbette gezdim diyar diyar
       Gittim o son diyara ki serhaddidir yerin
       Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin
Bu dizelerin adı nedir ve şairi kimdir?
- Açık Deniz / Yahya Kemal Beyatlı

114. Hangi şairler Milli Edebiyat sanatçılarından farklı olarak şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmışlardır?
- Yahya Kemal Beyatlı

115. “Şiir fikirlerle değil, sözcüklerle yazılır.” diyen şair kimdir?
- Yahya Kemal Beyatlı

116. Hangi şairimizde "ölüm" insanları hayalden ve sevilen vatandan ayırdığı için korkunçtur?
- Yahya Kemal Beyatlı

117. İstanbul hayranı olan, geleneksek şiirimizin önemli nitelikleriyle Batı şiirinin seçkin özelliklerini sentezleyen şairimiz kimdir?
- Yahya Kemal Beyatlı

118. Yahya Kemal'in Kurtuluş Savaş'ımızla ilgili yazıları hangi eserindedir?
- Eğil Dağlar

119. Şiirlerinde toplumcu, ahlakçı bir bir yol tutarak Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’den; aruz ölçüsü kullanarak Milli Edebiyat şairlerinden ayrılan sanatçımız kimdir?
- Mehmet Akif Ersoy

120. Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerinin toplandığı kitabın adı nedir?
- Safahat

121. Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Topuz öyküleri kime aittir?
- Ömer Seyfettin
122. Refik Halit Karay hangi eseriyle tanınır?
- Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri

123. Yüzbaşı Hilmi Bey'in yıllarca İstanbul'dan uzakta yaşadığı sürgünde çektiği sıkıntıyı, İstanbul’da bıraktığı karısı ve kızı Seher'le ilgili duyduğu kötü haberleriyle yıkışını anlatan Refik Halit Karay romanının adı nedir?
- Sürgün

124. Kültürlü bir kadının yaptığı yanlış evliliğin de etkisiyle yaşadığı bunalımları konu alan, mektuplardan oluşan psikolojik içerikli Halide Edip Adıvar romanının adı nedir?
- Handan

125. Kahramanları Ayşe, Peyami, Peyami’nin arkadaşı Binbaşı İhsan ve köylü kızı Kezban olan; Kurtuluş Savaş'ımızı işleyen ilk romanın adı nedir?
- Ateşten Gömlek

126. Kahramanları Rabia, Kız Tevfik, Emine Mevlevi dervişi Vehbi Dede ve Mösyö Peregrini olan Halide Edip Adıvar romanının adı nedir?
- Sinekli Bakkal

127. Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e kadar Türk milletinin geçirdiği dönemleri, değişimleri birbirini tamamlayan bir roman zinciri yani " Nehir Roman " anlayışıyla yazan kimdir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

128. Yakup Kadri'nin Tanzimat’tan 1. Dünya Savaşının sonuna kadar yetişmiş üç neslin düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikleri anlattığı romanının adı nedir?
- Kiralık Konak

129. Yakup Kadri'nin Kurtuluş Savaşı döneminde köylü-aydın çatışmasını işleyen romanının adı nedir?
- Yaban

130. Feride, teyzesinin oğlu Kamuran'ı sever ve onunla nişanlanır. Düğünden üç gün önce Kamuran'ın Münevver adında bir kızla ilişkisi olduğunu öğrenir. Her şeyi yüzüstü bırakıp Bolu'nun Zeyniler köyüne öğretmen olarak tayinin yaptırır. Kısaca özetlenen bu Reşat Nuri Güntekin romanının adı nedir?
- Çalıkuşu

131. Reşat Nuri Güntekin'in bir memur ailesinin gelir darlığı ve ahlak düşkünlüğü içerisinde parçalanıp çöküşünü ustalıklı bir dille anlattığı romanının adı nedir?
- Yaprak Dökümü

132. Milli Edebiyat'ın gelenekten kaynaklanan kültürel eser yaratma dinamizmine uygun ilk önemli eserin adını ve yazarını yazınız.
- Akın - Faruk Nafiz Çamlıbel

133. Aristophanes'in “Eşekarıları” adlı komedyasında olduğu gibi adalet örgütünü ele alan, eleştiren eseri ve yazarını yazınız.
- Aynaroz Kadısı - Musahipzade Celal

134. Yakup Kadri'nin tekkelerin yozlaşmasını, çıkar uğruna yaptıklarını anlatan eserinin adını yazınız.
- Nur Baba

135. Yahya Kemal Beyatlı'nın hece ölçüsüyle yazdığı tek şiirin adını yazınız.
- Ok

136. Realizm ve natüralizmin şiirine yansımış biçimdir. Duygunun yerini düşünceler almıştır. Nesnelliğe, dış güzelliğe ve biçimsel mükemmelliğe önem verilmiştir. Bu akımın adı nedir?
- Parnasizm

137. J.J. Rousseau, Victor Hugo, Goethe ve Shakespeare hangi edebi akımın sanatçılarıdır?
- Romantizm

138. Gustave Flaubert, Stendhal, Balzac, Maupassant ve Tolstoy hangi edebi akımın sanatçılarıdır ?
- Realizm

139. Servet-i Fünun döneminde hangi eserler yasak aşkı ele almıştır?
- Eylül, Aşk-ı Memnu

140. Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı adlı romanların yazarı kimdir?
- Halit Ziya Uşaklıgil

141. Baskı ve sansürden dolayı gazeteciliğin gerilediği, edebi çalışmaların dergicilikle devam ettiği dönemin adı nedir?
- Edebiyat-ı Cedide ( Servet-i Fünun )

142. Fransızcanın etkisiyle yeni bir söz dizimi oluşturma çabaları hangi edebi dönemde olmuştur?
- Edebiyat-ı Cedide ( Servet-i Fünun )

143. İlk şiirlerinde bireyci olmasına karşın " Balıkçılar " ve " Hasta Çocuk " şiirlerinde ezilen insanları işleyen şairimiz kimdir?
- Tevfik Fikret

144. Servet-i Fünuncularla aynı kuşağına paylaşmalarına rağmen onların edebiyat ve sanat anlayışını benimseyip şiir, hikâye ve romanda değişik anlayışta eser veren sanatçılar kimdir?
- Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Rasim

145. Hangi edebi dönem sanatçıları kendilerinden önceki topluluğa tepki olarak ve edebiyata bir canlılık getirmek amacıyla yola çıkmış ama eleştirdikleri o topluluk yazarlarının yaptıklarından başka bir şey yapamamışlardır?
- Fecr-i Ati

146. Servet-i Fünun döneminde Halit Ziya'nın karşıtı olan; eserlerinde geleneksel inançları, yerleşmiş düşüncelere geleneklere ve dine dayalı düşünce tarzı yerine Batının akla, bilime dayalı pozitif düşünce tarzını yerleştirmeye çalışan yazarımız kimdir?
- Hüseyin Rahmi Gürpınar

147. Halide Edip Adıvar'ın anılarını topladığı kitapların adları nelerdir?
- Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı

148. Yakup Kadri'nin mütareke yıllarının İstanbul'unda duyduklarını, gördüklerini, işgal yıllarında yaşamak zorunda kaldıklarını anlattığı; siyasal ve toplumsal açıdan belgesel roman niteliği taşıyan eserinin adı nedir?
- Sodom ve Gomore

149. Ömer Seyfettin hangi tarz öykü akımının temsilcisidir?
- Maupassant tarzı

150. Yakup Kadri'nin sanatlı bir dil kullandığı mensur şiir kitaplarının adlarını yazınız.
- Erenlerin Bağından , Okun Ucundan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder